Onderwerp:

Lopende innovatie experimenten

Huntington

Oorspronkelijke zorgverzekeraar

Oorspronkelijke zorgaanbieder

Einddatum

De Friesland                   

Noorderbreedte

31-12-2019

Omschrijving experiment

Het opzetten van een polikliniek voor diagnostiek en behandeling en ambulante zorg voor de patiënten en gendragers van de ziekte van Huntington. Het gaat hierbij om een totaaltraject in de vorm van locatiebezoek (poliklinisch, 2x per jaar), huisbezoek en behandeling en begeleiding in de omgeving van de patiënt.

Er is sprake van een multidisciplinaire benadering. De zorg wordt geboden door zorgaanbieders met erkende deskundigheid op het gebied van Huntington en door behandelaars in de omgeving van de patiënt die daarbij ondersteund worden door een multidisciplinair expert team.

Het multidisciplinaire expert team kan bestaan uit: coördinerend verpleegkundige, specialist ouderengeneeskunde, psycholoog, (medisch) maatschappelijk werker, fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist, vaktherapeuten, en een diëtist. Het gaat hierbij om het bieden van:

 • Voorlichting, informatie en consultatie
  Deze is gericht op patiënten, patiëntsysteem en zorgverleners. De voorlichting aan patiënt en patiëntsysteem stelt hen in staat om de eigen regie te behouden en versterkt hun draagkracht. Het omvat ook psycho-educatie en contact met (ervarings)deskundigen.
 • Diagnostiek
  De diagnostiek wordt methodisch en volgens de actuele kennisstandaard de “Standards of care” van de European Huntington’s Disease Network (EHDN) uitgevoerd.
 • Zorg en behandeling
  De behandeling bevordert zelfmanagement, het behoud van mogelijkheden en het vertragen van (de gevolgen van) functieverlies, en het tegengaan van (over)belasting van het patiëntsysteem. Therapieën die bijvoorbeeld ingezet worden zijn: fysiotherapie, ergotherapie, logopedie, diëtetiek, psychomotorische therapie, vaktherapie, cognitieve stimulatie en rehabilitatie, psychosociale behandeling, systeemtherapie en farmacotherapie.
 • Coördinatie
  Hierbij gaat het onder andere om het (ondersteunen van het) zo lang mogelijk behouden van de eigen regie, zelfstandigheid en eigen kracht van patiënt en patiëntsysteem doro middel van o.a. trajectbegeleiding, coördinatie van de benodigde zorg en behandeling aan patiënt en patiëntsysteem. Gezien het belang van vroeg signalering en het voorkomen van overbelasting van het patiëntsysteem worden ook zorgweigeraars of -mijders gestimuleerd contact te houden met de coördinerend verpleegkundige/(medisch) maatschappelijk werker.

 

Ggz Ketenzorg in de eerste lijn

Oorspronkelijke zorgverzekeraar

Oorspronkelijke zorgaanbieder

Einddatum

VGZ             

Zorggroep Regio Oosterhout en omstreken

31-12-2019

Omschrijving experiment

Het doel van dit experiment is het verbeteren van de zorg aan cliënten met psychische klachten in de eerste lijn door verbeterde samenwerking en een integrale aanpak. Betrokken partijen zijn de huisarts, POH GGZ, eerstelijnspsycholoog of gz psycholoog, psychosomatisch fysiotherapeut, verslavingsconsulent, psychiater, maatschappelijk werk en medewerker van centrum voor jeugd en gezin. De verschillende disciplines in de eerstelijn werken samen, met de huisarts en POH GGZ als coördinator binnen de keten. Deze disciplines komen samen in een multidisciplinair overleg om de zorg en begeleiding van mensen met psychische klachten zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen, zodat de cliënt zo efficiënt mogelijk wordt geholpen.

Multidisciplinair eerstelijns ouderenzorg met specialist oudergeneeskunde

Oorspronkelijke zorgverzekeraar

Oorspronkelijke zorgaanbieder

Einddatum

Menzis                   

Praktijk ouderengeneeskunde Bertholet

31-12-2019

Omschrijving experiment

Inzet van praktijk ouderengeneeskunde op moment dat het de huisarts aan kennis, tijd en kunde ontbreekt om de complexe of crisissituatie van de oudere te hanteren of op te lossen. Normaal wordt in een dergelijke situatie verwezen naar de tweedelijn of overgestapt op opname in verpleeghuis. Door de specialist ouderengeneeskunde in dit stadium in te zetten, waarbij gestreefd wordt de situatie van de patiënt weer te stabiliseren, kan de patiënt mogelijk langer thuis blijven wonen, tegen meer kwaliteit van leven en lagere kosten voor de maatschappij.

Consult CTG diagnostiek voor zwangere door verloskundige in de eerste lijn

Oorspronkelijke zorgverzekeraar

Oorspronkelijke zorgaanbieder

Einddatum

VGZ                

Verloskundig Centrum Nijmegen e.o.

1-12-2019

Omschrijving experiment

Momenteel vindt CTG diagnostiek tijdens de zwangerschap alleen in de tweede lijn plaats. Voor deze diagnostiek moet de zwangere altijd worden doorverwezen. In veel gevallen blijkt echter dat de beoordeling normaal was en dat de zwangere weer terug wordt verwezen naar de eerste lijn. Het experiment wil CTG diagnostiek voor zwangere vrouwen mogelijk maken in de eerste lijn, uitgevoerd door een verloskundige. Dit experiment houdt in dat de CTG scans door de eerstelijns verloskundige gedaan worden i.p.v. door de tweedelijns verloskundige. Er is een protocol opgesteld wanneer de verloskundige contact moet opnemen met de gynaecoloog om mee te kijken en wanneer de verloskundige moet doorverwijzen naar de tweede lijn.

Voorrijkosten Rijdende Röntgen

Oorspronkelijke zorgverzekeraar

Oorspronkelijke zorgaanbieder

Einddatum

Achmea               

Stichting Rijdende Röntgen

31-12-2020

Omschrijving experiment

De innovatie behelst de extra kosten die zijn gemoeid met het maken van basale radiologische onderzoeken op locatie in verpleeghuizen zodat betreffende patiënten niet naar een ziekenhuis vervoerd hoeven te worden. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een bus met radiologische inrichting en gediplomeerd radiologisch personeel. De bus bezoekt op afspraak de deelnemende verpleeghuizen in de regio groot Amsterdam.

Draagbare technologie in de Wlz

Oorspronkelijke zorgverzekeraar

Oorspronkelijke zorgaanbieder

Einddatum

Zorgkantoor DSW                

Stichting Argos Zorggroep regio Noord

31-12-2019

Omschrijving experiment

De Smart Glass is een bril met een hoge resolutie camera en microfoon die het mogelijk maakt om plaats onafhankelijk mee te kunnen kijken in allerlei situaties. De meekijker (bijvoorbeeld een arts) ziet via zijn of haar tablet of smartphone live wat de drager ziet en kan direct tips en adviezen geven. De uitvoerder van de zorghandeling (bijvoorbeeld een mantelzorger, wijkverpleegkundige of verzorgende) heeft zijn of haar handen vrij voor de opvolging van het advies. Ook biedt de Smart Glass kansen in onder andere het begeleiden van leerlingen, een efficiënte invulling van bereikbaarheidsdiensten binnen de Medische Dienst en gedragsconsulentschap.

UMAMI

Oorspronkelijke zorgverzekeraar

Oorspronkelijke zorgaanbieder

Einddatum

VGZ                 

Mentaal Beter Cure, Iris Zorg, GGZ Noord Holland Noord, Arkel groep, Amici zorg, Ypse BV, Mondriaan, HSK groep

31-12-2019

Omschrijving experiment

Mentaal Beter is samen met een aantal andere aanbieders een innovatief traject ingegaan waarbij een belangrijke groep cliënten, die vanwege de langdurige behandeling van gemiddeld 1.300 minuten met een s-ggz profiel worden verwezen, toch effectief en doelmatig in de gb-ggz behandeld zal kunnen worden.

Transitie antistolling zorg

Oorspronkelijke zorgverzekeraar

Oorspronkelijke zorgaanbieder

Einddatum

Achmea                

Isala Klinieken

1-5-2019

Omschrijving experiment

Volgt

Experiment Centrale zorgverlener voor kinderen met obesitas

Oorspronkelijke zorgverzekeraar

Oorspronkelijke zorgaanbieder

Einddatum

Zilveren Kruis            

Gemeente Amsterdam

31-12-2020

Omschrijving experiment

De (integrale ) prestatie van Zilveren Kruis en Gemeente Amsterdam met de inzet van de centrale zorgverlener omvat de begeleiding en coördinatie van de integrale ondersteuning en zorg voor kinderen met obesitas graad 1 en multiproblematiek en kinderen met obesitas graad 2 en 3.  Taken binnen deze prestatie zijn begeleidend, organiserend en coördinerend van aard; hierbij kan gedacht worden aan regievoering op professionals, advisering, motivering en begeleiding.

Multidisciplinaire zorgverlening voor personen met psychische klachten

Oorspronkelijke zorgverzekeraar

Oorspronkelijke zorgaanbieder

Einddatum

VGZ               

Stichting gezondheidscentra Eindhoven, POZOB, DOH

29-12-2019

Omschrijving experiment

Multidisciplinaire zorgverlening voor personen met psychische problematiek, onder regie van de huisarts. Het programma omvat de totale zorg (inclusief e-health, groepstraining) voor patiënten in de eerste lijn die in meer of mindere mate aan een psychische klacht of stoornis lijden.

Babybalance

Oorspronkelijke zorgverzekeraar

Oorspronkelijke zorgaanbieder

Einddatum

Zilveren Kruis                

Babybalance

31-12-2019

Omschrijving experiment

Babybalance is voor (aanstaande) ouders die betrouwbare voorlichting en instructies van (geboorte)zorgprofessionals willen als voorbereiding op de komst van hun baby en als back-up als de kraamzorg niet (meer) aanwezig is. Om toegang te krijgen tot de Babybalance video's die op het gesloten platform staan, maakt de zwangere heel makkelijk een Babybalance account aan.

Voor de video's die op het open gedeelte van het Babybalance platform staan is geen geactiveerd account nodig.  Dit zijn de video's van de diverse samenwerkende kennis- en zorginstellingen, zoals Trimbos en het Voedingscentrum zodat de (aanstaande) ouders snel en doelmatig de juiste (geboorte)zorgprofessionals kunnen vinden.

Het Babybalance-account is actief vanaf aanmelding tot en met drie maanden na de uitgerekende datum. Een Babybalance-account is altijd in combinatie met fysieke kraamzorg. Het account wordt volledig vergoed uit de basisverzekering. Momenteel vergoeden de zorgverzekeraars Zilveren kruis, Menzis en hun labels het account aan hun verzekerden. Er wordt geen Wettelijke Eigen Bijdrage in rekening gebracht bij de verzekerde.

School als Werkplaats

Oorspronkelijke zorgverzekeraar

Oorspronkelijke zorgaanbieder

Einddatum

De Friesland              

Fier

31-12-2019

Omschrijving experiment

Introductie van School Als Werkplek (SAW). Een laagdrempelige vraagbaak voor MBO-studenten die mogelijk psychische problemen ervaren. Daarnaast kan SAW-er ook actief MBO-studenten benaderen waarbij men een niet-pluis-gevoel heeft. Afhankelijk van hulpvraag kan dan een zorgtraject worden ingezet. Dit zijn gemiddeld zes gesprekken. Bij complexe problematiek zal verwezen worden naar een gespecialiseerd zorgtraject. 

Telemonitoring (Hartwacht)

Oorspronkelijke zorgverzekeraar

Oorspronkelijke zorgaanbieder

Einddatum

Zilveren Kruis                

Cardiologie centra Nederland

31-12-2019

Omschrijving experiment

De zorgprestatie omvat monitoring van patiënten op afstand door middel van een digitale applicatie. Telemonitoring wordt ingezet in plaats van reguliere controles. De zorgprestatie telemonitoring wordt gedeclareerd, waarbij de DBCs voor polibezoeken vervallen. De patiënt staat, net als in de reguliere situatie, onder controle van de medisch specialist.

Chronische specialistische beademingszorg in een verpleeghuis-setting

Oorspronkelijke zorgverzekeraar

Oorspronkelijke zorgaanbieder

Einddatum

Menzis                   

Zonnehuisgroep Noord

31-12-2019

Omschrijving experiment

Medisch specialistische en gespecialiseerde verpleegkundige behandeling van cliënten die chronisch afhankelijk zijn van beademing en (nog) te instabiel zijn om beademingszorg van Centrum voor Thuisbeademing te ontvangen. Voor deze groep cliënten in een uniek zorg- en behandelingsconcept ontwikkeld in het Centrum voor Chronische Beademing (CCB), waarbij door continue gespecialiseerde zorg en behandeling, gecombineerd met een optimaal ingerichte omgeving en gebruik van moderne apparatuur, de cliënt toch buiten de IC van het ziekenhuis een woonomgeving geboden kan worden. De Centra voor Thuisbeademing bieden alleen zorg aan stabiele beademingspatiënten. Binnen het Centrum voor Chronische Beademing is het mogelijk om patiënten zonder beademingsvrije tijd of met instabiele beademing op te nemen.

Herstelgerichte specialistische beademingszorg in een verpleeghuis-setting

Oorspronkelijke zorgverzekeraar

Oorspronkelijke zorgaanbieder

Einddatum

Zorgkantoor Menzis 

Zonnehuisgroep Noord 

31-12-2019

Omschrijving experiment

Het betreft medisch specialistische revalidatie gericht op functieherstel en herstel van de ademhalingsfunctie of stabilisering van de beademing/ademhalingsondersteuning tot op het niveau dat cliënt de medisch specialistische setting (Centrum voor Chronische Beademing) kan verlaten. Voor deze patiënten is er een specifieke en effectieve behandelmethode ontwikkeld. In sommige gevallen kan het nodig zijn dat het revalidatietraject na ontslag voortgezet wordt in een revalidatiecentrum of in de eerste lijn.

Cliëntgerichte iPVB financiering

Oorspronkelijke zorgverzekeraar

Oorspronkelijke zorgaanbieder

Einddatum

VGZ                

Stichting Niko

31-12-2019

Omschrijving experiment

Het experiment iPVB (intramuraal PersoonsVolgend Budget) betreft het leveren van de totale aanspraak die uit de WLZ voortvloeit. Echter op een zodanige wijze dat de cliënt\het cliëntsysteem de regie\’macht’ heeft EN de zorg hierop professioneel is afgestemd.

Superbrains

Oorspronkelijke zorgverzekeraar

Oorspronkelijke zorgaanbieder

Einddatum

ONVZ              

Parnassia Groep

31-12-2021

Omschrijving experiment

Super Brains is een platform voor en door mensen met AD(H)D, en behandelaren. Het platform bestaat uit een website, een app en content, en dient ter ondersteuning en behandeling van AD(H)D patiënten. Het is een volwaardig instrument voor (1) preventie en vroegdetectie, (2) behandeling en (3) nazorg van AD(H)D. Inzicht krijgen in ADHD, veranderen van specifiek gedrag horend bij ADHD, inroepen van steun vanuit de omgeving en vasthouden van aangeleerd gedrag gebeurt allemaal via Super Brains. Daarnaast wordt Super Brains gebruikt voor de registratie van zorgactiviteiten en verslaglegging. De indirecte tijd besteed aan administratie vermindert hierdoor voor de behandelaar. ROM vragenlijsten die voor, tijdens en na de behandeling worden afgenomen, helpen de behandeling tijdig bij te stellen. Deze meetinstrumenten geven zowel patiënt als behandelaar inzicht in de voortgang van de behandeling. Naast het meten van het effect van de behandeling worden ook andere meetinstrumenten gebruikt om de patiënt feedback te geven over bijvoorbeeld de stemming of het slaappatroon.

Anderhalvelijn gespecialiseerde multidisciplinaire handrevalidatiezorg

Oorspronkelijke zorgverzekeraar

Oorspronkelijke zorgaanbieder

Einddatum

VGZ, A.S.R., Menzis, Zilveren Kruis, Zorg en Zekerheid, Eno, ONVZ         

Stichting Kinos

1-12-2020

Omschrijving experiment

Volgt

Punt voor Parkinson

Oorspronkelijke zorgverzekeraar

Oorspronkelijke zorgaanbieder

Einddatum

Menzis        

Transmuraal Ambulant Team Parkinson Groningen BV

31-12-2020

Omschrijving experiment

Volgt

Goalie+

Oorspronkelijke zorgverzekeraar

Oorspronkelijke zorgaanbieder

Einddatum

ASR en DSW     

Parnassia Groep BV

31-12-2019

Omschrijving experiment

NiceDay (voormalig Goalie) is een mHealth (mobile health) oplossing gericht op het ondersteunen van volledig digitale protocollaire behandeling van psychische klachten.  NiceDay werkt op basis van de volgende uitgangspunten:

 1. Regie bij de cliënt
 2. Zelfmanagement
 3. Behoefte gestuurd
 4. Data gedreven.

De zorgprestatie Goalie+ is bedoeld om behandelaren op een volledig nieuwe manier te laten zorgverlenen, gebruik makend van nieuwe technologische mogelijkheden. Uitgangspunten zijn a.) dat zorg behoefte gestuurd wordt aangeboden, d.w.z. patiënten ondersteuning krijgen op het moment dat ze deze nodig hebben: buiten de spreekkamer en (ook) buiten de vaste afspraaktijden en b.) activiteiten in het kader van het zorgverleningsproces actief in de app worden geregistreerd. De registraties geven sturing aan het zorgproces.

Zorgaanbod en financiering op maat

Oorspronkelijke zorgverzekeraar

Oorspronkelijke zorgaanbieder

Einddatum

Zorgkantoor Groningen, Arnhem en Twente 

Stichting Philadelphia Zorg

31-12-2019

Omschrijving experiment

De prestatie geeft het zorgkantoor en zorgaanbieder de ruimte om kleinschalig te experimenten met maatwerkgelden om klantgericht en snel te handelen bij ontstane knelpunten. Deze prestatie zorgt er voor dat de zorgaanbieder op individueel niveau aan zorgvragen van cliënten kan worden voldaan die niet regulier te beantwoorden zijn. Met deze zorgprestatie wordt zorg op maat voor de cliënt gerealiseerd. Lacunes binnen de huidige Wlz-prestaties worden zichtbaar en geven de NZa inzicht welke nieuwe prestaties door de NZa nader ontwikkeld kunnen worden.

Terugdringen medicatiefouten door toepassing augmented reality

Oorspronkelijke zorgverzekeraar

Oorspronkelijke zorgaanbieder

Einddatum

CZ Zorgkantoor

Tante Louise

31-12-2020

Omschrijving experiment 

Het aantal medicatiefouten is landelijk hoog en daardoor één van de belangrijkste speerpunten van de IGZ. Ondanks alle richtlijnen en methodieken is het gewenste resultaat nog niet bereikt. Bovendien zijn er verschillende en uitgebreide procedures waarvan ook een aantal op papier rondom medicatieverstrekking in de zorgpraktijk, hierdoor is de foutkans erg hoog. De uitvoering en concentratie op het medicatieproces door de verpleegkundige is bijzonder moeilijk door de invloed van externe factoren. Met deze innovatie wordt gebruik gemaakt van smartglasses om het aantal medicatiefouten terug te dringen.

 1. De smartglass wordt gedragen door de verpleegkundige die de medicatie deelt.
 2. Deze scant de naam van de cliënt en vervolgens de medicatiegegevens van de betreffende cliënt.
 3. Op het scherm zijn de processtappen zichtbaar die doorlopen dienen te worden en op volgorde moeten worden afgevinkt. Tevens is te zien welke Bem-score van toepassing is bij de betreffende cliënt en de werking en mogelijke bijwerkingen van de medicatie.
 4. Het gezicht van de cliënt wordt gescand als authenticatie. De Smartglass geeft akkoord/niet akkoord.
 5. Bij risicovolle medicatie en opiaten wordt dubbele controle middels de smartglass uitgevoerd doordat op afstand direct een collega kan meekijken.
 6. De medicatie wordt daadwerkelijk aan de patiënt verstrekt.

Verder werken we ook om kennis rondom medicatieverstrekking te vergroten door via de bril de benodigde informatie op te kunnen roepen, bijvoorbeeld rondom bijwerkingen of interactie tussen medicatie.

Virtual reality cognitieve gedragstherapie

Oorspronkelijke zorgverzekeraar

Oorspronkelijke zorgaanbieder

Einddatum

DSW

Stichting GGZ Delfland

1-2-2021

Omschrijving experiment 

Cognitieve gedragstherapie met behulp van Virtual Reality-bril in een GGZ-instelling voor mensen met diverse psychiatrische aandoeningen.

Regionaal expertiseteam moeilijk en onbegrepen gedrag

Oorspronkelijke zorgverzekeraar

Oorspronkelijke zorgaanbieder

Einddatum

CZ

Stichting Laurens 1-7-2021

Omschrijving experiment 

Door de forse toename van het aantal mensen met onbegrepen gedrag in de verpleeghuizen en een verschuiving van klanten vanuit de GGZ naar de VVT zien we het aantal zeer complexe zorgvragen de laatste jaren steeds meer stijgen. Het gevolg hiervan is dat zorgprofessionals soms acuut vastlopen en niet voldoende tijd en/of de juiste expertise hebben (i.t.t. de GGZ) om de oorzaak van het gedrag van de bewoner/klant goed te analyseren c.q. de juiste interventie(s) in te zetten waardoor de kwaliteit van leven van de bewoner en diens omgeving onder druk staat.

Binnen Laurens is er voldoende expertise in huis om zorgprofessionals en zorgorganisaties te ondersteunen bij de soms zeer acute en complexe zorgvragen op het gebied van moeilijk en onbegrepen gedrag. Deze deskundigheid zetten wij in de vorm van een ambulant ‘Expertiseteam Moeilijk en onbegrepen gedrag’ (MOG) Laurensbreed in. Wij willen onze kennis en expertise graag ook delen met andere aanbieders in de regio door hen de mogelijkheid te bieden de hulp van het expertiseteam in te schakelen

Rhenium -188-HEDP

Oorspronkelijke zorgverzekeraar

Oorspronkelijke zorgaanbieder

Einddatum

VGZ, Menzis, CZ, Zilveren Kruis

Meander Medisch Centrum, Ziekenhuis Gelderse Vallei 11-10-2020

Omschrijving experiment 

Rhenium-188-HEDP wordt bereid, indien nodig getransporteerd en toegediend aan de patiënt. Voorafgaand aan de toediening vindt (indien nodig) tevens tumorlokalisatie plaats met behulp daarvoor geschikte een Gamma Camera. Het gebruik van Rhenium-188-HEDP is innovatief omdat het een niet-commercieel middel betreft dat zelf geproduceerd kan worden en vele malen doelmatiger is dan commerciële alternatieven. Het kan sneller worden toegepast dan alternatieve middelen. Dit is gewenst als snelle pijnstilling noodzakelijk is.

Liggingsecho à terme

Oorspronkelijke zorgverzekeraar

Oorspronkelijke zorgaanbieder

Einddatum

Zilveren Kruis

VSV Deventer

27-1-2021

Omschrijving experiment 

Elke zwangere vrouw onder zorg bij ’een eerstelijns verloskundigenpraktijk aangesloten bij het VSV “Geboortezorg Salland” (te weten ’t Hart (Raalte), de Eiber (Twello), ANNO (Deventer), de Kuip (Deventer) en Baren Enzo (Deventer)) wordt tussen 34 en 36 weken zwangerschap een echo aangeboden. Deze echo wordt uitgevoerd binnen de eerstelijns geboortezorg (eigen verloskundigenpraktijk of, indien aldaar echo-faciliteiten ontbreken, binnen het regionaal echo-centrum) en heeft als primaire functie het beoordelen van de ligging van de a terme foetus ter voorbereiding op de aanstaande bevalling. De echo is optioneel; het besluit tot verrichting ligt bij de vrouw.

Chronische psychiatrische verpleeghuiszorg

Oorspronkelijke zorgverzekeraar

Oorspronkelijke zorgaanbieder

Einddatum

Zilveren Kruis

Atlant Zorggroep 1-12-2021

Omschrijving experiment 

De innovatieve prestatie is een toeslag of mogelijk een eigen zorgprofiel voor chronische psychiatrische verpleeghuiszorg. De aanbieder levert een geïntegreerd aanbod in een gespecialiseerde beschermde woonomgeving. Een therapeutisch woon- en behandelklimaat en 24-uurs aanwezigheid van zorg en toezicht door speciaal geschoold personeel zijn nodig. Het gaat om geplande en ongeplande zorg en het adequaat kunnen reageren op (risico op) decompensatie. Het aanbod wordt gerealiseerd door een gespecialiseerde V&V-aanbieder samen met een aanbieder voor geestelijke gezondheidszorg (ggz) en waar nodig ook in de samenwerking met gemeente(n). De zorg is gericht op behoud van stabiliteit of verbetering van chronische psychiatrische en somatische ziektes. Begeleiding bij achteruitgang (palliatief of terminaal) kan ook onderdeel van de zorg zijn.

Minimaal-invasieve ablatie van myomen

Oorspronkelijke zorgverzekeraar

Oorspronkelijke zorgaanbieder

Einddatum

CZ, Coöperatie VGZ

Máxima Medisch Centrum 1-11-2021

Omschrijving experiment 

Myomen in de baarmoeder kunnen  hevig menstrueel bloedverlies veroorzaken. De intracavitaire myomen (type 0 en 1) zijn over het algemeen goed hysteroscopisch te verwijderen. De haalbaarheid van het hysteroscopisch verwijderen van type 2 hangt af van de grootte van het myoom, de ervarenheid van de operateur en het gebruikte instrumentarium. De myomen meer in de baarmoederspier gelegen type 3-5 zijn echter niet makkelijk te verwijderen met de nu gangbare technieken. Dus wordt er nu vaak in dat geval de gehele baarmoeder verwijderd (uterusextirpatie). De Sonata (echogeleide intrauteriene ablatie van de myomen) is een incisieloos alternatief, waarbij met een dunne echoprobe vanuit de baarmoederholte de myomen worden aangeprikt waarna met radio frequente stroom de myomen van binnen uit worden behandeld. De voordelen zijn groot; behoud van baarmoeder en een veel kleinere ingreep zonder littekens in de baarmoeder. Hierdoor is het herstel sneller en kan de ingreep in dagbehandeling plaats vinden in plaats van in opname. Bovendien is dit ook vaak de wens van de vrouw om haar baarmoeder te behouden maar wel behandeling van de myomen.

Experiment waardegedreven zorg

Oorspronkelijke zorgverzekeraar

Oorspronkelijke zorgaanbieder

Einddatum

Zilveren Kruis

Stichting Arkin 31-12-2019

Omschrijving experiment 

Het doel van het experiment is om te leren hoe een waardegedreven GGZ, waarin wordt gestuurd op verantwoordelijkheid voor vakmanschap en cliëntuitkomsten, in de praktijk werkt.

Het experiment moet zichtbaar maken hoe een nieuwe werkwijze van samenwerking tussen de belangrijke stakeholders in de GGZ (cliënten, professionals, zorgverzekeraars, ministerie van VWS en NZa) in de praktijk wordt gedreven door waarden (van kwaliteit, toegankelijkheid, betaalbaarheid en solidariteit).

Het innovatieve karakter van de innovatie wordt gekenmerkt primair door een nieuwe werkwijze van waardegericht verantwoorden waardoor twee outreachende teams zoveel mogelijk terug naar de bedoeling van de GGZ komen: zoveel mogelijk direct cliëntcontact, goede ketenafspraken om inbedding in de wijk te vergroten, crisis te voorkomen, de doorstroom te bevorderen, expertise optimaal in te zetten bij complex werk, zinnig en zuinige dossiervoering te plegen.

De behandeling bij één van de outreachende teams richt zich op het bewerkstelligen van een optimaal evenwicht in de psychiatrische symptomatologie, met als doel enerzijds goed functioneren op alle voor cliënt belangrijke levensterreinen en anderzijds het opbouwen van een voor cliënt zinvol bestaan. De behandeling is dus integraal en richt zich vaak op meerdere levensgebieden.

Arkin en Zilveren Kruis voorzien een nieuwe werkwijze van waardegericht verantwoorden waarbij de arbeidssatisfactie toeneemt en er meer tijd vrijkomt voor de zorg. Op basis van dit gedeelde streven willen wij daarom experimenteren met 'normtijden'. Dit betekent dat voor zowel directe als indirecte tijd normtijden vastgesteld zullen worden. Wij denken dat we op deze manier zowel kunnen experimenteren als ook samen verder kunnen werken aan een goede basis voor verantwoording.

Het radicaal aansluiten bij de behandelpraktijk is overigens meer dan alleen een verantwoordingsvraagstuk: het is een kanteling naar verantwoordelijkheid, waarin de behandelteams worden toegerust om meer eigen regie te voeren op kwaliteitsverbeteringen en elkaar daarop aan te spreken (doen we de juiste dingen en doen wie die dingen goed?). De waarden van cliëntuitkomsten en van vakmanschap komen voorop te staan in deze waardegedreven paradigmashift.

Leefstijl interventie jeugd

Oorspronkelijke zorgverzekeraar

Oorspronkelijke zorgaanbieder

Einddatum

CZ, VGZ

Maastricht Universitair Medisch centrum 1-2-2022

Omschrijving experiment 

Een coherente behandeling/leefstijlinterventie op maat voor kinderen met een medische indicatie op basis van een verhoogd gewichtsgerelateerd gezondheidsrisico (GGR), waarbij het cliëntsysteem in de behandeling wordt meegenomen. De zorgprestatie bestaat uit de integrale geneeskundige behandeling op maat op het gebied van voeding, beweging, (leefstijl)gedrag en onderliggende problematiek bij kinderen (tot 18 jaar) met een verhoogd gewichtsgerelateerd gezondheidsrisico (GGR) en hun cliëntsysteem en is gericht op een duurzaam gezondere leefstijl ter behandeling en voorkoming van chronische ziekten. Uitgangspunt is de integrale  behandeling conform een matched care benadering waarbij er  afstemming plaats vindt over de domeinen heen en binnen een breed zorgnetwerk. Een centrale zorgverlener inventariseert, na een brede intake, welke zorg nodig is, begeleidt het kind en gezin, leidt toe tot de juiste zorg en coördineert de ondersteuning en zorg.

ELEO

Oorspronkelijke zorgverzekeraar

Oorspronkelijke zorgaanbieder

Einddatum

CZ

Vincent van Gogh groep, Centiv B.V., Mindfit, Pro Persona, Indigo Gelderland, Breburg, Indigo Brabant, Reinier van Arkel, Ypse B.V., GGZ centraal, Altrecht, Indigo Midden Nederland. 31-12-2021

Omschrijving experiment 

Eleo moet ruimte bieden voor meer mogelijkheden tot behandeling in de gbGGZ, dan de huidige beleidsregels toestaan.

De effecten die zorgverzekeraars en zorgaanbieders hopen te bereiken zijn:

 • Cliënten worden laagdrempeliger met meer keuzevrijheid en eerder geholpen. De behandeling is gericht op z.s.m. weer (zelf) verder kunnen met je leven (generalistisch en oplossingsgericht werken ipv diagnose- en protocolgericht).
 • Een bijdrage leveren aan de wachttijden voor bepaalde doelgroepen (o.a. persoonlijkheidsstoornissen, ontwikkelingsstoornissen en mensen met multiproblematiek (ofwel 2 diagnoses ofwel een diagnose en psychosociale factoren die interfereren met de behandeling).
 • Vergroten mogelijkheden substitutie vanuit de gespecialiseerde GGZ (gGGZ) en daarmee stimuleren doelmatigheid (substitutie komt deels uit of voorkomt instroom in de DBC’s 800-1800 minuten en deels uit de DBC’s 1800-3000 minuten).
 • Deze prestatie is kostendekkend en daarmee wordt het financieel aantrekkelijker om cliënten zorg te bieden in de gbGGZ i.p.v. in de gGGZ. Logischerwijs wordt dit zichtbaar in de verdeling prestaties gGGZ en gbGGZ in de regio.

Acute zorg aan ouderen in een kortdurende eerstelijns voorziening

Oorspronkelijke zorgverzekeraar

Oorspronkelijke zorgaanbieder

Einddatum

Zilveren Kruis

AMC, Cordaan 31-05-2021

Omschrijving experiment 

De WijkKliniek is een nieuw zorgconcept voor kwetsbare ouderen die normaalgesproken in het ziekenhuis worden opgenomen vanwege acute medische problemen. In de WijkKliniek is er zowel acute medische zorg, als goede ondersteuning en begeleiding om zo fit mogelijk weer naar huis te kunnen. Dit voorkomt nieuwe acute gezondheidsproblemen, haalt de druk af van de dichtslibbende spoedeisende hulpen én zorgt ervoor dat ouderen thuis hun leven weer zo zelfstandig mogelijk kunnen oppakken. De WijkKliniek is het resultaat van een innovatieve samenwerking tussen Cordaan, het Academisch Medisch Centrum (AMC) en Zilveren Kruis.

Zie de website: https://www.cordaan.nl/nieuw-zorgconcept-de-wijkkliniek

 

Innovatieve bekostiging van intensieve medisch specialistische neurorevalidatie bij jongeren met ernstig niet aangeboren hersenletsel

Oorspronkelijke zorgverzekeraar

Oorspronkelijke zorgaanbieder

Einddatum

DSW, VGZ                

Daan Theeuwes Centrum 

31-12-2019

Omschrijving experiment

Volgt

Leefplezierplan Maasduinen

Oorspronkelijke zorgverzekeraar

Oorspronkelijke zorgaanbieder

Einddatum

Zorgkantoren VGZ          

Stichting Maasduinen

31-12-2021

Omschrijving experiment

Volgt

Leefplezierplan Azora

Oorspronkelijke zorgverzekeraar

Oorspronkelijke zorgaanbieder

Einddatum

Zorgkantoren Menzis        

Stichting  Azoren

31-12-2021

Omschrijving experiment

Volgt

SOABB: Stabilisering, Observatie, Analyse, Behandeling en Begeleiding

Oorspronkelijke zorgverzekeraar

Oorspronkelijke zorgaanbieder

Einddatum

Zorgkantoor Zilveren Kruis       

Stichting  Laurens

1-10-2022

Omschrijving experiment

Volgt

Gevonden documenten

Abonneer mij op dit zoekresultaat
561 t/m 580 van 8060
Groepering: informatietype / documentsoort / geen
Sortering: verschijningsdatum / alfabetisch
 1. 1
 2. ...
 3. 19
 4. 20
 5. 21
 6. 22
 7. 23
 8. 24
 9. 25
 10. 26
 11. 27
 12. 28
 13. 29
 14. 30
 15. 31
 16. 32
 17. 33
 18. 34
 19. 35
 20. 36
 21. 37
 22. 38
 23. ...
 24. 403

Geldigheid

Geldig:

Informatietype

Onderwerp