Onderwerp: Bezoek-historie

'Oost of West ?' : aanvullend MER A4 Steenbergen : A4 Dinteloord - Bergen op Zoom, tracégedeelte Steenbergen
Publicatiedatum:01-03-2006

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat Rijkswaterstaat Noord-Brabant (RWS, NB)

 

Samenvatting

In het aanvullend MER worden de oostvariant en westvariant van de A4 (RW4) bij Steenbergen beschreven. Het doel van dit aanvullend MER is inzicht geven in de milieugevolgen van beide varianten op het gebied van verkeer en vervoer, woon- en leefklimaat, milieu, ruimtelijke ordening en economie. De Trajectnota/MER bevat twee delen: een deel Hoofdlijnen (hoofdstukken 1 tot en met 4) en een deel Onderbouwing (hoofdstukken 5 tot en met 10). Het deel Hoofdlijnen omvat de essentiële beslisinformatie, nodig voor de keuze tussen de alternatieven. Het deel Onderbouwing geeft gedetailleerde informatie over de uitwerking en de effecten van de onderzochte alternatieven. Ook is een aantal ondersteunende kaarten opgenomen in de Onderbouwing.

 

Annotatie

123 p.
ill. + CD (deelonderzoeken)
Met lit. opg.
Deelonderzoeken : Landschapsplan A4 omleiding Steenbergen / Parklaan landschapsarchitecten,
Nov. 2004. - Landschapsvisie A4 Steenbergen Westvariant / Parklaan landschapsarchitecten,
okt. 2005. - Akoestisch onderzoek rijksweg 4 : effectenstudie west- en oosttrace Steenbergen / N. Faber, J. in’t Zandt, 24 februari 2006. - Archeologisch vooronderzoek / S. Molenaar, RAAP
November 2005 [FA240-1 NB]. - Update onderzoek risico’s wegtransport A4 Steenbergen / G. Golbach,
15 november 2005. - Luchtkwaliteitonderzoek A4 ter hoogte van Steenbergen in 2015 / W. Koch, TNO
November 2005. - Natuurinventarisatie rijksweg A4 : tracé omlegging Halsteren : ten behoeve van aanvraag ontheffing Flora- en faunawet. - Natuurinventarisatie rijksweg A4 : tracés omlegging Steenbergen-West & Steenbergen-Oost voor een vergelijkende effectenstudie. - Verkeersprognoses 2015 A4 Steenbergen : toelichting op model en uitgangspunten / RWS, NB,
23 februari 2006

Naar boven