Onderwerp: Bezoek-historie

Verkennende notitie rijksweg 57 op Walcheren
Publicatiedatum:01-01-1986

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

RBOI Adviesbureau voor Ruimtelijk Beleid, Ontwikkeling en Inrichting Middelburg b.v., [Ministerie van Verkeer en Waterstaat] Rijkswaterstaat, Directie Zeeland

 

Samenvatting

Het doel van de notitie is openbaarheid te geven aan het beleidsvoornemen tot de aanleg van rijksweg 57 (RW57) op Walcheren en het verkennen van de verschillende tracégedeelten teneinde het opstellen van richtlijnen voor de milieu-effectrapportage en de tracénota mogelijk te maken. Een beschrijving van de bestaande situatie en de toekomstige situatie, indien RW57 niet wordt aangelegd (O-variant), van het studiegebied gegeven vanuit de aspecten ruimtelijke structuur, natuur en landschap, landbouw, recreatie, verkeer en vervoer, woon- en leefmilieu etc. De probleemstelling wordt geschetst en de mogelijke oplossingen aangegeven. Conclusies worden getrokken ten aanzien van de resterende te onderzoeken varianten en de onderzoeken effecten die in een m.e.r. en een projectnota worden onderzocht.

 

Annotatie

64 p.
ill., krt. ; 30 cm
Bevat lit. opg.

Naar boven