Onderwerp: Bezoek-historie

Broedvogels van de Koningin Emmapolder/Saeftinghe, alsmede een beeld van herpeto- en zoogdierfauna
Publicatiedatum:01-01-2004

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

J.W. Vergeer, A. Wieland; SOVON Vogelonderzoek Nederland

 

Samenvatting

In verband met de voorgenomen verbetering van de dijkbekleding langs grote delen van Oosterschelde en Westerschelde dient voor aanvang van de werkzaamheden onderzocht te worden wat de mogelijke effecten van deze ingreep zijn op de lokale flora en fauna. Het onderhavige rapport is een bouwsteen voor de natuurtoets, die in dit kader dient te worden uitgevoerd en een onmisbare schakel vormt bij de aanvraag van ontheffingen in het kader van de Natuurbeschermings- en Flora- & Faunawet. Bij het hier gerapporteerde onderzoek zijn vier onderdelen te onderscheiden: inventarisatie bestaande bronnen broedvogels, herpetofauna en zoogdieren; gebiedsdekkende veldinventarisatie broedvogels en basaal veldonderzoek herpetofauna en zoogdie-ren; analyse bestaande bronnen en de in 2004 uitgevoerde veldinventarisatie; mogelijke effecten van de ingreep op broedvogels, herpetofauna en zoogdieren.

 

Annotatie

44 p.
fig., tab.
(SOVON-inventarisatierapport ; 2004/10)
In opdracht van Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Kust en Zee (RWS, RIKZ), in het kader van het project VHR*Dijkbekleding
ISSN 13826247
Met lit. opg.

Naar boven