Onderwerp: Bezoek-historie

Wijzigingsbesluit houdende wijziging van de Prestatie- en tariefbeschikking medisch-specialistische zorg, kenmerk TB/REG-24602-02, in verband met een tariefcorrectie voor de prestatie ‘Informatieverstrekking aan derden’, code: 119053 -WB/REG-2024-06
Geldigheid:01-04-2024 t/m 31-12-2024Status: Geldig vandaag

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

De Nederlandse Zorgautoriteit,

Overwegende dat:

 • de NZa op 18 september 2023 de Prestatie- en tariefbeschikking voor medisch-specialistische zorg (kenmerk TB/REG-24602-02) voor het kalenderjaar 2024 heeft vastgesteld en deze beschikking op 2 oktober 2023 heeft gepubliceerd;

 • Voornoemde beschikking op 1 januari 2024 in werking is getreden;

 • Deze beschikking een bijlage 'Tarieventabel dbc-zorgproducten en overige zorgproducten per 1 januari 2024, v20230928' bevat;

 • In deze bijlage per afzonderlijk zorgproduct voor medisch-specialistische zorg de zorgproductcode, de prestatiebeschrijving en het bijbehorende (maximum)tarief staat vermeld;

 • In deze bijlage voor de prestatie 'Informatieverstrekking aan derden' een overig zorgproductcode (119053), een prestatiebeschrijving ('het met toestemming van de patiënt schriftelijk verstrekken van informatie over die patiënt aan een derde, niet zijnde een andere zorgaanbieder of zorgverzekeraar') en een tarief (€ 38,44) staan opgenomen;

 • Dat dit tarief geldig is vanaf 1 januari 2024 tot en met 31 december 2024.

 • Het tarief voor prestatie (OZP) 'Informatieverstrekking aan derden' een fout bevat en moet worden gecorrigeerd.

 • Deze tariefcorrectie door middel van dit wijzigingsbesluit wordt geëffectueerd;

 • De correctie in dit wijzigingsbesluit betrekking heeft op de periode vanaf 1 april 2024 tot en met 31 december 2024;

 • De wijziging van de 'Tarieventabel dbc-zorgproducten en overige zorgproducten per 1 januari 2024, v20230928', die noodzakelijk is in verband met de hierboven bedoelde tariefcorrectie, niet zal leiden tot beschikbaarstelling van een nieuwe versie van deze Tarieventabel dbc-zorgproducten en overige zorgproducten aan zorgaanbieders en zorgverzekeraars;

 • Er door de NZa naar aanleiding van de voorliggende tariefcorrectie voor het restant van 2024 dus géén nieuwe versie van de Tarieven Tabel beschikbaar zal worden gesteld die door de ict-systemen van zorgaanbieders en zorgverzekeraars kan worden ingelezen;

 • Het juiste tarief voor de prestatie 'Informatieverstrekking aan derden' met ozp-code 119053 weer zal zijn opgenomen in de Tarieventabel dbc-zorgproducten en overige zorgproducten en de Tarieven Tabel die met ingang van 1 januari 2025 geldend is;

 • Het doel van de voorliggende tariefcorrectie uitsluitend is gelegen in het voor aanbieders en verzekeraars beschikbaar stellen van een correcte juridische betaaltitel voor bovengenoemde prestatie met bijbehorend tarief gedurende de hierboven aangegeven periode;

Gelet op:

- de artikelen 35, 36, 37 en 38 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg);

- de Beleidsregel prestaties en tarieven medisch-specialistische zorg, kenmerk BR/REG-24102a;

- de Regeling medisch-specialistische zorg, kenmerk NR/REG-2403a;

- de Prestatie- en tariefbeschikking medisch-specialistische zorg, kenmerk TB/REG-24602-02;

Besluit:

Artikel I

De Prestatie- en tariefbeschikking medisch-specialistische zorg, kenmerk TB/REG-24602-02, en meer in het bijzonder de bijlage 'Tarieventabel dbc-zorgproducten en overige zorgproducten per 1 januari 2024, v20230928', wordt gewijzigd als volgt:

Het max tarief van € 38,44 (kolom I) behorend bij overig zorgproductcode 119053 (kolom A), omschrijving: 'Informatieverstrekking aan derden. Het met toestemming van de patiënt schriftelijk verstrekken van informatie over die patiënt aan een derde, niet zijnde een andere zorgaanbieder of zorgverzekeraar.' (kolom B), vervalt en worden vervangen door een max tarief van € 104,70 (kolom I).

Artikel II

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 april 2024 en vervalt van rechtswege, dus zonder dat intrekking is vereist, op 1 januari 2025.

Met inachtneming van artikel 20, tweede lid, aanhef en onderdeel b, van de Wmg, zal kennisgeving van de terinzagelegging van dit besluit worden gedaan in de Staatscourant.

Indien de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin de hiervoor bedoelde kennisgeving wordt geplaatst, ligt na 1 april 2024 dan werkt dit besluit terug tot en met 1 april 2024.

Bezwaar en beroep

Indien u het niet eens bent met dit besluit dan kunt u binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij de Nederlandse Zorgautoriteit. U kunt uw bezwaar indienen: via de website (www.nza.nl/bezwaar) of per post. Het is niet mogelijk uw bezwaar via de e-mail in te dienen.

Adres:

Nederlandse Zorgautoriteit

t.a.v. unit Juridische Zaken

Postbus 3017

3502 GA UTRECHT

(In de linkerbovenhoek van de envelop vermeldt u: Bezwaarschrift)

Het bezwaar dient volgens artikel 6:5, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk en ondertekend te worden ingediend en dient ten minste de volgende gegevens bevatten:

 • naam en adres van de indiener;

 • de dagtekening;

 • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;

 • de gronden (onderbouwing) van het bezwaar.

Wij verzoeken u een kopie van dit besluit bij te voegen.

Hoogachtend,

Nederlandse Zorgautoriteit

J. J. Kram

unitmanager Tweedelijns Somatische Zorg

Toelichting

Op basis van signalen in 2023 van o.a. de FMS heeft de NZa nader onderzoek uitgevoerd naar het maximumtarief van de prestatie 'Informatieverstrekking aan derden' (OZP 119053). Het maximumtarief van deze prestatie is met ingang van 1 januari 2023 herijkt op basis van aangeleverde kostprijzen 2021. Alhoewel de NZa aan alle aanleverende partijen extra nauwkeurigheid in de kostprijsaanlevering 2022 heeft gevraagd, ten behoeve van zo nauwkeurig mogelijke toetsing van het herijkte tarief, bleken de aangeleverde kostprijzen niet aan te sluiten op de werkelijke kosten die gemaakt werden voor dit overig zorgproduct (OZP). De oorzaak hiervan is gelegen in het feit dat dit OZP niet tot de Zvw-verzekerde zorg behoort en daardoor veelal plaatsvindt buiten de reguliere declaratiestroom aan Vektis. Hierdoor is de (veelal geautomatiseerde) toewijzing van kosten aan dit product niet volledig betrouwbaar, ondanks het gegeven dat zorginstellingen voor die kostentoewijzing geautomatiseerde softwareprogramma's gebruiken om de kostprijzen te (laten) berekenen. Daarom acht de NZa het noodzakelijk op korte termijn een tariefcorrectie voor dit OZP door te voeren.

De NZa voorziet op korte termijn geen mogelijkheid tot het uitvoeren van een uitvoerig expertkostprijstraject. We kiezen er voor om het tarief terug te rollen naar het niveau van 2022 (dus naar het laatst geldende tarief vóórdat per 1 januari 2023 het herijkte tarief van toepassing werd). Vervolgens hebben we het 2022-tarief volgens de bekende methodiek geïndexeerd naar tariefniveau 2024. Daarnaast wil de NZa de correctie op korte termijn effectueren, omdat partijen dit OZP enkel kunnen declareren bij derden waar geen correctiemogelijkheid bestaat zoals wel het geval is in het declaratieverkeer met zorgverzekeraars1. Om deze wijziging snel door te kunnen voeren, leveren we geen nieuwe release uit, maar vragen wij partijen het gecorrigeerde tarief zelf door te voeren in de ondersteunende ict-systemen. Daarom betreft dit wijzigingsbesluit een tussentijdse, tijdelijke aanpassing van het tarief OZP 119053 per 1 april 2024. Deze wijziging zal ook doorgevoerd worden in de release van 2025. De NZa roept partijen op tijdens de aanstaande kostprijsaanlevering (peiljaar 2023) extra alert te zijn op de juistheid van de aangeleverde kostprijs van dit overig zorgproduct (OZP). De NZa zal zich bij een toekomstige herijking namelijk op deze kostprijzen baseren.

Naar boven