Onderwerp: Bezoek-historie

Zoute wateren EcotopenStelsel (ZES.1) = A Dutch Ecotope System for Coastal Waters (ZES.1) : Voor het in kaart brengen van het potentiële voorkomen van levensgemeenschappen in zoute en brakke rijkswateren = To map the potential occurrence of ecological communities in Dutch coastal and transitional waters
Publicatiedatum:01-07-2005

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ); H. Bouma, D.J. de Jong, F. Twisk, K. Wolfstein

 

Samenvatting

Het Zoute wateren Ecotopenstelsel (ZES, 1 ) is een instrument waarmee het potentiële voorkomen van habitats van de bodem van brakke en zoute Rijkswateren in kaart kan worden gebracht, voorspeld kan worden en vergeleken kan worden met een situatie in het verleden. Fysische omgevingsfactoren bepalen via verschillende processen primair het voorkomen van habitats en daarmee levensgemeenschappen . Op basis van de meest belangrijke fysische omgevingsfactoren en processen zijn een aantal abiotische indelingskenmerken en bijbehorende variabelen gekozen die de omgevingskenmerken op een kaart kunnen representeren. Op basis van de variabelen en de klassengrenzen worden de ecotopen beschreven en samengenomen in een hiërarchisch opgebouwd ecotopenstelsel. Het instrument kan toegepast worden bij beleids- en beheersvoorbereidingen, zoals toekomstverkenningen, milieu-effect-rapportages (MER) en het formuleren van beleidsdoelen. In de KaderRichtlijn Water en in de Vogel- en Habitatrichtlijn kan de ecotopenbenadering worden gebruikt bij de beschrijving van de referentiesituatie van de biologische kwaliteitselementen of de instandhoudingdoelstellingen.

 

Annotatie

156 p.
ill.
Rapport RIKZ/2005.024
In opdracht van Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat (RWS), in het kader van project RijksWateren Ecotopen Stelsels (RWES)
Ook verschenen in het engels: A Dutch Ecotope System for Coastal Waters (ZES.1) : to map the potential occurrence of ecological communities in Dutch coastal and transitional waters
Met lit. opg.
ISBN 9036934494

Naar boven