Onderwerp: Bezoek-historie

Verkeersveiligheid in stadsvernieuwingsgebieden
Publicatiedatum:01-01-1989

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Bureau voor Stedebouw F.J. Zandvoort

 

Samenvatting

Brochure, gebaseerd op een tweetal eerdere onderzoeken, over verkeersveiligheidsaspecten in stads- en dorpsvernieuwingsgebieden. Het eerste deel handelt over het vertalen van het begrip "verkeersveiligheid" in hanteerbare termen en concrete beoordeelbare beelden. T.b.v. het scheppen van een verkeersveilig woonmilieu dienen niet alleen verkeersmaategelen te worden genomen maar ook maatregelen t.a.v. andere kwaliteitsaspecten van de woonomgeving. In het tweede deel komt naar voren dat het ontbreken van voldoende ruimte een van de grootste knelpunten is. De beschikbare ruimte moet bovendien efficiënt gebruikt en op een juiste manier ingericht worden. Aan de orde komen aspecten als de woningdichtheid, de bebouwingsstructuur, niet-woonfuncties, parkeren en de ontsluitings- en verkeersstructuur.

 

Annotatie

24 p.
fig., foto's ; 30 cm
In opdracht van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat Rijkswaterstaat (RWS), Hoofddirectie, Hoofdafdeling Verkeersveiligheid

Naar boven