Onderwerp: Bezoek-historie

Waterkwaliteit 1988 in het benedenrivierengebied
Publicatiedatum:01-01-1989

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Samensteller: A. Nijhuis; [Ministerie van Verkeer en Waterstaat Rijkswaterstaat, Directie Zuid-Holland; in opdracht van RWS Directie Benedenrivieren]

 

Samenvatting

In het benedenrivierengebied is het oppervlaktewater in 1988 op 38 meetpunten periodiek bemonsterd, waarna de monsters op een groot aantal parameters zijn geanalyseerd. Daarbij is de gemeten waterkwaliteit getoetst aan de getalswaarden behorende bij de basiskwaliteit genoemd in het IMP 1985-1989 terwijl voor de functies water voor karperachtigen, water voor zalmachtigen, oppervlaktewater voor de bereiding van drinkwater en zwemwater is getoetst aan de "normen" genoemd in de AMvB ex WVO, Stb. 606/1983. In het voorliggende rapport worden de resultaten van dit onderzoek vermeld waarbij de geschiktheid van het oppervlaktewater voor de verschillende waterkwaliteitsdoelstellingen en functies is beoordeeld.

 

Annotatie

20, [29] p.
ill. ; 30 cm
Nota nr.: APV 89.20. - Lit. opg. : p. 20. - ISSN 09219765

Naar boven