Onderwerp: Bezoek-historie

De veiligheid van de Oosterscheldedijken in relatie tot het gebruik van de stormvloedkering
Publicatiedatum:01-01-1985

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

[Ministerie van Verkeer en Waterstaat], Rijkswaterstaat, Directie Zeeland, [Projectgroep Barcon (Barrier Control), Deelprojectgroep Provo (Veiligheid Oosterscheldedijken), voorzitter : H.A.Q. Verhees]

 

Samenvatting

In de toekomst zullen de maximaal optredende waterstanden op de Oosterschelde lager zijn dan nu, waardoor de veiligheid tegen golfverslag en overstroming van de waterkeringen wordt vergroot. Het kenmerkende verschil wordt gevormd door het optreden met stagnante waterstanden bij een gesloten stormvloedkering. Hierbij treedt een ander type belasting op waarbij de veiligheid van de dijken dient te zijn gewaarborgd. Om de veiligheid van de dijken te kunnen beoordelen is een veiligheidsfilosofie ontwikkeld, waaruit toetsingscriteria zijn afgeleid. Ingegaan wordt op de hydraulische begrenzingen en de scheefstand van het wateroppervlak bij stagnente waterstanden. De veiligheid van de dijken is onderzocht aan de hand van de granstoestanden voor de relevante bezwijkmechanismen en op basis daarvan zijn randvoorwaarden voor het gebruik van de kering aangegeven. Voorts de eventueel noodzakelijke aanpassingen aan dijklichamen en glooiingen aangegeven.

 

Annotatie

85, [18] p.
ill. ; 30 cm
Omslagtitel: Project Barcon : Oosterschelde kering barrier control(Studierapporten ten behoeve van het project beheer Stormvloedkering Oosterschelde)

Naar boven