Onderwerp: Bezoek-historie

Invloed van de stormvloedkering en het beheer daarvan op de schorrevegetatie in de Oosterschelde : Vegin-schor eindrapport
Publicatiedatum:01-01-1985

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

door A.M. Groenendijk & M.A. Vink-Lievaart; [Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, Delta Instituut voor Hydrobiologisch Onderzoek, Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat Deltadienst, Hoofdafdeling Milieu en Inrichting]

 

Samenvatting

Bij het gereedkomen van de stormvloedkering in de Oosterschelde zal de huidige getijamplitude gereduceerd worden en daarmee tevens de overspoelingsfrekwentie en -duur van de schorrevegetatie. Als gevolg van het langdurig onder water staan van de schorreplanten kan geconcludeerd worden dat de invloed van een verlengde inundatie op het generatieve stadium van de plant een belangrijk negatiever beeld toont dan bij het vegetatieve stadium. Vooral inundaties langer dan 2 dagen veroorzaken al snel een toename van rottende bloeistengels en bloemknoppen. Als gevolg van de getijreductie en van de daarmee gepaard gaande veranderingen in de bodemgesteldheid, wordt verwacht dat op de hogere delen van het schor ophoping van organisch materiaal zal plaatsvinden. Dit zal de vestiging van nitrofiele, ruderale plantesoorten bevorderen, hetgeen ten koste zal gaan van een aantal soorten die nu op de hogere delen van het schor voorkomen. Aanbevelingen worden gegeven voor het gebruik van de stormvloedkering, maai-en graasbeheer en het selectief inzaaien en planten ter regulering van de plaatselijke vegetatie.

 

Annotatie

88 p.
ill ; 30 cm
Lit. opg. : p. 57-60

Naar boven