Onderwerp: Bezoek-historie

Naar een betrouwbare en voorspelbare bereikbaarheid : Wat betekent de Nota Mobiliteit voor u?
Publicatiedatum:01-04-2006

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat (VenW); Ministerie van VROM

 

Samenvatting

De Nota Mobiliteit is het nationale verkeers- en vervoersplan dat doelen en kaders voor het verkeers- en vervoersbeleid voor de middellange termijn (tot 2010) en lange termijn (tot 2020) beschrijft. De nota heeft een geldigheidsduur van vijftien jaar. Alle overheden ? het rijk, provincies, gemeenten en waterschappen ? ontwikkelen in gezamenlijk overleg de koers van het verkeers- en vervoersbeleid. De Nota Mobiliteit bevat maatregelen voor een sterke economie, een veilige samenleving, een goed leefmilieu en een aantrekkelijk Nederland. Deze brochure bevat een korte publiekssamenvatting van de Nota Mobiliteit.

 

Naar boven