Onderwerp: Bezoek-historie

Jaarverslag NZa 2022

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

We kunnen zowel van, als met elkaar leren

We zijn bezig met de grootste transitie in de zorg ooit. We staan met z'n allen aan de lat voor de maatschappelijke opgave om de zorg voor iedereen toegankelijk en betaalbaar te houden. Een complex vraagstuk nu de zorgvraag harder stijgt dan het zorgaanbod. Een andere organisatie van zorg is noodzakelijk. Passende zorg is daarbij de richtende kracht. Dat vraagt van alle betrokkenen een andere manier van denken en werken. Samenwerken is essentieel. Dat is onze boodschap aan het veld. Maar voor de overheid geldt hetzelfde.

Afbeelding met Menselijk gezicht, persoon, glimlach, kleding

Automatisch gegenereerde beschrijving

Karina Raaijmakers, waarnemend voorzitter Raad van Bestuur bij de NZa: 'Sturen op samenwerken betekent voor de NZa dat we op zoek zijn naar nieuwe vormen van (domeinoverstijgende) regulering, toezicht en samenwerking met onze omgeving. We moeten een brug slaan tussen onze ambtelijke systeemwereld, de dagelijkse praktijk op de werkvloer en de belevingswereld van zorgverleners, patiënten en premiebetalers. Onderling zijn de verschillen soms groot. Maar met passende zorg als verbindende ambitie zie ik dat juist als kracht. We kunnen zowel van, als met elkaar leren. In 2022 heeft dat tot mooie uitkomsten geleid.'

In het kort

De NZa ontwikkelde samen met LCPS en GGD-GHOR de Landelijke Ketenmonitor Zorg.

We vroegen een vaste groep zorgprofessionals onze maandelijkse monitor Toegankelijkheid van Zorg te duiden.

Door een samenwerkingsverband met Nivel verkregen we inzicht over druk op de huisartsenzorg zonder dat we huisartsen hoefden te belasten met data-uitvragen.

Samen met de AFM en ACM hebben we een datatraineeship voor datatrainees.

In de 'ZorgZandBak' een gezamenlijk initiatief van VWS, NZa en het Zorginstituut, helpen we innoverende zorgaanbieders die in een vergevorderd stadium tegen belemmeringen aanlopen.

Samen met het Zorginstituut werken we aan het verbeteren van de toegankelijkheid van fysio- en oefentherapie.

Samenwerking in de zorg kent vele vormen en gedaantes

Dit is wat we zien in het veld:

Zo zien we zorgverzekeraars, gemeenten, welzijnsorganisaties, ggz-instellingen en huisartsen samenwerken om de toegankelijkheid van de ggz te verbeteren. We zien zorginstellingen in de wijkverpleging die samen de avond-, weekend- en nachtdiensten oppakken om gaten in hun roosters op te lossen en netwerken van zorgprofessionals die de zorg voor een patiënt met diabetes type 2 organiseren. En we zien zorginkopers en zorgaanbieders samen het toekomstige zorglandschap in een regio uittekenen. Steeds gaat het erom de groeiende kloof tussen zorgvraag en zorgaanbod te dichten, om capaciteit zo goed mogelijk in te zetten en om zorgprofessionals in hun kracht te zetten.

Dit is wat we doen als overheid:

Zo begonnen we 2022, onder dreiging van de omikronvariant van het coronavirus, nog intensiever samen te werken met het Landelijke Centrum Patiëntenspreiding (LCPS) en de GGD-GHOR om beter zicht te krijgen op de druk op de zorg in de wijkverpleging, verpleeghuizen, huisartsenzorg, ggz en ziekenhuizen. We ontwikkelden met deze partijen de Landelijke Ketenmonitor Zorg door. Daarnaast brachten we iedere maand de monitor Toegankelijkheid van Zorg uit, waarbij we steeds weer een vaste groep zorgprofessionals betrokken om de data te duiden. Om huisartsen niet te belasten met data-uitvragen, gingen we een samenwerkingsverband met Nivel aan om inzichten over druk op de huisartsenzorg op andere manieren te verzamelen. Om deze monitoringsactiviteiten goed te kunnen doen, hebben we medewerkers nodig met goede data-analysevaardigheden. Sinds enkele jaren hebben we samen met twee andere markttoezichthouders, de Autoriteit Financiële Markten en de Autoriteit Consument en Markt, een datatraineeship. Gedurende een periode van twee jaar werken zes datatrainees in elk van de drie organisaties aan wisselende opdrachten.

ZorgZandbak

Sinds we in 2020 samen met het Zorginstituut het advies 'Samenwerken aan passende zorg – de toekomst is nu' uitbrachten, werken we steeds intensiever samen met het Zorginstituut en VWS om passende zorg te stimuleren. Een voorbeeld hiervan is de ZorgZandbak: een initiatief van de gezamenlijke overheidspartijen om innoverende zorgaanbieders die in een vergevorderd stadium tegen belemmeringen aanlopen, verder te helpen. In 2022 heeft dat onder andere geresulteerd in het voorstel om in de Gemeente Den Haag een onderzoekend implementatieproject in te richten voor val- en breukpreventie met behulp van een heupairbag.

Afbeelding met tekst, schermopname, visitekaartje, Lettertype

Automatisch gegenereerde beschrijving

Overheid aan zet

Ook bij de totstandkoming van verschillende zorgakkoorden, zoals het Integraal Zorgakkoord (IZA) en Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO), trokken we in 2022 samen met VWS en het Zorginstituut op om vast te stellen waar de overheid aan zet is om duurzame verandering van het zorglandschap te realiseren.

Eén van die onderwerpen is het introduceren van een betaaltitel die samenwerking tussen zorgaanbieders en financiers in het gemeentelijk domein, de Wlz en de Zvw gemakkelijker maakt. Een complexe operatie, omdat deze zorgdomeinen op dit moment hun eigen wettelijke kaders en systematiek kennen. Maar iets waar we werk van moeten maken, juist als we van zorgaanbieders en financiers verwachten dat zij inzetten op samenwerking over de domeinen heen.

Toegankelijkheid verbeteren

Een ander voorbeeld uit 2022 van samenwerking tussen het Zorginstituut en de NZa is het verbeteren van de toegankelijkheid van fysio- en oefentherapie, met het oog op het verbeteren van de kwaliteit van leven en het functioneren van mensen met klachten aan het bewegingsapparaat.

Waar het Zorginstituut onderzoekt of en onder welke voorwaarden fysio- en oefentherapie moet worden opgenomen in het basispakket, is de NZa aan zet om betaaltitels voor het mogen declareren van deze zorg te maken en erop toe te zien dat zorgverzekeraars – als het eenmaal zo ver is dat deze zorg inderdaad onderdeel uitmaakt van het basispakket – voldoende zorg inkopen voor hun verzekerden.

Samen optrekken

In 2022 intensiveerden we ook de samenwerking met de Jeugdautoriteit. De Jeugdautoriteit is nu nog onderdeel van VWS en verantwoordelijk voor het borgen van de continuïteit van jeugdzorg. Er is een wetsvoorstel in de maak om deze taken over te dragen aan de NZa.

Om ons hierop voor te bereiden en al zoveel mogelijk in te zetten op leren van elkaar, trekken we nu al samen op met de Jeugdautoriteit. Dit doen we bijvoorbeeld als een zorgaanbieder die jeugdzorg en ggz levert in financieel zwaar weer zit. We zetten er dan op in dat de zorgaanbieder en betrokken zorgverzekeraar en gemeente afspraken maken om de continuïteit van zorg te garanderen. In dit soort gevallen werken we daarnaast ook nauw samen met de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.

Leren van elkaar

Het zaadje van passende zorg is in 2021 geplant, nu moet het gaan groeien. We hebben iedereen nodig en we moeten allemaal veranderen. Met het IZA ligt er een gezamenlijke ambitie voor passende zorg die veel vraagt van overheidspartijen en dus ook van onze samenwerking en resultaatgerichtheid. We moeten onszelf scherp houden op onze ambitie. We hopen en verwachten van partijen dat we elkaar daar kritisch op blijven bevragen. Dat past ook in de nieuwe samenwerkingsvorm bij Team Overheid.

Naar boven