Onderwerp: Bezoek-historie

Zienswijze naar aanleiding van het ontwerp-besluit Gebruik Stormvloedkering Nieuwe Waterweg : Nota van antwoord SVKW
Publicatiedatum:01-01-1997

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat (RWS)

 

Samenvatting

Geeft de 22 inspraakreacties weer n.a.v. het ontwerp-besluit Genruik Stormvloedkering Nieuwe Waterweg. Bedrijven en instellingen wensen om bedrijfeconomische redenen een sluitpeil van +3,20m NAP. Bewoners van buitendijkse gebieden pleiten voor een sluitpeil van 2,80m. Besloten is een stuitpeil van +3,00m NAP aan te houdenm, dat in 2003 geevalueerd zal worden.

 

Annotatie

20 p.

Naar boven