Onderwerp: Bezoek-historie

Chemische monitoringsstrategie zoute wateren : compartiment en stofselectie
Publicatiedatum:01-01-2005

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Kust en Zee (RWS, RIKZ); W.J.M. Hegeman, V.T. Langenberg, R.W. Bovelander, R.W.P.M. Laane; Hegeman Water Expertise

 

Samenvatting

De chemische monitoring t.b.v. de KaderRichtlijn Water (KRW) zal in de nabije toekomst ingepast worden binnen de huidige meetprogramma?s. Kennis van stoffen, bemonsteringen, kwaliteitswaarborgsystemen en analyse methoden zijn voor verschillende stoffen of stofgroepen beschikbaar. Echter, voor veel nieuwe KRW stoffen zullen de huidige analysemethoden inclusief de benodigde technieken aangepast of zelfs ontwikkeld moeten worden. Om toekomstige monitoringsverplichtingen zoveel mogelijk efficiënt en met een eenduidige kwaliteit uit te voeren zal eerst gekeken moeten worden in hoeverre gangbare werkmethoden vanuit andere nationale en internationale kaders toegepast kunnen worden om te kunnen voldoen aan de KRW verplichtingen. Deze studie streeft naar het construeren van een analytische procedure die op basis van keuzemomenten en pragmatische omrekeningen het mogelijk maakt gegevens en metingen vanuit MWTL om te zetten in KRW gegevens. Met gerichte acties (investeringen, aanpassingen) kunnen knelpunten in het gehele analysetraject van de KRW stoffen mogelijk op korte termijn opgelost worden. De analytische procedure zal het mogelijk maken om, op basis van verschillende compartimenten waarin men meet, tot een uitspraak en getal te komen in die compartimenten waarin men niet meet. Naar verwachting is er zowel nationaal en internationaal behoefte naar deze mogelijkheid omdat het uiteindelijk een verdergaande afstemming, vergelijk en standaardisatie mogelijk maakt tussen gebieden waarin andere compartimenten bemonsterd worden. Deze studie gaat uit van een door het zout water Platform opgestelde selectie van KRW stoffen (ZWP, 2005).

 

Annotatie

40 p.
ill.
Werkdocument RIKZ/ZD/2005.019w
Met lit. opg.

Naar boven