Onderwerp: Bezoek-historie

Accountantsprotocol Beschikbaarheidbijdrage op aanvraag Calamiteitenhospitaal 2023
Ondertekeningsdatum:18-03-2024Geldigheid:01-01-2023 t/m Versie:vergelijk Status: Geldig vandaag

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Bij het aanvraagformulier verantwoording calamiteitenhospitaal

Versie 1.0 Maart 2024

COPRO 23015 I

1 Uitgangspunten

1.1 Inleiding

Dit accountantsprotocol heeft betrekking op de beschikbaarheidbijdrage voor 'zorg verleend door het calamiteitenhospitaal' (hierna: calamiteitenhospitaal) 2023 zoals bedoeld in artikel 11 van de beleidsregel 'Beschikbaarheidbijdrage op aanvraag' met als kenmerk BR/REG-23141b (hierna: de beleidsregel) en de 'Beleidsregel Uniform kader beschikbaarheidbijdrage NZa' met als kenmerk BR/REG-22149 (hierna: het Uniform kader). De regelgeving en overige relevante documentatie over deze beschikbaarheidbijdrage zijn te vinden op de website van de Nederlandse Zorgautoriteit (www.nza.nl).

De zorgaanbieder die een beschikbaarheidbijdrage ontvangt voor het calamiteitenhospitaal heeft hiervoor een verleningsbeschikking ontvangen. In deze beschikking en in de beleidsregel staat onder welke voorwaarden de zorgaanbieder in aanmerking komt voor een beschikbaarheidbijdrage calamiteitenhospitaal. De beoordeling van de verstrekking van de beschikbaarheidbijdrage vindt –naast het gestelde in de beleidsregel- plaats op basis van het geldende Convenant Calamiteitenhospitaal, gesloten tussen het Ministerie van Defensie, het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het Universitair Medisch Centrum Utrecht welke d.d. 17 januari 2013 is gepubliceerd in de Staatscourant. Met zorgaanbieder wordt bedoeld de instelling die de beschikbaarheidbijdrage Calamiteitenhospitaal ontvangt. Voor overige definities van de in dit accountantsprotocol gehanteerde begrippen wordt verwezen naar artikel 1 en artikel 11 van de beleidsregel.

1.2 Doelstelling

Het doel van dit accountantsprotocol is het verstrekken van duidelijkheid over de reikwijdte en diepgang van het accountantsonderzoek en het in dat kader af te geven rapport van feitelijke bevindingen ten aanzien van het door de zorgaanbieder ingevulde 'Aanvraagformulier vaststelling beschikbaarheidbijdrage Calamiteitenhospitaal 2023' (hierna: het formulier). Het rapport van feitelijke bevindingen wordt door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) gebruikt bij haar oordeelsvorming over de juistheid van de gedeclareerde kosten.

Hiertoe verricht de accountant overeengekomen specifieke werkzaamheden ten aanzien van de verantwoordingsinformatie die door de zorgaanbieder op het formulier is aangeleverd.

1.3 Proces aanvraag tot vaststelling

Zoals volgt uit het Uniform Kader, dient een zorgaanbieder een aanvraag tot vaststelling van de beschikbaarheidbijdrage in te dienen vóór 1 juni na afloop van het jaar waarvoor de beschikbaarheidbijdrage wordt verleend. Door de zorgaanbieder moet hiervoor gebruik worden gemaakt van het formulier dat aan de zorgaanbieder ter beschikking is gesteld op het aanvraagportaal van de NZa https://aanvragen.nza.nl.

Dit formulier moet vergezeld gaan van een rapport van feitelijke bevindingen, verstrekt door een accountant zoals bedoeld in artikel 1 van de Wet op het accountantsberoep (hierna: de accountant).

De accountant hanteert het accountantsprotocol als basis voor zijn werkzaamheden. Daarnaast laat hij zich leiden door de geldende beroepsvoorschriften, in het bijzonder de Verordening gedrags- en Beroepscode accountants (VGBA), de verordening inzake onafhankelijkheid van de accountant bij assuranceopdrachten (ViO)

en de Nadere voorschriften controle- en overige Standaarden (NV COS).

Voor vragen over de regeling en/of het onderzoek door de accountant kunt u contact opnemen met het Informatie- en Contactcentrum van de NZa (zie www.nza.nl/contact).

1.4 Leeswijzer

Hoofdstuk 1 geeft de uitgangspunten weer van het accountantsprotocol. Hoofdstuk 2 gaat in op de overeengekomen specifieke werkzaamheden.

In de bijlage van dit protocol is een model voor het accountantsproduct opgenomen met daarin een uitwerking van de specifieke werkzaamheden. Om de samenhang en herkenbaarheid van het accountantsproduct te bevorderen raadt de NBA het gebruik van de meest recente NBA voorbeeldteksten aan. De accountant blijft zelf verantwoordelijk voor het gebruik van de juiste tekst. De accountant zal deze nog moeten afstemmen op de specifieke situatie.

2 Overeengekomen specifieke werkzaamheden

De accountantswerkzaamheden worden uitgevoerd volgens NV COS Standaard 4400 'Opdrachten tot het verrichten van overeengekomen specifieke werkzaamheden'. Het object van onderzoek betreft de gegevens zoals door de zorgaanbieder is opgenomen in de 'Verantwoording beschikbaarheidbijdrage calamiteitenhospitaal 2023 '(het formulier). Dit betekent dat de accountant geen zekerheid verschaft of oordelen geeft, maar alleen feitelijke onderzoeksbevindingen rapporteert.

De accountant legt de uitkomsten van zijn werkzaamheden vast in een rapport van feitelijke bevindingen, zoals beschreven in de NV COS Standaard 4400 'Opdrachten tot het verrichten van overeengekomen specifieke werkzaamheden'. In bijlage 1 is een voorbeeldmodel opgenomen van een rapport van feitelijke bevindingen aangepast aan de meest recente NBA voorbeeldteksten ten tijde van het opstellen van het protocol. Deze voorbeeldteksten zijn gebaseerd op de geldende Standaarden. Om de samenhang en herkenbaarheid van het accountantsproduct te bevorderen raadt de NBA het gebruik van de meest recente NBA voorbeeldteksten aan. Wel blijft de accountant zelf verantwoordelijk voor het gebruik van de juiste tekst. De accountant zal deze nog moeten afstemmen op de specifieke situatie.

In het rapport vermeldt de accountant welke specifieke werkzaamheden hij in dit kader heeft verricht en tot welke bevindingen dit heeft geleid. Voor zover de accountant bij zijn onderzoek heeft vastgesteld dat de zorgaanbieder de voorwaarden op basis van de beleidsregel, de Nadere regel en/of de toelichting van het formulier niet heeft nageleefd maakt hij daarvan melding in zijn rapport van feitelijke bevindingen.

Onderzoekspunten accountant:

De accountant voert overeengekomen specifieke werkzaamheden uit ten aanzien van de volgende in het formulier opgenomen gegevens:

  • het aantal openstellingen en het aantal slachtoffers waarvoor het Calamiteitenhospitaal wordt opengesteld (derde tabblad van het formulier);

  • de gerealiseerde kosten van investeringen (vierde tabblad van het formulier).

#

Werkzaamheden

1

De accountant stelt door middel van het inwinnen van inlichtingen bij de relevante functionaris1 vast dat in opzet procedures aanwezig zijn omtrent het initiëren en registeren van openstellingen zoals door de instelling opgenomen zijn.

Van de accountant wordt niet verwacht dat hij het bestaan en de effectieve werking van deze procedures onderzoekt of daarover een conclusie dan wel inhoudelijk oordeel geeft.

2

De accountant stelt vast dat de zorgaanbieder aansluiting heeft gemaakt tussen het aantal openstellingen en patiënten met het onderliggende (productie-) registratiesysteem.

De accountant rapporteert de aard van de administratie waarmee deze registratie is aangesloten.

3

De accountant stelt op basis van inlichtingen bij de relevante functionaris2 vast hoe de registratie plaatsvindt van de volgende in het formulier verantwoorde gegevens:

  • Scenario3 bij openstelling;

  • Aantal potentiële patiënten voor wie het Calamiteitenhospitaal wordt opengesteld op basis van het verzoek;

  • De duur per openstelling;

  • Verzoekende partij.

De accountant stelt vast dat de zorgaanbieder een omschrijving van deze registratie heeft opgenomen bij de verantwoording.

Investeringen

#

Werkzaamheden

4

De zorgaanbieder voegt een specificatie van de vaste-activa investeringen inclusief de verwachte economische levensduur van de investeringen toe aan de verantwoording indien dit van toepassing is.

De accountant stelt vast dat de zorgaanbieder een aansluiting heeft opgesteld van de investeringen, gerelateerd aan het in stand houden van het calamiteitenhospitaal, en dat deze aansluit met de vaste-activa registratie dan wel de financiële administratie.

Van de accountant wordt geen conclusie of inhoudelijk oordeel verwacht over de investeringen als zodanig.

5

De accountant stelt vast dat door de zorgaanbieder verantwoorde kosten van de investeringen aansluiten op onderliggende (externe)brondocumentatie. De accountant doet dit voor alle investeringen tot een maximum aantal van 7 willekeurig door de accountant geselecteerde items. Indien de brondocumentatie niet aansluit op de vaste-activa registratie stelt de accountant de omvang van de afwijkingen af.

Van de accountant wordt geen conclusie of inhoudelijk oordeel verwacht over de investeringen als zodanig.

Bijlage 1: Rapport van feitelijke bevindingen inzake de Verantwoording Calamiteitenhospitaal 2023

Rapport inzake overeengekomen specifieke werkzaamheden op de 'Verantwoording beschikbaarheidbijdrage Calamiteitenhospitaal 2023'

Aan: de Raad van Bestuur4 van <naam zorgaanbieder>

Opdracht

Wij hebben overeengekomen specifieke werkzaamheden verricht met betrekking tot de gegevens in het 'Aanvraagformulier vaststelling beschikbaarheidbijdrage Calamiteitenhospitaal 2023' (hierna: het formulier) voor <naam zorgaanbieder> te <zetel> over 2023. De opdracht is met u overeengekomen en heeft als doel het verrichten van die werkzaamheden die wij met u zijn overeengekomen en het rapporteren over de feitelijke bevindingen. De overeengekomen specifieke werkzaamheden zijn door de Nederlandse Zorgautoriteit (hierna: NZa) vastgelegd in het accountantsprotocol Beschikbaarheidbijdrage op aanvraag Calamiteitenhospitaal 2023.

Voor onze opdrachtvoorwaarden verwijzen wij naar onze opdrachtbrief van <datum brief opdrachtbevestiging>. Deze rapportage bevat de uitkomsten van deze werkzaamheden.

Verantwoordelijkheden

[Opdrachtgever] en de beoogde gebruikers hebben erkend dat de overeengekomen specifieke werkzaamheden geschikt zijn voor het doel van de opdracht.

[Opdrachtgever] is verantwoordelijk voor het formulier 'Verantwoording beschikbaarheidbijdrage Calamiteitenhospitaal 2023'<met toelichting>waarop de overeengekomen specifieke werkzaamheden zijn uitgevoerd.

Van [Opdrachtgever]] en de beoogde gebruikers wordt verwacht dat zij een eigen afweging maken van de overeengekomen specifieke werkzaamheden en bevindingen die door ons zijn gerapporteerd en hun eigen conclusies trekken uit de door ons uitgevoerde werkzaamheden.

Onze verantwoordelijkheden

Een opdracht tot het verrichten van overeengekomen specifieke werkzaamheden houdt in dat wij de specifieke werkzaamheden uitvoeren die zijn overeengekomen met [Opdrachtgever] en met andere beoogde gebruikers en de bevindingen rapporteren, die de feitelijke uitkomsten zijn van de uitgevoerde overeengekomen specifieke werkzaamheden.

Wij doen geen uitspraken over de geschiktheid van de overeengekomen specifieke werkzaamheden.

Wij hebben onze werkzaamheden verricht in overeenstemming met de Nederlandse Standaard 4400, 'Opdrachten tot het verrichten van overeengekomen specifieke werkzaamheden' en het accountantsprotocol Beschikbaarheidbijdrage op aanvraag Calamiteitenhospitaal 2023.

Deze opdracht tot het verrichten van overeengekomen specifieke werkzaamheden is geen assurance-opdracht. Derhalve brengen wij geen oordeel of assurance-conclusie tot uitdrukking.

Indien wij aanvullende werkzaamheden hadden verricht, zouden mogelijk andere aangelegenheden onder onze aandacht zijn gekomen die gerapporteerd zouden zijn.

Wij hebben de voor ons geldende relevante ethische voorschriften in de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA) nageleefd. Verder hebben wij de onafhankelijkheidsregels van de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) nageleefd

Wij passen de 'Nadere voorschriften kwaliteitssystemen' (NVKS) toe. Op grond daarvan beschikken wij over een samenhangend stelsel van kwaliteitsbeheersing inclusief vastgelegde richtlijnen en procedures inzake de naleving van ethische voorschriften, professionele standaarden en andere relevante wet- en regelgeving.

Specifieke werkzaamheden en bevindingen

In deze paragraaf is een beschrijving van de overeengekomen specifieke werkzaamheden opgenomen en doen wij verslag van onze feitelijke bevindingen naar aanleiding van de door ons uitgevoerde werkzaamheden.

In overeenstemming met de opdrachtvoorwaarden hebben wij de werkzaamheden verricht zoals deze zijn vastgelegd in hoofdstuk 2 van het protocol.

Wij doen geen uitspraak over wat de feitelijke bevindingen betekenen voor het formulier in zijn totaliteit.
U zult hierover een eigen afweging moeten maken waarbij u gebruik kunt maken van dit rapport van feitelijke bevindingen en eventuele andere beschikbare informatie.

Openstellingen en Patiënten

#

Werkzaamheden

Feitelijke bevindingen

1

De accountant stelt door middel van het inwinnen van inlichtingen bij de relevante functionaris5 vast dat in opzet procedures aanwezig zijn omtrent het initiëren en registeren van openstellingen zoals door de instelling opgenomen zijn.

Van de accountant wordt niet verwacht dat hij het bestaan en de effectieve werking van deze procedures onderzoekt of daarover een conclusie dan wel inhoudelijk oordeel geeft.

2

De accountant stelt vast dat de zorgaanbieder aansluiting heeft gemaakt tussen het aantal openstellingen en patiënten met het onderliggende (productie-) registratiesysteem.

De accountant rapporteert de aard van de administratie waarmee deze registratie is aangesloten.

3

De accountant stelt op basis van inlichtingen bij de relevante functionaris6 vast hoe de registratie plaatsvindt van de volgende in het formulier verantwoorde gegevens:

  • Scenario7 bij openstelling;

  • Aantal potentiële patiënten voor wie het Calamiteitenhospitaal wordt opengesteld op basis van het verzoek;

  • De duur per openstelling;

  • Verzoekende partij.

De accountant stelt vast dat de zorgaanbieder een omschrijving van deze registratie heeft opgenomen bij de verantwoording.

Investeringen

#

Werkzaamheden

Feitelijke bevindingen

4

De zorgaanbieder voegt een specificatie van de vaste-activa investeringen inclusief de verwachte economische levensduur van de investeringen toe aan de verantwoording indien dit van toepassing is.

De accountant stelt vast dat de zorgaanbieder een aansluiting heeft opgesteld van de investeringen, gerelateerd aan het in stand houden van het calamiteitenhospitaal, en dat deze aansluit met de vaste-activa registratie dan wel de financiële administratie.

Van de accountant wordt geen conclusie of inhoudelijk oordeel verwacht over de investeringen als zodanig.

5

De accountant stelt vast dat door de zorgaanbieder verantwoorde kosten van de investeringen aansluiten op onderliggende (externe)brondocumentatie. De accountant doet dit voor alle investeringen tot een maximum aantal van 7 willekeurig door de accountant geselecteerde items. Indien de brondocumentatie niet aansluit op de vaste-activa registratie stelt de accountant de omvang van de afwijkingen af.

Van de accountant wordt geen conclusie of inhoudelijk oordeel verwacht over de investeringen als zodanig.

Beperking in het gebruik en verspreidingskring

Bij het opstellen van deze rapportage is rekening gehouden met de verwachtingen van de beoogde gebruikers. Daarom is deze rapportage alleen bestemd voor <Naam zorginstelling> en de NZa. U kunt deze rapportage niet aan anderen afgeven zonder onze toestemming, tenzij wettelijke voorschriften anders bepalen.

<Plaats, datum>

<Naam accountantspraktijk>

<Naam accountant>

Naar boven