Onderwerp: Bezoek-historie

Effecten van Maasvlakte 2 op de Waddenzee en Noordzeekustzone : spoor 1 gedetailleerd modellenonderzoek : definitieve rapportage
Publicatiedatum:01-11-2005

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Rijksinstituut voor Visserij Onderzoek (RIVO); M. van Ledden; Royal Haskoning; WL|Delft Hydraulics

 

Samenvatting

In het kader van Project Mainport Rotterdam (PMR) zijn diverse studies uitgevoerd om de gevolgen van Maasvlakte 2 in kaart te brengen. Om uitspraken over de gevolgen te onderbouwen met de huidige kennisstand is in het kader van de Passende Beoordeling een nieuw onderzoek gestart. De Passende Beoordeling heeft betrekking op de Waddenzee en de Noordzee kustzone ten noorden van Petten langs de Noord-Hollandse kust en Waddenkust die in het kader van de Europese Vogel- en Habitatrichtlijnen beschermd zijn. Deze gebieden worden in deze rapportage aangeduid met Waddenzee respectievelijk Noordzee kustzone. Doelstelling van dit onderzoek is het kwantificeren en verklaren van de effecten op slib, nutriënten en vislarven ten gevolge van Maasvlakte 2 voor deze gebieden met alle beschikbare kennis en de meest geavanceerde hulpmiddelen. Hiervoor is de gehele zuidelijke Noordzee vanaf Het Kanaal tot en met de Duitse bocht als studiegebied gekozen. Voor de gevolgen van Maasvlakte 2 is het specifieke interessegebied de Noordzee kustzone en de westelijke Waddenzee tot ongeveer het wantij van Ameland. Uit eerdere studies volgt dat de effecten van de aanleg van Maasvlakte 2 rondom het wantij ten zuiden van Ameland en in het oostelijk deel van de Waddenzee verwaarloosbaar zijn.

 

Annotatie

41 p.
ill.
9R2847.A0
In opdracht van Ministerie van Verkeer en Waterstaat (V&W), Rijkswaterstaat (RWS), Rijksinstituut voor Kust en Zee (RWS, RIKZ) en Havenbedrijf Rotterdam
Ook verschenen in het engels: Effects of Maasvlakte 2 on the Wadden Sea and the North Sea coastal zone : track 1 detailed modelling research
Onderbouwende studie behorende bij het hoofdrapport: Het Waddenzeegebied in perspectief
Met lit. opg.

Naar boven