Onderwerp:

Lopende innovatie experimenten

Naar gevonden documenten

Transmurale palliatieve zorg met passende bekostiging.

Oorspronkelijke zorgverzekeraar

Oorspronkelijke zorgaanbieder

Einddatum

VGZ          

bernhoven

31-12-2022

Omschrijving experiment

Het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland stelt: “generalistische zorgverleners en waar nodig specialistische zorgverleners en vrijwilligers werken in palliatieve zorg samen als een interdisciplinair team in nauwe samenwerking met de patiënt en diens naasten en stemmen de behandeling af op door de patiënt gestelde waarden, wensen en behoeften”. Uit gesprekken met innovatieve zorgaanbieders in de palliatieve zorg, in palliatieve zorg gespecialiseerde zorgverleners en vertegenwoordigers van de zorgverzekeraars en de wetenschap blijkt dat het veld deze interdisciplinaire samenwerking bij voorkeur transmuraal organiseert. Met de prestaties in deze aanvraag kan deze interdisciplinaire transmurale samenwerking en transmurale inzet van in palliatieve zorg gespecialiseerde zorgverleners worden bekostigd, aanvullend op de zorg die generalistische zorgverleners leveren vanuit de huidige prestaties.

Op basis van het zorgproces dat de patiënt in de palliatieve fase doorloopt, zijn een aantal prestaties opgesteld voor transmuraal samenwerken:

 1. Transmurale coördinatie & continuïteit palliatieve zorg.

  Deze prestatie betreft de voorzieningen die nodig zijn om, gedurende het gehele zorgproces, ad hoc en structureel samenwerken tussen generalisten en in palliatieve zorg gespecialiseerde zorgverleners in een regio mogelijk te maken. Dit omvat bijv. intensieve coördinatie van zorg door de generalist voor complexe palliatieve patiënten en structureel multidisciplinair overleg (mdo) generalisten en in palliatieve zorg gespecialiseerde zorgverleners, bijvoorbeeld volgens de PaTz-methodiek.
   
 2. ​Steun en Consultatie bij Palliatieve zorg (SCOP)

  Deze prestatie betreft steun en consultatie bij complexe palliatieve zorg aan de patiënt en diens hoofdbehandelaar. Deze zorg wordt geleverd door een in palliatieve zorg gespecialiseerde arts of verpleegkundig specialist op verzoek van de hoofdbehandelaar van de patiënt. Onder de prestatie wordt het totaal aan activiteiten van de SCOP-arts/verpleegkundig specialist begrepen naar aanleiding van een SCOP-verzoek, bijvoorbeeld een bedside consultatie. De huisarts, medisch specialist of specialist ouderengeneeskunde blijft hoofdbehandelaar en de (wijk)verpleging blijft de reguliere zorg bieden.
   
 3. ​Regiefunctie complexe palliatieve zorg

  Wanneer de zorgvraag van de patiënt dusdanig complex blijkt of wordt, dat continuïteit van specialistische ondersteuning wenselijk is, dan kan voor de palliatieve zorg een in palliatieve zorg gespecialiseerde verpleegkundige ingeschakeld worden. Deze prestatie omvat een traject waarin een in palliatieve zorg gespecialiseerd verpleegkundige of verpleegkundig specialist de patiënt, diens naasten en diens zorgverleners voor complexe palliatieve zorg begeleidt, adviseert en/of behandelt. Ook dan blijft de (generalistische) huisarts, medisch specialist of specialist ouderengeneeskunde hoofdbehandelaar en biedt de (wijk)verpleging de reguliere zorg.

Huntington (ez)

Oorspronkelijke zorgverzekeraar

Oorspronkelijke zorgaanbieder

Einddatum

De Friesland                   

Noorderbreedte

31-12-2020

Omschrijving experiment

Het opzetten van een polikliniek voor diagnostiek en behandeling en ambulante zorg voor de patiënten en gendragers van de ziekte van Huntington. Het gaat hierbij om een totaaltraject in de vorm van locatiebezoek (poliklinisch, 2x per jaar), huisbezoek en behandeling en begeleiding in de omgeving van de patiënt.

Er is sprake van een multidisciplinaire benadering. De zorg wordt geboden door zorgaanbieders met erkende deskundigheid op het gebied van Huntington en door behandelaars in de omgeving van de patiënt die daarbij ondersteund worden door een multidisciplinair expert team.

Het multidisciplinaire expert team kan bestaan uit: coördinerend verpleegkundige, specialist ouderengeneeskunde, psycholoog, (medisch) maatschappelijk werker, fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist, vaktherapeuten, en een diëtist. Het gaat hierbij om het bieden van:

 • Voorlichting, informatie en consultatie
  Deze is gericht op patiënten, patiëntsysteem en zorgverleners. De voorlichting aan patiënt en patiëntsysteem stelt hen in staat om de eigen regie te behouden en versterkt hun draagkracht. Het omvat ook psycho-educatie en contact met (ervarings)deskundigen.
 • Diagnostiek
  De diagnostiek wordt methodisch en volgens de actuele kennisstandaard de “Standards of care” van de European Huntington’s Disease Network (EHDN) uitgevoerd.
 • Zorg en behandeling
  De behandeling bevordert zelfmanagement, het behoud van mogelijkheden en het vertragen van (de gevolgen van) functieverlies, en het tegengaan van (over)belasting van het patiëntsysteem. Therapieën die bijvoorbeeld ingezet worden zijn: fysiotherapie, ergotherapie, logopedie, diëtetiek, psychomotorische therapie, vaktherapie, cognitieve stimulatie en rehabilitatie, psychosociale behandeling, systeemtherapie en farmacotherapie.
 • Coördinatie
  Hierbij gaat het onder andere om het (ondersteunen van het) zo lang mogelijk behouden van de eigen regie, zelfstandigheid en eigen kracht van patiënt en patiëntsysteem doro middel van o.a. trajectbegeleiding, coördinatie van de benodigde zorg en behandeling aan patiënt en patiëntsysteem. Gezien het belang van vroeg signalering en het voorkomen van overbelasting van het patiëntsysteem worden ook zorgweigeraars of -mijders gestimuleerd contact te houden met de coördinerend verpleegkundige/(medisch) maatschappelijk werker.

 

Multidisciplinair eerstelijns ouderenzorg met specialist oudergeneeskunde (ez)

Oorspronkelijke zorgverzekeraar

Oorspronkelijke zorgaanbieder

Einddatum

Menzis                   

Praktijk ouderengeneeskunde Bertholet

31-12-2020

Omschrijving experiment

Inzet van praktijk ouderengeneeskunde op moment dat het de huisarts aan kennis, tijd en kunde ontbreekt om de complexe of crisissituatie van de oudere te hanteren of op te lossen. Normaal wordt in een dergelijke situatie verwezen naar de tweedelijn of overgestapt op opname in verpleeghuis. Door de specialist ouderengeneeskunde in dit stadium in te zetten, waarbij gestreefd wordt de situatie van de patiënt weer te stabiliseren, kan de patiënt mogelijk langer thuis blijven wonen, tegen meer kwaliteit van leven en lagere kosten voor de maatschappij.

Consult CTG diagnostiek voor zwangere door verloskundige in de eerste lijn (ez)

Oorspronkelijke zorgverzekeraar

Oorspronkelijke zorgaanbieder

Einddatum

VGZ                

Verloskundig Centrum Nijmegen e.o.

31-12-2020

Omschrijving experiment

Momenteel vindt CTG diagnostiek tijdens de zwangerschap alleen in de tweede lijn plaats. Voor deze diagnostiek moet de zwangere altijd worden doorverwezen. In veel gevallen blijkt echter dat de beoordeling normaal was en dat de zwangere weer terug wordt verwezen naar de eerste lijn. Het experiment wil CTG diagnostiek voor zwangere vrouwen mogelijk maken in de eerste lijn, uitgevoerd door een verloskundige. Dit experiment houdt in dat de CTG scans door de eerstelijns verloskundige gedaan worden i.p.v. door de tweedelijns verloskundige. Er is een protocol opgesteld wanneer de verloskundige contact moet opnemen met de gynaecoloog om mee te kijken en wanneer de verloskundige moet doorverwijzen naar de tweede lijn.

Experiment Centrale zorgverlener voor kinderen met obesitas (ez)

Oorspronkelijke zorgverzekeraar

Oorspronkelijke zorgaanbieder

Einddatum

Zilveren Kruis            

Gemeente Amsterdam

31-12-2020

Omschrijving experiment

De (integrale ) prestatie van Zilveren Kruis en Gemeente Amsterdam met de inzet van de centrale zorgverlener omvat de begeleiding en coördinatie van de integrale ondersteuning en zorg voor kinderen met obesitas graad 1 en multiproblematiek en kinderen met obesitas graad 2 en 3.  Taken binnen deze prestatie zijn begeleidend, organiserend en coördinerend van aard; hierbij kan gedacht worden aan regievoering op professionals, advisering, motivering en begeleiding.

Babybalance (ez)

Oorspronkelijke zorgverzekeraar

Oorspronkelijke zorgaanbieder

Einddatum

Zilveren Kruis                

Babybalance

31-12-2020

Omschrijving experiment

Babybalance is voor (aanstaande) ouders die betrouwbare voorlichting en instructies van (geboorte)zorgprofessionals willen als voorbereiding op de komst van hun baby en als back-up als de kraamzorg niet (meer) aanwezig is. Om toegang te krijgen tot de Babybalance video's die op het gesloten platform staan, maakt de zwangere heel makkelijk een Babybalance account aan.

Voor de video's die op het open gedeelte van het Babybalance platform staan is geen geactiveerd account nodig.  Dit zijn de video's van de diverse samenwerkende kennis- en zorginstellingen, zoals Trimbos en het Voedingscentrum zodat de (aanstaande) ouders snel en doelmatig de juiste (geboorte)zorgprofessionals kunnen vinden.

Het Babybalance-account is actief vanaf aanmelding tot en met drie maanden na de uitgerekende datum. Een Babybalance-account is altijd in combinatie met fysieke kraamzorg. Het account wordt volledig vergoed uit de basisverzekering. Momenteel vergoeden de zorgverzekeraars Zilveren kruis, Menzis en hun labels het account aan hun verzekerden. Er wordt geen Wettelijke Eigen Bijdrage in rekening gebracht bij de verzekerde.

Punt voor Parkinson (ez)

Oorspronkelijke zorgverzekeraar

Oorspronkelijke zorgaanbieder

Einddatum

Menzis        

Transmuraal Ambulant Team Parkinson Groningen BV

31-12-2020

Omschrijving experiment

Volgt

Liggingsecho à terme (ez)

Oorspronkelijke zorgverzekeraar

Oorspronkelijke zorgaanbieder

Einddatum

Zilveren Kruis

VSV Deventer

27-1-2021

Omschrijving experiment 

Elke zwangere vrouw onder zorg bij ’een eerstelijns verloskundigenpraktijk aangesloten bij het VSV “Geboortezorg Salland” (te weten ’t Hart (Raalte), de Eiber (Twello), ANNO (Deventer), de Kuip (Deventer) en Baren Enzo (Deventer)) wordt tussen 34 en 36 weken zwangerschap een echo aangeboden. Deze echo wordt uitgevoerd binnen de eerstelijns geboortezorg (eigen verloskundigenpraktijk of, indien aldaar echo-faciliteiten ontbreken, binnen het regionaal echo-centrum) en heeft als primaire functie het beoordelen van de ligging van de a terme foetus ter voorbereiding op de aanstaande bevalling. De echo is optioneel; het besluit tot verrichting ligt bij de vrouw.

Leefstijl interventie jeugd (ez)

Oorspronkelijke zorgverzekeraar

Oorspronkelijke zorgaanbieder

Einddatum

CZ, VGZ

Maastricht Universitair Medisch centrum 1-2-2022

Omschrijving experiment 

Een coherente behandeling/leefstijlinterventie op maat voor kinderen met een medische indicatie op basis van een verhoogd gewichtsgerelateerd gezondheidsrisico (GGR), waarbij het cliëntsysteem in de behandeling wordt meegenomen. De zorgprestatie bestaat uit de integrale geneeskundige behandeling op maat op het gebied van voeding, beweging, (leefstijl)gedrag en onderliggende problematiek bij kinderen (tot 18 jaar) met een verhoogd gewichtsgerelateerd gezondheidsrisico (GGR) en hun cliëntsysteem en is gericht op een duurzaam gezondere leefstijl ter behandeling en voorkoming van chronische ziekten. Uitgangspunt is de integrale  behandeling conform een matched care benadering waarbij er  afstemming plaats vindt over de domeinen heen en binnen een breed zorgnetwerk. Een centrale zorgverlener inventariseert, na een brede intake, welke zorg nodig is, begeleidt het kind en gezin, leidt toe tot de juiste zorg en coördineert de ondersteuning en zorg.

Acute zorg aan ouderen in een kortdurende eerstelijns voorziening (ez)

Oorspronkelijke zorgverzekeraar

Oorspronkelijke zorgaanbieder

Einddatum

Zilveren Kruis

AMC, Cordaan 31-05-2021

Omschrijving experiment 

De WijkKliniek is een nieuw zorgconcept voor kwetsbare ouderen die normaalgesproken in het ziekenhuis worden opgenomen vanwege acute medische problemen. In de WijkKliniek is er zowel acute medische zorg, als goede ondersteuning en begeleiding om zo fit mogelijk weer naar huis te kunnen. Dit voorkomt nieuwe acute gezondheidsproblemen, haalt de druk af van de dichtslibbende spoedeisende hulpen én zorgt ervoor dat ouderen thuis hun leven weer zo zelfstandig mogelijk kunnen oppakken. De WijkKliniek is het resultaat van een innovatieve samenwerking tussen Cordaan, het Academisch Medisch Centrum (AMC) en Zilveren Kruis.

Zie de website: https://www.cordaan.nl/nieuw-zorgconcept-de-wijkkliniek

Acute Care Unit (ACU) (ez)

Oorspronkelijke zorgverzekeraar

Oorspronkelijke zorgaanbieder

Einddatum

Menzis zorgverzekeraar

Zorgkantoor Menzis

Azora

31-3-2023

Omschrijving experiment

In de regio West Achterhoek hebben alle partijen (huisartsen, ziekenhuis, VVT instellingen) in nauwe samenwerking met zorgverzekeraar en zorgkantoor de krachten gebundeld om in één van de verpleeghuizen in de regio een Acute Care Unit (=ACU) op te richten. De ACU is bedoeld als 24/7 opname mogelijkheid voor complexe kwetsbare ouderen met acute problemen in de thuissituatie (het gaat thuis niet meer), voor wie geen medisch specialistische behandeling nodig is in een ziekenhuis. De unit biedt naast het bieden van zorg en behandeling vooral de mogelijkheid tot observatie en diagnostiek. De ambities daarbij zijn:

 • Juiste zorg op de juiste plek op het juiste moment
 • Voorkomen van vermijdbare ziekenhuisopnames en daarmee het voorkomen van inzet dure zorg
 • Behoud kwaliteit van leven met zoveel mogelijk behoud van eigen regie en zelfredzaamheid, waarbij ook inzet van zorgtechnologie bekeken wordt.

De ervaring is dat deze doelgroep nu vaak via de SEH in het ziekenhuis belandt zonder dat er eigenlijk medisch specialistische zorg nodig is. Een ziekenhuisopname leidt bij de kwetsbare ouderen veelal tot functieverlies.
De opname op de ACU is een tijdelijke opname van maximaal 2-3 weken. Er is een zorgpad ontwikkeld voor de periode van opname als ook voor de nazorg. Er zijn in-en exclusiecriteria ontwikkeld, die in de regio gedeeld zijn met huisartsen en ziekenhuis.

De financiering is in nauw overleg met zorgverzekeraar en zorgkantoor volgens een white label constructie. Bij ontslag van de ACU is duidelijk of de cliënt wel/niet een WLZ indicatie behoeft. Indien er sprake is van een WLZ indicatie financiert het zorgkantoor het verblijf op de ACUen anders de zorgverzekeraar.
Begin 2020 hoopt de ACU zijn poorten te openen in het Verpleeg-en revalidatiecentrum Antonia te Terborg.

UMAMI (ggz)

Oorspronkelijke zorgverzekeraar

Oorspronkelijke zorgaanbieder

Einddatum

VGZ                 

Mentaal Beter Cure, Iris Zorg, GGZ Noord Holland Noord, Arkel groep, Amici zorg, Ypse BV, Mondriaan, HSK groep

31-12-2021

Omschrijving experiment 

Mentaal Beter is samen met een aantal andere aanbieders een innovatief traject ingegaan waarbij een belangrijke groep cliënten, die vanwege de langdurige behandeling van gemiddeld 1.300 minuten met een s-ggz profiel worden verwezen, toch effectief en doelmatig in de gb-ggz behandeld zal kunnen worden.

Goalie+ (ggz)

Oorspronkelijke zorgverzekeraar

Oorspronkelijke zorgaanbieder

Einddatum

ASR en DSW     

Parnassia Groep BV

31-12-2019

Omschrijving experiment

NiceDay (voormalig Goalie) is een mHealth (mobile health) oplossing gericht op het ondersteunen van volledig digitale protocollaire behandeling van psychische klachten.  NiceDay werkt op basis van de volgende uitgangspunten:

 1. Regie bij de cliënt
 2. Zelfmanagement
 3. Behoefte gestuurd
 4. Data gedreven.

De zorgprestatie Goalie+ is bedoeld om behandelaren op een volledig nieuwe manier te laten zorgverlenen, gebruik makend van nieuwe technologische mogelijkheden. Uitgangspunten zijn a.) dat zorg behoefte gestuurd wordt aangeboden, d.w.z. patiënten ondersteuning krijgen op het moment dat ze deze nodig hebben: buiten de spreekkamer en (ook) buiten de vaste afspraaktijden en b.) activiteiten in het kader van het zorgverleningsproces actief in de app worden geregistreerd. De registraties geven sturing aan het zorgproces.

Virtual reality cognitieve gedragstherapie (ggz)

Oorspronkelijke zorgverzekeraar

Oorspronkelijke zorgaanbieder

Einddatum

DSW

Stichting GGZ Delfland

1-2-2021

Omschrijving experiment 

Cognitieve gedragstherapie met behulp van Virtual Reality-bril in een GGZ-instelling voor mensen met diverse psychiatrische aandoeningen.

Experiment waardegedreven zorg (ggz)

Oorspronkelijke zorgverzekeraar

Oorspronkelijke zorgaanbieder

Einddatum

Zilveren Kruis

Stichting Arkin 31-12-2021

Omschrijving experiment 

Het doel van het experiment is om te leren hoe een waardegedreven GGZ, waarin wordt gestuurd op verantwoordelijkheid voor vakmanschap en cliëntuitkomsten, in de praktijk werkt.

Het experiment moet zichtbaar maken hoe een nieuwe werkwijze van samenwerking tussen de belangrijke stakeholders in de GGZ (cliënten, professionals, zorgverzekeraars, ministerie van VWS en NZa) in de praktijk wordt gedreven door waarden (van kwaliteit, toegankelijkheid, betaalbaarheid en solidariteit).

Het innovatieve karakter van de innovatie wordt gekenmerkt primair door een nieuwe werkwijze van waardegericht verantwoorden waardoor twee outreachende teams zoveel mogelijk terug naar de bedoeling van de GGZ komen: zoveel mogelijk direct cliëntcontact, goede ketenafspraken om inbedding in de wijk te vergroten, crisis te voorkomen, de doorstroom te bevorderen, expertise optimaal in te zetten bij complex werk, zinnig en zuinige dossiervoering te plegen.

De behandeling bij één van de outreachende teams richt zich op het bewerkstelligen van een optimaal evenwicht in de psychiatrische symptomatologie, met als doel enerzijds goed functioneren op alle voor cliënt belangrijke levensterreinen en anderzijds het opbouwen van een voor cliënt zinvol bestaan. De behandeling is dus integraal en richt zich vaak op meerdere levensgebieden.

Arkin en Zilveren Kruis voorzien een nieuwe werkwijze van waardegericht verantwoorden waarbij de arbeidssatisfactie toeneemt en er meer tijd vrijkomt voor de zorg. Op basis van dit gedeelde streven willen wij daarom experimenteren met 'normtijden'. Dit betekent dat voor zowel directe als indirecte tijd normtijden vastgesteld zullen worden. Wij denken dat we op deze manier zowel kunnen experimenteren als ook samen verder kunnen werken aan een goede basis voor verantwoording.

Het radicaal aansluiten bij de behandelpraktijk is overigens meer dan alleen een verantwoordingsvraagstuk: het is een kanteling naar verantwoordelijkheid, waarin de behandelteams worden toegerust om meer eigen regie te voeren op kwaliteitsverbeteringen en elkaar daarop aan te spreken (doen we de juiste dingen en doen wie die dingen goed?). De waarden van cliëntuitkomsten en van vakmanschap komen voorop te staan in deze waardegedreven paradigmashift.

ELEO (ggz)

Oorspronkelijke zorgverzekeraar

Oorspronkelijke zorgaanbieder

Einddatum

CZ

Vincent van Gogh groep, Centiv B.V., Mindfit, Pro Persona, Indigo Gelderland, Breburg, Indigo Brabant, Reinier van Arkel, Ypse B.V., GGZ centraal, Altrecht, Indigo Midden Nederland. 31-12-2021

Omschrijving experiment 

Eleo moet ruimte bieden voor meer mogelijkheden tot behandeling in de gbGGZ, dan de huidige beleidsregels toestaan.

De effecten die zorgverzekeraars en zorgaanbieders hopen te bereiken zijn:

 • Cliënten worden laagdrempeliger met meer keuzevrijheid en eerder geholpen. De behandeling is gericht op z.s.m. weer (zelf) verder kunnen met je leven (generalistisch en oplossingsgericht werken ipv diagnose- en protocolgericht).
 • Een bijdrage leveren aan de wachttijden voor bepaalde doelgroepen (o.a. persoonlijkheidsstoornissen, ontwikkelingsstoornissen en mensen met multiproblematiek (ofwel 2 diagnoses ofwel een diagnose en psychosociale factoren die interfereren met de behandeling).
 • Vergroten mogelijkheden substitutie vanuit de gespecialiseerde GGZ (gGGZ) en daarmee stimuleren doelmatigheid (substitutie komt deels uit of voorkomt instroom in de DBC’s 800-1800 minuten en deels uit de DBC’s 1800-3000 minuten).
 • Deze prestatie is kostendekkend en daarmee wordt het financieel aantrekkelijker om cliënten zorg te bieden in de gbGGZ i.p.v. in de gGGZ. Logischerwijs wordt dit zichtbaar in de verdeling prestaties gGGZ en gbGGZ in de regio.

Volledig pakket thuis (VPT) voor de forensische zorg (ggz)

Oorspronkelijke zorgverzekeraar

Oorspronkelijke zorgaanbieder

Einddatum

Divisie Forensische Zorg en Justitiële Jeugdinrichtingen van het Ministerie van Veiligheid en Justitie

Divisie Forensische Zorg en Justitiële Jeugdinrichtingen van het Ministerie van Veiligheid en Justitie

01-08-2020

Omschrijving experiment

Met de zorgprestatie ontvangt een justitiabele met een strafrechtelijke of forensische zorgtitel intensieve individuele begeleiding bij het zelfstandig wonen door middel van:

 • Frequente huisbezoeken waarin de justitiabele wordt ondersteund en begeleid aan de hand van een actieplan met zijn re-integratie in de samenleving.
 • Begeleiding en ondersteuning bij belangrijke afspraken (woningstichting, behandelaar, dagbesteding etc.) , samen (activerende) dingen ondernemen (sport, buurthuisactiviteiten, versterking van het sociaal netwerk etc.)
 • Vaststellen en bespreken van de kaders (gedwongen en vrijwillig) voor de justitiabele en benoemen/bespreken als cliënt zich daar niet aan houdt.
 • Aanbieden van ondersteuning, begeleiding en trainingen op het gebied van zelfstandig wonen.
 • Indirecte tijd zoals communicatie met ketenpartners, zoals regisseur/reclassering/behandelaar en opschaling/ snel handelen i.s.m. ketenpartners als het niet goed met de justitiabele gaat.
 • Aanspreekpunt en contactpersoon voor omwonenden en politie. Justitiabelen in hun kracht zetten en aanleren van gedrag en vaardigheden om succesvol deel te nemen aan de maatschappij.
 • 24-uurs bereikbaarheid van de begeleiding.

Klinische-ambulante GRZ vanuit (zieken)huis: GRZ-net (msz)

Oorspronkelijke zorgverzekeraar Oorspronkelijke zorgaanbieder Einddatum
Zilveren Kruis Vivium Zorggroep 01-05-2025

omschrijving experiment

Dit experiment wordt gestart om de revalidatie na een klinische opname in het ziekenhuis en direct vanuit thuis te stimuleren. In het huidige GRZ landschap wordt revalidatie thuis op zeer kleine schaal ingezet. Dit heeft zowel te maken met de financiering als de logistieke uitdagingen om revalidatie in de thuissituatie voor deze kwetsbare doelgroep te organiseren. In dit experiment gaan we differentiëren op doelgroepen en daar aparte zorgprestaties en financieringsafspraken voor maken. Dit is binnen de huidige DBC structuur niet mogelijk. Het doel van dit experiment is om de klinische ligduur in een GRZ setting significant te verkorten en de revalidant zoveel mogelijk in de thuissituatie met behulp e-tools te laten revalideren. Het experiment geeft input voor de toekomstige inrichting van de GRZ en daarbij passende financieringssystematiek. Daarbij wordt ook toegewerkt naar geriatrische revalidatie direct thuis, zonder voorafgaande opname in het verpleeghuis.
Op basis van de evaluaties zullen de revalidatie doelgroepen verder uitgebreid worden

Voorrijkosten Rijdende Röntgen (msz)

Oorspronkelijke zorgverzekeraar

Oorspronkelijke zorgaanbieder

Einddatum

Achmea               

Stichting Rijdende Röntgen

31-12-2020

Omschrijving experiment

De innovatie behelst de extra kosten die zijn gemoeid met het maken van basale radiologische onderzoeken op locatie in verpleeghuizen zodat betreffende patiënten niet naar een ziekenhuis vervoerd hoeven te worden. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een bus met radiologische inrichting en gediplomeerd radiologisch personeel. De bus bezoekt op afspraak de deelnemende verpleeghuizen in de regio groot Amsterdam.

Transitie antistolling zorg (msz)

Oorspronkelijke zorgverzekeraar

Oorspronkelijke zorgaanbieder

Einddatum

Achmea                

Isala Klinieken

31-8-2020

Omschrijving experiment

De begeleiding van de antistolling van patiënten met vitamine-k-antagonisten (VKA), wordt niet meer door de Trombosedienst gedaan, maar door de huisarts samen met de praktijkverpleegkundige (POH). De POH bepaalt de INR met een Point-of-Care apparaat en past de dosering van de VKA binnen protocollair vastgelegde grenzen aan. Bij complexe situaties overlegt de POH met het expertise centrum voor de Trombosedienst die eindverantwoordelijk is.

Telemonitoring (Hartwacht) (msz)

Oorspronkelijke zorgverzekeraar

Oorspronkelijke zorgaanbieder

Einddatum

Zilveren Kruis                

Cardiologie centra Nederland

31-12-2021

Omschrijving experiment

De zorgprestatie omvat monitoring van patiënten op afstand door middel van een digitale applicatie. Telemonitoring wordt ingezet in plaats van reguliere controles. De zorgprestatie telemonitoring wordt gedeclareerd, waarbij de DBCs voor polibezoeken vervallen. De patiënt staat, net als in de reguliere situatie, onder controle van de medisch specialist.

Chronische specialistische beademingszorg in een verpleeghuis-setting (msz)

Oorspronkelijke zorgverzekeraar

Oorspronkelijke zorgaanbieder

Einddatum

Menzis                   

Zonnehuisgroep Noord

31-12-2020

Omschrijving experiment

Medisch specialistische en gespecialiseerde verpleegkundige behandeling van cliënten die chronisch afhankelijk zijn van beademing en (nog) te instabiel zijn om beademingszorg van Centrum voor Thuisbeademing te ontvangen. Voor deze groep cliënten in een uniek zorg- en behandelingsconcept ontwikkeld in het Centrum voor Chronische Beademing (CCB), waarbij door continue gespecialiseerde zorg en behandeling, gecombineerd met een optimaal ingerichte omgeving en gebruik van moderne apparatuur, de cliënt toch buiten de IC van het ziekenhuis een woonomgeving geboden kan worden. De Centra voor Thuisbeademing bieden alleen zorg aan stabiele beademingspatiënten. Binnen het Centrum voor Chronische Beademing is het mogelijk om patiënten zonder beademingsvrije tijd of met instabiele beademing op te nemen.

Herstelgerichte specialistische beademingszorg in een verpleeghuis-setting (msz)

Oorspronkelijke zorgverzekeraar

Oorspronkelijke zorgaanbieder

Einddatum

Zorgkantoor Menzis 

Zonnehuisgroep Noord 

31-12-2020

Omschrijving experiment

Het betreft medisch specialistische revalidatie gericht op functieherstel en herstel van de ademhalingsfunctie of stabilisering van de beademing/ademhalingsondersteuning tot op het niveau dat cliënt de medisch specialistische setting (Centrum voor Chronische Beademing) kan verlaten. Voor deze patiënten is er een specifieke en effectieve behandelmethode ontwikkeld. In sommige gevallen kan het nodig zijn dat het revalidatietraject na ontslag voortgezet wordt in een revalidatiecentrum of in de eerste lijn.

Anderhalvelijn gespecialiseerde multidisciplinaire handrevalidatiezorg (msz)

Oorspronkelijke zorgverzekeraar

Oorspronkelijke zorgaanbieder

Einddatum

VGZ, A.S.R., Menzis, Zilveren Kruis, Zorg en Zekerheid, Eno, ONVZ         

Stichting Kinos

1-12-2020

Omschrijving experiment

In “Anderhalvelijn gespecialiseerde multidisciplinaire Handrevalidatiezorg” wordt de patiënt gespecialiseerde revalidatiezorg op maat geboden. In de intake is het de rol van de revalidatiearts om een revalidatiegeneeskundige diagnose te stellen. In samenwerking met de revalidatiearts en het team wordt een adequaat behandelplan opgesteld en wordt beoordeeld of een patiënt een indicatie heeft voor een eerstelijns, anderhalvelijns of tweedelijns traject, op basis van een transparant besluitvormings-protocol. Wanneer een patiënt een indicatie heeft voor een anderhalvelijns traject, dan wordt beoordeeld of de patiënt een licht, middel of zwaar traject moet doorlopen. De revalidatiearts wordt dus ingezet als consulent en alleen wanneer dat strikt noodzakelijk is als medisch eindverantwoordelijke voor het behandeltraject (in welk geval de behandeling een tweedelijnstraject wordt). Het innovatieve hieraan is dat de meest doelmatige en effectieve vorm van zorg wordt aangeboden en geen onnodige zorgkosten worden gemaakt, terwijl de kwaliteit gehandhaafd blijft.

Uitgangspunt hierbij is dat een significant deel van de patiënten die normaal in de tweede lijn worden behandeld, omdat multidisciplinaire afstemming noodzakelijk is en de revalidatiearts betrokken is bij het vaststellen van het behandelplan, naar de anderhalvelijn kunnen gaan. Feitelijk betekent dit een substitutie van de tweedelijn naar de anderhalve lijn. De hoofdbehandelaar is de therapeut waarbij het zwaartepunt van de behandeling ligt.

De opbouw van de zorgprestaties:

 1. Intake met screening plus behandeling licht anderhalvelijn
 2. Intake met screening plus behandeling middel anderhalvelijn
 3. Intake met screening plus behandeling zwaar anderhalvelijn

Rhenium -188-HEDP (msz)

Oorspronkelijke zorgverzekeraar

Oorspronkelijke zorgaanbieder

Einddatum

VGZ, Menzis, CZ, Zilveren Kruis

Meander Medisch Centrum, Ziekenhuis Gelderse Vallei 11-10-2020

Omschrijving experiment 

Rhenium-188-HEDP wordt bereid, indien nodig getransporteerd en toegediend aan de patiënt. Voorafgaand aan de toediening vindt (indien nodig) tevens tumorlokalisatie plaats met behulp daarvoor geschikte een Gamma Camera. Het gebruik van Rhenium-188-HEDP is innovatief omdat het een niet-commercieel middel betreft dat zelf geproduceerd kan worden en vele malen doelmatiger is dan commerciële alternatieven. Het kan sneller worden toegepast dan alternatieve middelen. Dit is gewenst als snelle pijnstilling noodzakelijk is.

Minimaal-invasieve ablatie van myomen (msz)

Oorspronkelijke zorgverzekeraar

Oorspronkelijke zorgaanbieder

Einddatum

CZ, Coöperatie VGZ

Máxima Medisch Centrum 1-11-2021

Omschrijving experiment 

Myomen in de baarmoeder kunnen  hevig menstrueel bloedverlies veroorzaken. De intracavitaire myomen (type 0 en 1) zijn over het algemeen goed hysteroscopisch te verwijderen. De haalbaarheid van het hysteroscopisch verwijderen van type 2 hangt af van de grootte van het myoom, de ervarenheid van de operateur en het gebruikte instrumentarium. De myomen meer in de baarmoederspier gelegen type 3-5 zijn echter niet makkelijk te verwijderen met de nu gangbare technieken. Dus wordt er nu vaak in dat geval de gehele baarmoeder verwijderd (uterusextirpatie). De Sonata (echogeleide intrauteriene ablatie van de myomen) is een incisieloos alternatief, waarbij met een dunne echoprobe vanuit de baarmoederholte de myomen worden aangeprikt waarna met radio frequente stroom de myomen van binnen uit worden behandeld. De voordelen zijn groot; behoud van baarmoeder en een veel kleinere ingreep zonder littekens in de baarmoeder. Hierdoor is het herstel sneller en kan de ingreep in dagbehandeling plaats vinden in plaats van in opname. Bovendien is dit ook vaak de wens van de vrouw om haar baarmoeder te behouden maar wel behandeling van de myomen.

Innovatieve bekost. v. intensieve ms neurorevalidatie bij jongeren met niet aangeb. hersenletsel (msz)

Oorspronkelijke zorgverzekeraar

Oorspronkelijke zorgaanbieder

Einddatum

DSW, VGZ                

Daan Theeuwes Centrum 

31-12-2021

Omschrijving experiment

Dit initiatief betreft een focuskliniek waarin jongen mensen tussen de 16 en 35 jaar met ernstig (traumatisch) hersenletsel intensief worden gerevalideerd. Patiënten zijn volledig bij bewustzijn, maar hebben vaak een periode in coma gelegen. Voor deze groep is tot nu toe in Nederland onvoldoende gespecialiseerde behandeling beschikbaar.

De medisch specialistische revalidatiezorg wordt door ervaren revalidatie professionals geleverd onder verantwoordelijkheid van een revalidatiearts. Het team bestaat onder andere uit fysio- en ergotherapeuten, logopedisten, (neuro)psychologen en casemanagers.

Het gaat om evidence based therapie, gericht op functioneel herstel voorafgaande aan het eventueel aanleren van compensatie-strategieën. De behandeling bestaat uit een zeer intensief programma, waarbij de patiënten minimaal 5 uur per dag therapie krijgen. De programma’s zijn gebaseerd op behandeling zoals ontwikkeld in het Shepherd Centre in Atlanta (VS).

Behandeling kan zowel klinisch als poliklinisch plaatsvinden. De indicatie klinische revalidatie is gebaseerd op de nota indicatiestelling van de VRA (2016).

Slaapapneu diagnostiek in de eerste lijn (msz)

Oorspronkelijke zorgverzekeraar

Oorspronkelijke zorgaanbieder

Einddatum

VGZ             

Diagnostiek voor U

31-12-2019

Omschrijving experiment 

Het experiment “Slaapapneu diagnostiek in de eerste lijn“ betreft het uitvoeren en beoordelen van Polygrafie door het EDC Diagnostiek voor U, op verzoek van de huisarts, bij patiënten met klachten passend bij de diagnose OSAS. Aanleiding voor het organiseren van het experiment is de toename en groei van de slaappoli’s in de tweede lijn vanwege de toegenomen OSAS-problematiek, gepaard gaande met lange wachtlijsten en hoge kosten, waarbij is gebleken dat één derde van de patiënten verwezen voor diagnostiek naar deze slaappoli’s, geen OSAS heeft. Tegelijkertijd is er nog steeds onderdiagnostiek met lang diagnostisch delay, leidend tot onnodige persoonlijke gezondheidsproblematiek naast aanzienlijke maatschappelijke schade tgv uitval uit het werkproces en ongevallen12. Het primaire doel is het in de eerste lijn aantonen of uitsluiten van de diagnose OSAS, zodat de huisarts tijdiger en gerichter kan verwijzen en zo mogelijk zelf bepaalde vormen van OSAS kan behandelen, daarbij voorkomend dat onnodig wordt verwezen naar de tweede lijn.

Prehabilitatie darmkanker operatie (msz)

Oorspronkelijke zorgverzekeraar

Oorspronkelijke zorgaanbieder

Einddatum

VGZ,CZ             

Radboud UMC, Máxima MC

01-01-2023

Omschrijving experiment 

Prehabilitatie vóór een operatie is een innovatie in de zorg die leidt tot betere uitkomsten voor patiënten en ziekenhuizen, Het is een intensief extramuraal programma waarbij de patiënt actief gestimuleerd wordt om zelf zijn/haar fysieke cond¡tie, voeding status én mentale weerbaarheid te verbeteren in een periode van een paar weken voorafgaande aan een operatie, onder begeleiding van een multidisciplinair samengesteld team van professionals, via een multimodaal programma.

Draagbare technologie in de Wlz (wlz)

Oorspronkelijke zorgverzekeraar

Oorspronkelijke zorgaanbieder

Einddatum

Zorgkantoor DSW                

Stichting Argos Zorggroep regio Noord

31-12-2019

Omschrijving experiment 

De Smart Glass is een bril met een hoge resolutie camera en microfoon die het mogelijk maakt om plaats onafhankelijk mee te kunnen kijken in allerlei situaties. De meekijker (bijvoorbeeld een arts) ziet via zijn of haar tablet of smartphone live wat de drager ziet en kan direct tips en adviezen geven. De uitvoerder van de zorghandeling (bijvoorbeeld een mantelzorger, wijkverpleegkundige of verzorgende) heeft zijn of haar handen vrij voor de opvolging van het advies. Ook biedt de Smart Glass kansen in onder andere het begeleiden van leerlingen, een efficiënte invulling van bereikbaarheidsdiensten binnen de Medische Dienst en gedragsconsulentschap.

Terugdringen medicatiefouten door toepassing augmented reality (wlz)

Oorspronkelijke zorgverzekeraar

Oorspronkelijke zorgaanbieder

Einddatum

CZ Zorgkantoor

Tante Louise

31-12-2020

Omschrijving experiment 

Het aantal medicatiefouten is landelijk hoog en daardoor één van de belangrijkste speerpunten van de IGZ. Ondanks alle richtlijnen en methodieken is het gewenste resultaat nog niet bereikt. Bovendien zijn er verschillende en uitgebreide procedures waarvan ook een aantal op papier rondom medicatieverstrekking in de zorgpraktijk, hierdoor is de foutkans erg hoog. De uitvoering en concentratie op het medicatieproces door de verpleegkundige is bijzonder moeilijk door de invloed van externe factoren. Met deze innovatie wordt gebruik gemaakt van smartglasses om het aantal medicatiefouten terug te dringen.

 1. De smartglass wordt gedragen door de verpleegkundige die de medicatie deelt.
 2. Deze scant de naam van de cliënt en vervolgens de medicatiegegevens van de betreffende cliënt.
 3. Op het scherm zijn de processtappen zichtbaar die doorlopen dienen te worden en op volgorde moeten worden afgevinkt. Tevens is te zien welke Bem-score van toepassing is bij de betreffende cliënt en de werking en mogelijke bijwerkingen van de medicatie.
 4. Het gezicht van de cliënt wordt gescand als authenticatie. De Smartglass geeft akkoord/niet akkoord.
 5. Bij risicovolle medicatie en opiaten wordt dubbele controle middels de smartglass uitgevoerd doordat op afstand direct een collega kan meekijken.
 6. De medicatie wordt daadwerkelijk aan de patiënt verstrekt.

Verder werken we ook om kennis rondom medicatieverstrekking te vergroten door via de bril de benodigde informatie op te kunnen roepen, bijvoorbeeld rondom bijwerkingen of interactie tussen medicatie.

Regionaal expertiseteam moeilijk en onbegrepen gedrag (wlz)

Oorspronkelijke zorgverzekeraar

Oorspronkelijke zorgaanbieder

Einddatum

CZ

Stichting Laurens 1-7-2021

Omschrijving experiment 

Door de forse toename van het aantal mensen met onbegrepen gedrag in de verpleeghuizen en een verschuiving van klanten vanuit de GGZ naar de VVT zien we het aantal zeer complexe zorgvragen de laatste jaren steeds meer stijgen. Het gevolg hiervan is dat zorgprofessionals soms acuut vastlopen en niet voldoende tijd en/of de juiste expertise hebben (i.t.t. de GGZ) om de oorzaak van het gedrag van de bewoner/klant goed te analyseren c.q. de juiste interventie(s) in te zetten waardoor de kwaliteit van leven van de bewoner en diens omgeving onder druk staat.

Binnen Laurens is er voldoende expertise in huis om zorgprofessionals en zorgorganisaties te ondersteunen bij de soms zeer acute en complexe zorgvragen op het gebied van moeilijk en onbegrepen gedrag. Deze deskundigheid zetten wij in de vorm van een ambulant ‘Expertiseteam Moeilijk en onbegrepen gedrag’ (MOG) Laurensbreed in. Wij willen onze kennis en expertise graag ook delen met andere aanbieders in de regio door hen de mogelijkheid te bieden de hulp van het expertiseteam in te schakelen

Chronische psychiatrische verpleeghuiszorg (wlz)

Oorspronkelijke zorgverzekeraar

Oorspronkelijke zorgaanbieder

Einddatum

Zilveren Kruis

Atlant Zorggroep 1-12-2021

Omschrijving experiment 

De innovatieve prestatie is een toeslag of mogelijk een eigen zorgprofiel voor chronische psychiatrische verpleeghuiszorg. De aanbieder levert een geïntegreerd aanbod in een gespecialiseerde beschermde woonomgeving. Een therapeutisch woon- en behandelklimaat en 24-uurs aanwezigheid van zorg en toezicht door speciaal geschoold personeel zijn nodig. Het gaat om geplande en ongeplande zorg en het adequaat kunnen reageren op (risico op) decompensatie. Het aanbod wordt gerealiseerd door een gespecialiseerde V&V-aanbieder samen met een aanbieder voor geestelijke gezondheidszorg (ggz) en waar nodig ook in de samenwerking met gemeente(n). De zorg is gericht op behoud van stabiliteit of verbetering van chronische psychiatrische en somatische ziektes. Begeleiding bij achteruitgang (palliatief of terminaal) kan ook onderdeel van de zorg zijn.

Leefplezierplan Maasduinen (wlz)

Oorspronkelijke zorgverzekeraar

Oorspronkelijke zorgaanbieder

Einddatum

Zorgkantoren VGZ          

Stichting Maasduinen

31-12-2021

Omschrijving experiment

In de langdurige zorg in het bijzonder is een transitie gaande waarin een traditioneel sterke focus op fysieke zorg verschuift naar meer nadruk op kwaliteit van leven, positief welbevinden, welzijn en relaties. Het leefplezierplan is ontwikkeld door Joris Slaets binnen de Leyden Academy. Het Leefplezierplan (LPP) is een hulpmiddel om aan bovengenoemde verschuiving een concrete invulling te geven: aanbrengen van focus op positief welbevinden, leefplezier en liefdevolle zorg in het verpleeghuis.

Tijdens het actieonderzoek gaan alle belangrijke stakeholders in de zorg samen op zoek naar de consequenties van een zorgverlening die gericht is op het welbevinden van de cliënt: gevolgen voor in- en externe verantwoording, de aansturing van professionals, de zorginkoop, de besteding van middelen en het toezicht op kwaliteit van zorg. Op basis van deze inzichten kunnen we komen tot herdefiniëring van kwaliteit van verpleeghuiszorg.

Leefplezierplan Azora (wlz)

Oorspronkelijke zorgverzekeraar

Oorspronkelijke zorgaanbieder

Einddatum

Zorgkantoren Menzis        

Stichting  Azoren

31-12-2021

Omschrijving experiment

Het gaat hierbij om de implementatie van het leefplezierplan in de vorm van een actieonderzoek in twee zorginstellingen, waarbij deze aanvraag betrekking heeft op de locatie Den Es van de Stichting Azora. Het leefplezierplan is ontwikkeld door Joris Slaets binnen de Leyden Academy.

In de zorgsector in z’n geheel en in de langdurige zorg in het bijzonder is een transitie gaande waarin een traditioneel sterke focus op fysieke zorg verschuift naar meer nadruk op kwaliteit van leven, positief welbevinden, welzijn en relaties.


Het Leefplezierplan (LPP) kan beschouwd worden als een hulpmiddel om aan bovengenoemde verschuiving een concrete invulling te geven: aanbrengen van focus op positief welbevinden, leefplezier en liefdevolle zorg in het verpleeghuis.


Tijdens het actieonderzoek gaan alle belangrijke stakeholders in de zorg samen op zoek naar de consequenties van een zorgverlening die gericht is op het welbevinden van de cliënt: gevolgen voor in- en externe verantwoording, de aansturing van professionals, de zorginkoop, de besteding van middelen en het toezicht op kwaliteit van zorg. Op basis van deze inzichten kunnen we komen tot herdefiniëring van kwaliteit van verpleeghuiszorg.

SOABB: Stabilisering, Observatie, Analyse, Behandeling en Begeleiding (wlz)

Oorspronkelijke zorgverzekeraar

Oorspronkelijke zorgaanbieder

Einddatum

Zorgkantoor Zilveren Kruis       

Stichting  Laurens

1-10-2022

Omschrijving experiment

Er is geen prestatie die recht doet aan de combinatie van complexe multiproblematiek en een cognitieve component, ouderdomsproblemen en daarmee geïntegreerde gespecialiseerde behandeling in een beschermde woonomgeving mogelijk maakt. Bij een reguliere ZvW-indicatie (prestatie Eerstelijnsverblijf), is de insteek terugkeer naar huis, terwijl dat bij deze groep zelden tot nooit aan de orde is. De crisisregeling voldoet niet aan de gestelde voorwaarden en beperkt door de maximale tijdsperiode.

De afgelopen jaren zien we een toenemende vraag naar PG observatie bedden. De klanten worden nu opgenomen op de voorziening van eerstelijnsverblijf.

Bij het overgrote deel van de patiënten met cognitieve stoornissen kan ambulant een heldere diagnose worden gesteld. Daarnaast blijft er een groep cliënten waarbij niet op de gangbare manier via huisarts, geheugenpoliklinieken of ambulante GGZ tot een diagnose kan worden gekomen. Vaak is er dan sprake van te complexe problematiek waarvoor langdurige observatie nodig is om het beeld en het beloop helder te krijgen. Er is sprake van een onveilige situatie voor de cliënt indien hij/zij thuis blijft wonen. Cliënten zijn in korte tijd enorm achteruit gegaan. De zorgbehoefte is dusdanig toegenomen dat tijdelijk of permanente verpleeghuiszorg nodig is.

Het gaat hierbij voornamelijk om mensen die in een eerder stadium onvoldoende in beeld zijn door zorgmijding van patiënt of mantelzorg (bijv waarbij door de mantelzorg lang toegedekt is of waarbij partners alles hebben opgevangen) of die weigeren mee te werken aan onderzoek. De cliënten hebben vaak geen steunsysteem en zijn niet gezien door de huisarts. Zij hebben nog geen diagnose maar zijn wel in een zodanig stadium dat zij verpleeghuiszorg behoeftig zijn. Deze groep heeft een multidisciplinaire klinische setting nodig om tot een medische diagnose en een woonadvies te komen.

Het doel is om te experimenten en te komen tot het verbeteren van de prijs/kwaliteitverhouding van de nodige zorg. Het biedt de gelegenheid om toe te werken naar het aanvragen van een reguliere zorgprestatie

Gevonden documenten

Abonneer mij op dit zoekresultaat
1 t/m 20 van 10624
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. ...
 22. 532

Geldigheid

Geldig:

Informatietype

Documentsoort

Onderwerp

Organisatie