Onderwerp: Bezoek-historie

Planologische Kernbeslissing Ruimte voor de rivier : deel 3 : kabinetsstandpunt, nota van toelichting
Publicatiedatum:22-12-2005

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Projectorganisatie Ruimte voor de Rivier

 

Samenvatting

In dit deel 3, de vaststelling door de ministerraad van de Planologische Kernbeslissing Ruimte voor de Rivier (de PKB), formuleert het kabinet het beleid om uiterlijk in 2015 het vereiste veiligheidsniveau langs de Rijntakken en het benedenstroomse deel van de Maas te realiseren, evenals de daarmee samenhangende verbetering van de ruimtelijke kwaliteit.

 

Annotatie

158 p.
Initiatief van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (VW), het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) en het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV)

Naar boven