Onderwerp: Bezoek-historie

Waterkwaliteitsonderzoek van het Noordelijk Deltabekken : ontwikkeling instrumentarium, grondwaterkwantiteit, cluster slibdepots
Publicatiedatum:01-01-1989

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Waterloopkundig Laboratorium (WL); [uitgevoerd door J. Streng; met medew. van J.W. Wesseling en R. Maaten]; [in opdracht van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Zuid-Holland]

 

Samenvatting

In het kader van het project "Waterkwaliteitsonderzoek Noordelijk Deltabekken" zijn 7 onderzoeksclusters gedefiniëerd, die ieder een aspect van integrale waterkwaliteitsstudie belichten. Verslag wordt gedaan van een tussentijdse rapportage van het onderzoek dat binnen het cluster slibdepots (waaraan toegevoegd verontreinigde waterbodems) is uitgevoerd. Het doel voor het onderzoek binnen dit kluster is een instrumentarium te ontwikkelen dat gebruikt kan wordenvoor analyse van verspreiding van verontreinigingen met het grondwater onder invloed van slibdepots en verontreinigde waterbodemsin het Benedenrivierengebied. Na een probleemformulering volgt een globale bespreking van de geohydrologische opbouw van het gebied en de schematisatie hiervan. Het regionale geohydrologische gegevensbestand dient als uitgangspunt voor de analyses en berekeningen. Belicht het model-instrumentarium en de koppeling tussen gegevensbestand en modellen voor de grondwaterbewegingsanalyse. Tenslotte wordt een beeld van het totale instrumentarium, de samenhang tussen de onderdelen en de uitwisseling van gegevens geschetst.

 

Annotatie

[45] p.: fig., tab.
30 cm
T262.20. - Met lit. opg.

Naar boven