Onderwerp: Bezoek-historie

Verspreidingsberekeningen MER speciedepot Hollandsch Diep
Publicatiedatum:01-01-1993

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

H.J. Gerrits, W. van Ellen, M.P.J.M. Kroot, N.M. de Rooij Waterloopkundig Laboratorium

 

Samenvatting

Bij mogelijke sanering moet het slib op verantwoorde wijze worden geborgen. Een mogelijke bergingsvariant is het storten van de specie in een diepe put in het Hollandsch Diep. Bestudeerd zijn de effecten op de kwaliteit van het oppervlaktewater en het grondwater van een speciedepot met een gesloten ringdijk tot boven de waterspiegel m.b.v. diverse rekenmodellen. In de huidige situatie zijn belicht de depots Cromstrijen, West en Midden. Van de twee laatste depots is de "atol-variant" bestudeerd. Aandacht is geschonken aan de volgende aspecten: waterkwaliteit van het opp.water in het depot gedurende de vulfase en de consolidatiefase; invloed van de lozing van depotwater op het Hollandsch Diep; kwaliteit van het poriënwater; effect huidige sliblaag op het grondwater; verspreiding vanuit de depots naar het grondwater; invloed hydraulische weerstand van slibpakket op de verspreiding; invloed van variatie van de weerstand van geologische formaties op de verspreiding; het nut van het aanbrengen van een adsorberende diffusieremmende laag; de verspreiding van verontreiniging via depottaluds.

 

Annotatie

XVIII,3,22,15,46,2,3,4,6,4,9,3,3,24 p.
fig. , tab. ; 30 cm
T842. - met lit. opg.- In opdracht van Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Zuid-Holland, (RWS, ZH)

Naar boven