Onderwerp: Bezoek-historie

Wijzigingsbesluit houdende wijziging van de Regeling medisch-specialistische zorg, kenmerk NR/REG-2403a en de Beleidsregel Prestaties en tarieven geestelijke gezondheidszorg en forensische zorg, kenmerk BR/REG-24145a, in verband met de aanpassing van de voorwaarden voor het in rekening mogen brengen van de toeslagprestatie voor extra bestede indirecte tijd (119063) bij rijbewijskeuringen in de msz, alsmede de aanpassing van de prestatiebeschrijvingen voor rijbewijskeuringen in de ggz - WB/REG-2024-05
Publicatiedatum:02-04-2024Geldigheid:01-01-2024 t/m Status: Geldig vandaag

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Wijzigingsbesluit houdende wijziging van de Regeling medisch-specialistische zorg, kenmerk NR/REG-2403a en de Beleidsregel Prestaties en tarieven geestelijke gezondheidszorg en forensische zorg, kenmerk BR/REG-24145a, in verband met de aanpassing van de voorwaarden voor het in rekening mogen brengen van de toeslagprestatie voor extra bestede indirecte tijd (119063) bij rijbewijskeuringen in de msz, alsmede de aanpassing van de prestatiebeschrijvingen voor rijbewijskeuringen in de ggz.

De Nederlandse Zorgautoriteit,

Overwegende voor de medisch-specialistische zorg dat:

 • de NZa met vaststellingsdatum 18 september 2023 de Prestatie- en tariefbeschikking voor medisch-specialistische zorg (kenmerk TB/REG-24602-02) voor het kalenderjaar 2024, op 2 oktober 2023 heeft gepubliceerd;

 • de NZa met vaststellingsdatum 18 september 2023 de Regeling medisch-specialistische zorg (kenmerk NR/REG-2403a) voor het kalenderjaar 2024, op 2 oktober 2023 heeft gepubliceerd;

 • de Regeling medisch-specialistische zorg (kenmerk NR/REG-2403a) aanpassingen bevat m.b.t. de toeslagprestaties voor rijbewijskeuringen;

 • per 1 januari 2024 de bestaande toeslagprestatie voor rijbewijskeuringen, meer specifiek: voor de gezondheidsverklaring (119027), is gesplitst in twee afzonderlijke prestaties: één toeslagprestatie voor directe tijd (max. tijdsduur 5 minuten) en één toeslagprestatie voor indirecte tijd (max. tijdsduur 15 minuten);

 • de aanpassingen m.b.t. de prestaties rijbewijskeuringen zien op zowel de toeslagprestaties van directe tijd (119062), als op die van indirecte tijd (119063);

 • hiertegen, d.w.z. tegen de Prestatie- en tariefbeschikking medisch-specialistische zorg, kenmerk TB/REG-24602-02, op 8 november 2023 bezwaar is ingediend;

 • de NZa op 26 maart 2024 een beslissing op het bovengenoemde bezwaar heeft genomen met kenmerk 475091-1514757, waarin de onderdelen van het bezwaarschrift die gericht zijn op de toeslagprestatie voor extra bestede indirecte tijd (119063) gegrond zijn verklaard;

 • wordt geconcludeerd tot een wijziging van de Regeling medisch-specialistische zorg (kenmerk NR/REG-2403a), althans tot wijziging van voorwaarden voor het in rekening brengen van de toeslagprestatie voor extra bestede indirecte tijd (119063);

 • op grond van deze beslissing op bezwaar artikel 34d, derde lid, onderdeel b van de Regeling medisch-specialistische zorg, kenmerk NR/REG-2403a, wordt gewijzigd;

 • deze wijziging door middel van dit wijzigingsbesluit wordt geëffectueerd;

 • de correctie in het wijzigingsbesluit betrekking heeft op het gehele kalenderjaar 2024 en bijgevolg met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2024 moet worden vastgesteld.

Overwegende voor de geneeskundige geestelijke gezondheidszorg dat:

 • de NZa op 7 november 2023 de tariefbeschikking voor de Geestelijke Gezondheidszorg en Forensische Zorg (kenmerk TB/REG-24627-02) heeft vastgesteld;

 • de prestaties voor de rijbewijskeuringen direct zijn overgenomen uit de medisch-specialistische zorg;

 • deze wijziging door middel van dit wijzigingsbesluit wordt geëffectueerd;

 • de correctie in het wijzigingsbesluit betrekking heeft op het gehele kalenderjaar 2024 en bijgevolg met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2024 moet worden vastgesteld;

 • wat bovenstaand is overwogen voor de medisch-specialistische zorg daarmee ook geldt voor de prestaties rijbewijskeuringen in de ggz, die vastliggen in de Beleidsregel Prestaties en tarieven geestelijke gezondheidszorg en forensische zorg, kenmerk BR/REG-24145a.

Gelet op:

 • de artikelen 35, 36, 37 en 38 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg);

 • de Beleidsregel Prestaties en tarieven medisch-specialistische zorg, kenmerk BR/REG-24102a;

 • de Prestatie- en tariefbeschikking medisch-specialistische zorg, kenmerk TB/REG-24602-02;

 • de Beleidsregel Prestaties en tarieven geestelijke gezondheidszorg en forensische zorg, kenmerk BR/REG-24145a;

 • de Tariefbeschikking Geestelijke Gezondheidszorg en Forensische Zorg, kenmerk TB/REG-24627-02.

Besluit:

Artikel I

Artikel 34d, derde lid, onderdeel b, van de Regeling medisch-specialistische zorg (kenmerk NR/REG-2403a), komt te luiden:

Bij rijbewijskeuringen voor een gezondheidsverklaring (119027) uitgevoerd door een neuroloog of psychiater, geldt - in aanvulling op onderdeel a - dat de toeslagprestatie voor extra bestede indirecte tijd (119063) maximaal twee keer in rekening wordt gebracht wanneer de indirecte tijd zoals genoemd in de standaardprestatie voor een gezondheidsverklaring (119027) het basisaantal van maximaal 15 minuten heeft overschreden.

Artikel II

In artikel 5.1, onder Prestatiebeschrijving rijbewijsprestaties, van de Beleidsregel Prestaties en tarieven geestelijke gezondheidszorg en forensische zorg (kenmerk BR/REG-24145a) vervalt de volgende tekst:

, indien is voldaan aan beide onderstaande voorwaarden:

 • de indirecte tijd zoals genoemd in de standaardprestatie voor een gezondheidsverklaring heeft het basisaantal van maximaal 15 minuten overschreden, en:

 • de keuring betreft een herkeuring op grond van artikel 104 Reglement Rijbewijzen (RR) of heeft betrekking op een van de hierna genoemde categorieën uit de 'Regeling eisen geschiktheid 2000':

 • 7.4 progressieve neurologische en neuromusculaire ziektebeelden;

 • 8.6.1 dementie;

 • 8.7 persoonlijkheidsstoornissen;

 • 8.8 misbruik van psychoactieve stoffen (zoals alcohol en drugs).

Artikel III

Met inachtneming van artikel 5, aanhef en onder d, van de Bekendmakingswet, zal dit besluit (met toelichting) in de Staatscourant worden gepubliceerd.

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant en werkt terug tot en met 1 januari 2024.

De Regeling medisch-specialistische zorg, kenmerk NR/REG-2403a, en de Beleidsregel Prestaties en tarieven geestelijke gezondheidszorg en forensische zorg, kenmerk BR/REG-24145a, liggen ter inzage bij de NZa en zijn te raadplegen op www.nza.nl, alsmede op www.wetten.nl.

Hoogachtend,
Nederlandse Zorgautoriteit

mw. drs. G.J.C.M. Engwirda-Kromwijk
voorzitter Raad van Bestuur

TOELICHTING

Algemeen

Dit wijzigingsbesluit wijzigt met terugwerkende kracht per 1 januari 2024 de Regeling medisch-specialistische zorg, kenmerk NR/REG-2403a, en de Beleidsregel Prestaties en tarieven geestelijke gezondheidszorg en forensische zorg, kenmerk BR/REG-24145a.

Artikelsgewijs

Artikel I

Per 1 januari 2024 is de bestaande toeslagprestatie voor rijbewijskeuringen, meer specifiek: voor de gezondheidsverklaring (119027), gesplitst in twee afzonderlijke prestaties: één toeslagprestatie voor directe tijd (max. tijdsduur 5 minuten) en één toeslagprestatie voor indirecte tijd (max. tijdsduur 15 minuten).

Indirecte tijd is de tijd die de keuringsarts nodig heeft voor het inlezen in het dossier alsmede het opstellen van de rapportage. Onder indirecte tijd wordt uitdrukkelijk niet verstaan werkzaamheden van financiële, administratieve of secretariële aard. De voorwaarden voor het in rekening brengen van de toeslagprestatie voor extra bestede indirecte tijd (119063) betrof een aanscherping per 1 januari 2024.

Met dit wijzigingsbesluit wordt deze aanscherping van de voorwaarden voor het in rekening brengen van de toeslagprestatie voor indirecte tijd, gecorrigeerd. De wijziging m.b.t. de toeslagprestatie voor extra bestede directe tijd (119062) waarmee de prestatie in rekening kan worden gebracht, van eenheid 15 minuten naar 5 minuten, blijft van kracht.

Naar boven