Onderwerp: Bezoek-historie

"Vergeten" stoffen in RWZI-effluenten in het Maasstroomgebied
Publicatiedatum:01-01-2004

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RWS, RIZA); R.P.M. Berbee, D. Kalf, P. van Duijn, M. Beek

 

Samenvatting

Ingegaan wordt op de emissiebronnen en de aanwezigheid van "vergeten" stoffen in de Maas en haar zijrivieren. Uit het rapport blijkt dat de effluenten van RWZIs de belangrijkste bron van deze "vergeten" stoffen lijken te zijn. Sommige van de "vergeten" stoffen hebben een milieubezwaarlijkheid die soms dicht tegen die van de prioritaire stoffen van de Kaderrichtlijn Water zit. De stoffen komen in het afvalwater door het gebruik van onder meer consumentenproducten in huishoudens. De onderzochte effluenten van de RWZIs in het Maasstroomgebied geven een representatief beeld. Dezelfde of soortgelijke stoffen worden ook in RWZI-effluenten elders in Nederland en in het buitenland aangetroffen.

 

Annotatie

51 p.
ill., tab.
(RIZA rapport ; 2004.018)
Met afzonderlijk: Bijlagenrapport
In opdracht van het Directoraat-Generaal Water (DGW) en Directie Limburg (RWS, LB)
ISBN 9036956730
Met samenvatting in het Engels en het Nederlands
Met lit. opg.

Naar boven