Onderwerp: Bezoek-historie

Toetsingsadvies over de inhoud van het milieu-effectrapport Open Beerdam
Publicatiedatum:01-01-1992

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Commissie voor de Milieu-effectrapportage (CMER) , [voorzitter H. Cohen] , Werkgroep MER Open Beerdam , [voorzitter J.T. de Smidt]

 

Samenvatting

Het MER inzake Open Beerdam en de achtergronddocumentatie bevatten veel nuttige informatie en zijn goed leesbaar geschreven. Alle beschikbare documenten te zamen geven een overzichtelijk beeld van de mogelijke oplossingen en mogelijke gevolgen voor het milieu daarvan. De uitwerking van de behandelde onderwerpen en aspecten in het MER heeft grotendeels volgens de vastgestelde richtlijnen plaats gevonden. Constateert geen technische onjuistheden. Het MER is goed bruikbaar voor de besluitvorming, zij het dat een aantal (milieu)onderwerpen nog nadere aandacht behoeven bij de besluitvorming, zonder dat dit tot aanvulling van het MER hoeft te leiden. Het betreft de volgende onderwerpen: consequenties voor de in te stellen natuurbeschermingsgebieden langs de Oude Maas, zoals de gevolgen voor de oeverzones in (natuur)gebieden langs de Oude Maas als gevolg van de te verwachten intensiteit van de scheepvaart na opening van de Beerdam; veiligheidsaspecten; evaluatie achteraf, vanwege leemten in kennis, onbetrouwbare voorspellingen en onzekerheden.

 

Annotatie

6 p.
30 cm
Advies 414-76. - Advies aan de Minister van Verkeer en Waterstaat d.t.v. de Directeur-Generaal,g. Blom.
ISBN 9052374538

Naar boven