Onderwerp: Bezoek-historie

Voortgangsrapportage integraal waterbeheer en Noordzee-aangelegenheden 1992 : Derde Nota Waterhuishouding , Rijn- en Noordzeeactieprogramma's Beleidsplan Harmonisatie Noordzeebeleid, Milieubeleidsplan Scheepvaart, Beleidsnota Scheepvaartverkeer, Watersysteemplan Noordzee, Saneringsprogramma Waterbodems Rijkswateren, toepassing van de Wet Verontreiniging Zeewater
Publicatiedatum:01-01-1992

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat

 

Samenvatting

Presenteert de Derde Nota Waterhuishouding (NW3) inzake Saneringsprogramma Waterbodems Rijkswateren en Voortgangsrapportage integraal waterbeheer en Noordzee aangelegenheden 1992 en de brief van de Minister van Verkeer en Waterstaat aan de Tweede Kamer met bijlagen, waarin uitgebreid ingegaan wordt op de stand van zaken bij de uitvoering van integraal waterbeheer. Behandelt de voortgang per NW3-pakkket, waarin een speciaal Noordzeepakket is opgenomen. Behandelt vervolgens de voortgang per NW3- en Noordzee-actiepunt. Geeft vervolgens een beknopt overzicht van de uitgaven in 1991 t.b.v. integraal waterbeheer. Dit overzicht betreft zowel de Rijksoverheid als de andere overheden. Tenslotte wordt een samenvattend overzicht gegeven van de actiepunten die met deze rapportage als afgerond kunnen worden beschouwd, alsmede welke actiepunten geclusterd kunnen worden. Deze actiepunten zullen niet meer aan de orde komen in de Voortgangsrapportage 1993.

 

Annotatie

129 p.
tab. ; 28 cm
Tweede Kamer der Staten Generaal, vergaderjaar 1992-1993, 21250 21656 nr 25

Naar boven