Onderwerp: Bezoek-historie

Concentratiebesluit van Stg. Verenigde Ned. Apotheken Apotheek Nobellaan B.V. Apotheek Rembrandt van Rijn B.V. Apotheek Spectrum Serviceapotheek Kloosterveen en Serv.apoth. Emmen, Teegeetee,Apotheek Eikenboom B.V.
Ondertekeningsdatum:15-03-2024Publicatiedatum:06-06-2024

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

 

 Aanvraag tot goedkeuring van een concentratie

 

 

 

 1. Op 8 februari 2024 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een aanvraag ontvangen in de zin van artikel 49a van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) voor het verkrijgen van goedkeuring van een voorgenomen concentratie (hierna: de aanvraag). De NZa verleent goedkeuring aan het tot stand brengen van de concentratie waarop de aanvraag betrekking heeft. Dit besluit wordt hieronder toegelicht.

Partijen

 1. Stichting Verenigde Nederlandse Apotheken houdt zich via haar dochteronderneming Farmaceutisch Beheer B.V. (hierna: Farmaceutisch Beheer) bezig met het verwerven en (tijdelijk) exploiteren van apotheken in heel Nederland.  
 2. Apotheek Nobellaan B.V. is actief op het gebied van farmaceutische zorg in Assen.
 3. Apotheek Rembrandt van Rijn B.V. is actief op het gebied van farmaceutische zorg in Meppel.
 4. Apotheek Spectrum B.V. is actief op het gebied van farmaceutische zorg in Meppel.
 5. Service Apotheek Kloosterveen B.V. is actief op het gebied van farmaceutische zorg in Assen.
 6. Service Apotheek Emmen B.V. is actief op het gebied van farmaceutische zorg in Emmen.
 7. Teegeetee Apotheken B.V. is actief op het gebied van farmaceutische zorg in Hoogeveen en Hollandscheveld.
 8. Eikenboom B.V. is actief op het gebied van farmaceutische zorg in Zuidwolde (partijen genoemd in randnummer 3 tot en met 9 hierna gezamenlijk: de ondernemingen).

Het voornemen

 1. Het voornemen betreft de overname van alle aandelen in de ondernemingen door Farmaceutisch Beheer. Het voornemen is vastgelegd in een door partijen ondertekende intentieovereenkomst van 27 september 2023 en door partijen overgelegde conceptkoopovereenkomsten van 29 januari 2024.

Toepasselijkheid van de zorgspecifieke concentratietoets

 1. Betrokken organisaties zijn Farmaceutisch Beheer en de ondernemingen.
 2. Betrokken organisaties kwalificeren als zorgaanbieder in de zin van artikel 1, eerste lid, aanhef en onderdeel c, onder 1 van de Wmg.
 3. Uit de bij de aanvraag ter beschikking gestelde gegevens over het aantal personen dat werkzaam is binnen de betrokken organisaties blijkt dat de voorgenomen concentratie binnen de werkingssfeer van het in artikelen 49a t/m 49d van de Wmg geregelde zorgspecifieke concentratietoezicht valt.
 4. Het voornemen leidt tot het tot stand brengen van een concentratie in de zin van artikel 27, eerste lid, onder b, Mededingingswet. De hierboven onder punt 10 omschreven transactie leidt er namelijk toe dat Farmaceutisch Beheer uitsluitende zeggenschap verkrijgt over de ondernemingen.

Beoordeling

 1. Bij de beoordeling van de aanvraag tot goedkeuring van de voorgenomen concentratie hanteert de NZa de wettelijke vereisten van artikel 49c, tweede lid, Wmg. De NZa beoordeelt of:
  1. cliënten, personeel en andere betrokkenen van de desbetreffende zorgaanbieder die door ten minste 50 personen zorg doet verlenen op een zorgvuldige wijze zijn betrokken bij de voorbereiding van de concentratie, waarbij zij in ieder geval tijdig en op begrijpelijke wijze op de hoogte moeten zijn gebracht van de inhoud van de concentratieplannen en de manier waarop oordelen of aanbevelingen hierover kenbaar kunnen worden gemaakt;
  2. het oordeel en de aanbevelingen van cliënten, personeel en andere betrokkenen van de desbetreffende zorgaanbieder die door ten minste 50 personen zorg doet verlenen overtuigend en beargumenteerd zijn meegewogen in de besluitvorming tot concentratie;
  3. als gevolg van de concentratie de continuïteit van bij algemene maatregel van bestuur aangewezen vormen van zorg als bedoeld in artikel 56a, eerste lid, Wmg niet in gevaar komt;
  4. de overgelegde effectrapportage als bedoeld in artikel 49b, eerste lid, Wmg, voldoende inzicht biedt in de verwachte effecten van de beoogde concentratie aan de hand van de eisen, zoals bedoeld in artikel 49b, tweede en derde lid, Wmg.[1]

 

Besluit

 1. De NZa heeft vastgesteld dat partijen hebben voldaan aan de wettelijke vereisten zoals opgenomen in artikel 49c, tweede lid, Wmg. De NZa verleent goedkeuring aan het tot stand brengen van de concentratie waarop de aanvraag betrekking heeft.

 

Datum: 15 maart 2024

Nederlandse Zorgautoriteit,

 

 

dhr. drs. T.V.A.A. Wiegant
unitmanager Detectie, Casuïstiek en Markttoezicht
directie Toezicht

 

 

Indien u het niet eens bent met dit besluit dan kunt u binnen zes weken na verzending/bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij de Nederlandse Zorgautoriteit. U kunt uw bezwaar indienen: via de website (www.nza.nl/bezwaar) of per post. Het is niet mogelijk uw bezwaar via de e-mail in te dienen.

Adres:

Nederlandse Zorgautoriteit

t.a.v. unit Juridische Zaken

Postbus 3017

3502 GA UTRECHT

(In de linkerbovenhoek van de envelop vermeldt u: Bezwaarschrift)

Het bezwaar dient volgens artikel 6:5, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk en ondertekend te worden ingediend en dient ten minste de volgende gegevens te bevatten:

 • naam en adres van de indiener;
 • de dagtekening;
 • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;
 • de gronden (onderbouwing) van het bezwaar.

 

Wij verzoeken u een kopie van dit besluit bij te voegen.

 

 


[1] Meer informatie over het beoordelingsproces van de NZa is te vinden op de website van de NZa via https://www.nza.nl/over-de-nza/ons-toezicht-in-vogelvlucht/fusie-overname-of-gemeenschappelijke-onderneming.

Naar boven