Onderwerp: Bezoek-historie

Onderzoek Noordelijk Deltabekken, Zuidrand : nalevering uit de bodem van microverontreinigingen
Publicatiedatum:01-01-1993

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

J.P.R.A. Sweerts, J.J.G. Zwolsman; Waterloopkundig Laboratorium

 

Samenvatting

In opdracht van de RWS is een onderzoek verricht naar de nalevering van concentraties microverontreinigingen vanuit de waterbodems van het Hollandsch Diep en het Haringvliet, teneinde de waterkwaliteit te kunnen bepalen. Beschrijft eerst het plan van aanpak van deze deelstudie. Geeft vervolgens een beknopte literatuurstudie naar de historie van de verontreinigingen in het gebied en verzamelt de beschikbare gegevens van de huidige situatie in het Hollandsch Diep, Nieuwe Merwede en Amer. Op basis hiervan is de aanpak geformuleerd voor te verrichten berekeningen en is de gehanteerde methode beschreven. Beschrijft vervolgens de resultaten en tot slot worden de belangrijkste conclusies en aanbevelingen gegeven.

 

Annotatie

ongep.
tab. fig. ; 30 cm
T262. - Met lit. opg. - Opdrachtgever : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Zuid-Holland (RWS, ZH)

Naar boven