Onderwerp: Bezoek-historie

Wijzigingsbesluit houdende wijziging van de Beleidsregel Prestaties en tarieven medisch-specialistische zorg, kenmerk BR/REG-24102a en van de Regeling medisch-specialistische zorg, kenmerk NR/REG-2403a - WB/REG-2025-01
Vaststellingsdatum:23-04-2024Geldigheid:01-01-2025 t/m Status: Toekomstig geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

De Nederlandse Zorgautoriteit,

Gelet op:

 • de artikelen 35, 36, 37 en 38 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg);

 • de Beleidsregel Prestaties en tarieven medisch-specialistische zorg, kenmerk BR/REG-24102a;

 • de Regeling medisch-specialistische zorg, kenmerk NR/REG-2403a;

 • de Prestatie- en tariefbeschikking medisch-specialistische zorg, kenmerk TB/REG-25610-01;

Besluit:

Artikel I

De Beleidsregel Prestaties en tarieven medisch-specialistische zorg, kenmerk BR/REG-24102a, wordt gewijzigd als volgt:

A.

Onder de Grondslagbepaling en boven Artikel 1 wordt toegevoegd de kop: 'Algemeen'.

B.

In artikel 7, tweede lid, Tabel 2, hoofdcategorie 4 'Overige verrichtingen', vervalt de subcategorie 'Prenatale screening'.

C.

Artikel 14, derde lid, onderdeel a, vervalt; de onderdelen b tot en met d worden verletterd tot a tot en met c.

D.

Artikel 18 komt te luiden:

De beleidsregel Prestaties en tarieven medisch-specialistische zorg, met kenmerk BR/REG-23113a, en de gelijknamige beleidsregel, met kenmerk BR/REG-24102, zijn ingetrokken.

E.

Artikel 19 komt te luiden:

Voor subtrajecten gestart in jaar t-1 en doorlopend in jaar t, geldt dat de beleidsregel van jaar t-1 van toepassing is. Op zorgactiviteiten, inclusief overige zorgproducten, is de beleidsregel van toepassing die geldend was op de datum van uitvoering van de zorgactiviteit.

F.

Artikel 20 wordt gewijzigd als volgt:

 1. In de derde alinea wordt na www.nza.nl een komma ingevoegd gevolgd door de woorden: 'alsmede op www.wetten.nl.'.

 2. In de laatste alinea wordt Beleidsregel prestaties en tarieven medisch-specialistische zorg tussen aanhalingstekens geplaatst.

Artikel II

De Regeling medisch-specialistische zorg, kenmerk NR/REG-2403a, wordt gewijzigd als volgt:

A.

Onder de Grondslagbepaling en boven Artikel 1 wordt toegevoegd de kop: 'Algemeen'.

B.

In artikel 19, negende lid, tweede zin, worden de woorden '(genoemd in artikel 18)' vervangen door: '(genoemd in de artikelen 17 en 18)'.

C.

Artikel 28, tweede lid, onderdeel g, komt te luiden:

Optometrie (192848 en 192849)

 • Eerste optometrisch onderzoek (binoculair) (192848)
  Een zorgactiviteit ten behoeve van de registratie van het eerste diagnostisch consult door de optometrist bij een nieuwe zorgvraag.

 • Voortgezette optometrische behandeling per bezoek (binoculair) (192849)
  Een zorgactiviteit voor het registreren van (diagnostische) herhaalconsulten door de optometrist bij een bestaande zorgvraag.

Het Eerste optometrisch onderzoek (binoculair) (192848) of de Voortgezette optometrische behandeling per bezoek (binoculair) (192849) wordt uitgevoerd door een optometrist die de patiënten ziet op een optometrisch spreekuur.

D.

Artikel 29, vijfde lid, vervalt.

E.

In artikel 32, zesde lid, onderdeel a, vervalt '(revalidatie-instelling, radiotherapeutisch centrum, dialysecentrum, audiologisch centrum)'.

F.

Artikel 40 komt te luiden:

De regeling medisch-specialistische zorg, met kenmerk NR/REG-2306a, en de gelijknamige regeling, met kenmerk NR/REG-2403, zijn ingetrokken.

G.

Artikel 41 komt te luiden:

Voor subtrajecten gestart in jaar t-1 en doorlopend in jaar t, geldt dat de regeling van jaar t-1 van toepassing is. Op zorgactiviteiten, inclusief overige zorgproducten, is de regeling van toepassing die geldend was op de datum van uitvoering van de zorgactiviteit.

H.

In artikel 42, derde alinea, wordt na www.nza.nl een komma ingevoegd gevolgd door de woorden: 'alsmede op www.wetten.nl.'.

I.

In de Toelichting onder de kop Algemeen wordt de eerste alinea vervangen door de tekst: 'De Regeling medisch-specialistische zorg bevat algemene registratie-, declaratie- en informatieverplichtingen die van toepassing zijn op zorgaanbieders die onder de reikwijdte van deze regeling vallen. In deze regeling beschrijft de NZa welke voorwaarden, voorschriften en beperkingen deze zorgaanbieders in acht moeten nemen bij de registratie en declaratie van de door hen geleverde zorg'.

Artikel III

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2025.

Met inachtneming van artikel 5, aanhef en onder d, van de Bekendmakingswet, zal dit besluit met toelichting en met de bijlage 'Verantwoording Wijzigingen dbc-release' in de Staatscourant worden gepubliceerd.

De regeling ligt ter inzage bij de NZa en is te raadplegen op www.nza.nl, alsmede op www.wetten.nl.

De Nederlandse Zorgautoriteit,

mw. drs. G.J.C.M. Engwirda-Kromwijk

Voorzitter Raad van Bestuur

TOELICHTING

Algemeen

Dit wijzigingsbesluit wijzigt per 1 januari 2025 de Beleidsregel Prestaties en tarieven medisch-specialistische zorg (BR) en de Regeling medisch-specialistische zorg (NR). Dit betreft kenmerk BR/REG-24102a, respectievelijk kenmerk NR/REG-2403a.

Het vaststellen en publiceren middels wijzigingsbesluit van alleen de wijzigingen betreft een aanpassing op de eerdere integrale vaststellingen en publicaties van de BR en NR en daarmee samenhangend de integrale intrekkingen van eerdere versies. Deze aanpassing is in lijn met zowel een verbetering van het interne proces bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) specifiek voor de medisch-specialistische zorg, als een door de Staatscourant verzochte verbetering qua aanlevering van de regelgeving. Het vaststellen en publiceren van alleen de wijzigingen middels wijzigingsbesluit is geconsulteerd met de veldpartijen.

De NZa vereenvoudigt hiermee de wijze waarop dbc-releases medisch-specialistische zorg worden vastgesteld en gepubliceerd naar vaststelling van alleen wijzigingen in de regelgeving, inclusief wijzigingen in de bijlagen. Dat gebeurt met dezelfde tijdigheid als waarop tot nu het volledige pakket aan regelgeving werd vastgesteld (a-release per 1 mei en b-release per 1 oktober). Bij het refereren aan wijzigingen in de regelgeving inclusief bijlagen, wordt gebruik gemaakt van het kenmerk van het wijzigingsbesluit behorende bij de onderliggende dbc-release.

Het document Verantwoording wijzigingen dbc-release is een Bijlage bij dit wijzigingsbesluit. Het document Verantwoording wijzigingen dbc-release bevat alle wijzigingen per dbc-release, alsmede een toelichting op deze wijzigingen en is al jaren het document dat door de veldpartijen wordt gebruikt om wijzigingen per release inzichtelijk te hebben.

Naast de publicatie in de Staatscourant en via Sdu op Wetten.nl, biedt de NZa het dbc-pakket als volgt aan:

 • De integrale tekst voor BR en NR voor jaar t+1 (huidig jaar + 1) wordt één keer per jaar in december van jaar t, gepubliceerd op de website van de NZa. Voorafgaand aan de integrale publicatie in december, zijn de wijzigingen in de regels op 1 mei en 1 oktober geheel inzichtelijk via het wijzigingsbesluit en het document Verantwoording wijzigingen dbc-release op de website van de NZa.

 • Alle bijlagen in de regelgeving die aanbieders en zorgverzekeraars nodig hebben in het contracteerproces worden net als nu het geval is bij de a-release en de b-release gepubliceerd op de website van de NZa.

 • De bijlagen bij de BR en NR die geen deel uitmaken van de groep releasebestanden die bedoeld zijn om in te lezen in ICT-systemen worden één keer per jaar in december van jaar t, gepubliceerd op de website van de NZa.

 • Voor de bijlagen NR betreft dit: Indeling prestaties mondziekten, kaak- en aangezichtschirurgie naar productgroepen; Overzicht overige zorgproducten; Privacyverklaring; Sjabloon standaardprijslijst; Toelichting regels afleiding.

 • Voor de Bijlage BR betreft dit: Totstandkoming tarieven. Deze Bijlage is algemener van opzet gemaakt. De informatie die specifiek op het nieuwe releasejaar van toepassing is, is verhuisd naar het document Verantwoording wijzigingen dbc-release.

 • De bestanden die gebruikt worden voor verwerking van releases in ICT-systemen (waaronder de Tarieven Tabel en Zorgactiviteiten Tabel) worden gepubliceerd op 1 mei en 1 oktober op de website van de NZa.

Artikelsgewijs

Artikel I

Onderdelen A en D tot en met F

De wijzigingen in deze onderdelen zien op de aangepaste vaststelling en publicatie van de Beleidsregel Prestaties en tarieven medisch-specialistische zorg en zijn onderdeel van wijzigingsverzoeknummer 203174 van de Bijlage 'Verantwoording wijzigingen dbc-release'.

Onderdelen B en C

De wijzigingen in deze onderdelen betreffen een aangepaste financiering. De minister van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) heeft besloten de financiering van overig zorgproduct (ozp) Prenatale screening: counseling (037521) vanaf 1 januari 2025 vanuit de Rijksbegroting te laten lopen. Om de overheveling van de counseling te effectueren, is de prestatie Prenatale screening: counseling per 1 januari 2025 beëindigd. Deze wijzigingen zijn onderdeel van wijzigingsverzoeknummer 203151 van de Bijlage 'Verantwoording wijzigingen dbc-release'.

Artikel II

Onderdelen A en F tot en met H

De wijzigingen in deze onderdelen zien op de aangepaste vaststelling en publicatie van de Regeling medisch-specialistische zorg en zijn onderdeel van wijzigingsverzoek 203174 van de Bijlage 'Verantwoording wijzigingen dbc-release'.

Onderdelen B, C, E en I

De wijzigingen in deze onderdelen zijn onderdeel van wijzigingsverzoek 203226 van de Bijlage 'Verantwoording wijzigingen dbc-release'.

Onderdeel D

De wijziging in dit onderdeel betreft een aangepaste financiering. De minister van VWS heeft besloten de financiering van overig zorgproduct (ozp) Prenatale screening: counseling (037521) vanaf 1 januari 2025 vanuit de Rijksbegroting te laten lopen. Om de overheveling van de counseling te effectueren, is de prestatie Prenatale screening: counseling per 1 januari 2025 beëindigd. Deze wijziging is onderdeel van wijzigingsverzoeknummer 203151 van de Bijlage 'Verantwoording wijzigingen dbc-release'.

Bijlage

Verantwoording wijzigingen dbc-release

Naar boven