Onderwerp: Bezoek-historie

Voorstel monitoring Waddenzee
Publicatiedatum:01-01-1987

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Landbouw en Visserij, Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM)

 

Samenvatting

In het kader van het Planologisch Kern Beslissing-beleid (PKB) is door de Interdepartementale Waddenzee Commissie (IWC) een monitoringsvoorstel voor de Waddenzee opgesteld. Het PKB-beleid speelt een belangrijke rol bij de te monitoren grootheden (parameters), die onderverdeeld zijn in biologische, chemische en fysische parameters. Zij zeggen iets over het eco-systeem dat door de menselijke aktiviteiten kan worden beïnvloed. Organisatorisch blijven de ministeries van VROM, L en V en V en W verantwoordelijk voor de uitvoering van hun eigen deel van het programma, die een onderdeel zullen vormen van meer omvangrijke gegevensbestanden. Extra aandacht dient te worden besteed aan afstemming met Duitse en Deense monitoring.

 

Annotatie

29 p.
ill. ; 30 cm

Naar boven