Onderwerp: Bezoek-historie

Methode bepaling regionale trendbreuk in het kader van de CTT
Publicatiedatum:01-01-2004

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Kust en Zee (RWS, RIKZ); B. de Vries, C. Schipper; CQM

 

Samenvatting

TBT is één van de meest milieubezwaarlijke stoffen in de wateren. In het kader van de zogenaamde Chemie-Toxiciteit-Toets (CTT) is een beoordelingssysteem ontworpen voor het verspreiden van baggerspecie in zoute wateren. Belangrijk onderdeel van dit systeem is de toets op aanwezigheid van TBT-gehalten in de baggerspecie. De TBT-toets kent twee grenzen: een ondergrens (100 microgram Sn/kg ds) en een bovengrens (250 microgram Sn/kg ds). Uitgangspunt bij de toetsing is de ondergrens. ?Verruiming van de toetsingwaarde in de richting van de bovengrens is alleen dan aan de orde als er sprake zou zijn van significante regionale trendbreuken in de hoeveelheden te verspreiden ?zoute? baggerspecie?, aldus de Staatscourant (2004). Deze notitie geeft een raamwerk voor de bepaling van een jaarlijkse regionale trendbreuk, waarbinnen deze vragen ook een plaats vinden. Met dit raamwerk wordt duidelijk welke keuzes hierbinnen nog moeten worden gemaakt en voor welke discussiepunten nog overeenkomst nodig is.

 

Annotatie

20 p.
ill.
Werkdocument RIKZ/OS/2005.804W
Projectrapport nr.: E1392-01

Naar boven