Onderwerp: Bezoek-historie

Accountantsprotocol Beschikbaarheidbijdrage op aanvraag Traumazorg door mobiel medisch team met helikopter 2023
Ondertekeningsdatum:18-03-2024Geldigheid:01-01-2023 t/m Versie:vergelijk Status: Geldig vandaag

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Bij het aanvraagformulier verantwoording mobiel medisch team met helikopter

Versie 1.0 Maart 2024

COPRO 23015 E

1 Uitgangspunten

1.1 Inleiding

Dit accountantsprotocol heeft betrekking op de beschikbaarheidbijdrage voor 'Zorg door mobiel medisch team met helikopter' (hierna: MMT met helikopter) 2023 zoals bedoeld in artikel 6 van de beleidsregel 'Beschikbaarheidbijdrage op aanvraag' met als kenmerk BR/REG-23141b (hierna: de beleidsregel) en de beleidsregel Uniform kader beschikbaarheidbijdrage NZa met als kenmerk BR/REG-22149 (hierna: het Uniform kader). De regelgeving en overige relevante documentatie over deze beschikbaarheidbijdrage zijn te vinden op de website van de Nederlandse Zorgautoriteit (www.nza.nl).

De zorgaanbieders die een beschikbaarheidbijdrage ontvangen voor MMT met helikopter hebben hiervoor een verleningsbeschikking ontvangen. In deze beschikking en in de beleidsregel staat onder welke voorwaarden zorgaanbieders in aanmerking komen voor een beschikbaarheidbijdrage voor MMT met helikopter. Met zorgaanbieder wordt bedoeld de instelling die de beschikbaarheidbijdrage voor MMT met helikopter ontvangt. Voor overige definities van de in dit accountantsprotocol gehanteerde begrippen wordt verwezen naar artikel 1 en artikel 6 van de beleidsregel.

1.2 Doelstelling

Het doel van dit accountantsprotocol is het verstrekken van duidelijkheid over de reikwijdte en diepgang van het onderzoek door de accountant en de in dat kader af te geven controleverklaring ten aanzien van het door de zorgaanbieder ingevulde aanvraagformulier 'Verantwoording Zorg door mobiel medisch team met helikopter' (hierna: het formulier). De controleverklaring moet de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) zekerheid geven over de juistheid van de gerealiseerde kosten en de juistheid van de gerealiseerde opbrengsten, zoals verantwoord in het formulier.

Hiertoe verricht de accountant werkzaamheden ten aanzien van de verantwoordingsinformatie van de beschikbaarheidbijdrage MMT met helikopter die door de zorgaanbieder op het formulier is aangeleverd.

In het Uniform kader is vastgelegd dat voor de vaststelling een accountantsproduct wordt gevraagd in geval van een beschikbaarheidbijdrage met een verleend bedrag van € 125.000 of hoger en waarvan de hoogte van de bijdrage is gebaseerd op daadwerkelijk gemaakte kosten of op de realisatie (pxq).

1.3 Proces aanvraag tot vaststelling

Zoals volgt uit het Uniform kader, dient een zorgaanbieder een aanvraag tot vaststelling van de beschikbaarheidbijdrage in te dienen vóór 1 juni na afloop van het jaar waarvoor de beschikbaarheidbijdrage wordt verleend. Door de zorgaanbieder moet hiervoor gebruik worden gemaakt van het formulier, dat aan de zorgaanbieder ter beschikking is gesteld op het aanvraagportaal van de NZa https://aanvragen.nza.nl .

Dit formulier moet vergezeld gaan van een controleverklaring door een accountant zoals bedoeld in artikel 1 van de Wet op het accountantsberoep (hierna: de accountant).

De accountant hanteert het accountantsprotocol als basis voor zijn werkzaamheden. Daarnaast laat hij zich leiden door de geldende beroepsvoorschriften, in het bijzonder de Verordening gedrags- en Beroepscode accountants (VGBA), de verordening inzake onafhankelijkheid van de accountant bij assurance-opdrachten (ViO) en de Nadere voorschriften controle- en overige Standaarden (NV COS).

De accountant waarmerkt de aanvraag tot vaststelling van de beschikbaarheidbijdrage MMT met helikopter en de toelichting(en) hierbij ter identificatie.

Voor vragen over de regeling en/of het onderzoek door de accountant kunt u contact opnemen met het Informatie- en Contactcentrum van de NZa (zie www.nza.nl/contact ).

1.4 Leeswijzer

Hoofdstuk 1 geeft de uitgangspunten weer van het accountantsprotocol.

Hoofdstuk 2 geeft het toetsingskader en de materialiteit voor de accountant van de zorgaanbieder weer in het kader van de controleopdracht.

Bijlage 1 geeft de verplichte tekst voor de controleverklaring weer. In bijlage 2 is een modeltekst opgenomen voor een goedkeurende Controleverklaring. Bij een andersluidende verklaring past de accountant de inhoud van de verklaring aan overeenkomstig de voorschriften van de NV COS.

2 Onderzoeksaanpak controleopdracht

2.1 Inleiding

De accountant voert werkzaamheden uit op de gegevens zoals door de zorgaanbieder opgenomen in het formulier ten behoeve van de vaststelling van de beschikbaarheidbijdrage MMT met helikopter 2023. In artikel 6, vierde lid van de beleidsregel is beschreven op welke posten de beschikbaarheidbijdrage zorg door mobiel medische team met helikopter is gebaseerd. De gerealiseerde overheadkosten vallen buiten de scope van het onderzoek.

In onderstaande tabel is de verantwoordingsinformatie weergegeven. Dit kan de accountant als uitgangspunt hanteren voor de inrichting van zijn werkzaamheden.

 

Informatie in het formulier

Verantwoordings-

informatie
(Standaard 805)

 1. Kosten helikopter

Gerealiseerde vaste kosten helikopter

X

Gerealiseerde kosten vlieguren

X

Gerealiseerde kosten buitenlandse inzet

X

Gerealiseerde opbrengsten helikopter, onderscheiden naar kortingsposten en opbrengsten buitenlandse inzet

X

 1. Kosten standplaats helikopter

Gerealiseerde kosten standplaats helikopter onderscheiden naar het type standplaats A,B of C conform artikel 6, vierde lid onder b van de beleidsregel

X

 1. Kosten opleidingen

Gerealiseerde kosten initiële opleidingen (afhankelijk van het type standplaats)

X

Gerealiseerde kosten periodieke opleidingen (afhankelijk van het type standplaats)

X

 1. Directe overige kosten

Gerealiseerde kosten dienstkleding

X

Gerealiseerde directe overige kosten per categorie, onderscheiden naar patiëntgebonden, hotelmatig, algemene materiële kosten en algemene personele kosten

X

 1. Kosten voertuig

Gerealiseerde kosten voertuig per categorie (voertuigkosten en kosten brandstof)

X

 1. Bloed en bloedproducten

Gerealiseerde logistieke kosten voor wisseling van bloed en bloedproducten

x

 1. ECMO

Gerealiseerd aantal verbruikte disposables

x

Onderhoudskosten ECMO1

Totaal saldo

x

Tabel 1: Verantwoordingsinformatie (Standaard 805)

2.2 De controle van verantwoordingsinformatie

De accountant onderzoekt of de verantwoordingsinformatie zoals opgesomd in tabel 1 van dit accountantsprotocol en zoals door de zorgaanbieder opgenomen in het formulier, is opgesteld in overeen-stemming met de voorwaarden zoals opgenomen in de hieraan ten grondslag liggende beleidsregel.

In artikel 6, vierde lid van de beleidsregel is bepaald hoe de hoogte van de beschikbaarheid¬bijdrage voor MMT met helikopter wordt vastgesteld. De scope van de controleopdracht van de accountant is de verantwoordingsinformatie zoals opgesomd in tabel 1 van dit accountantsprotocol.

De onderzoeksaanpak is primair de verantwoordelijkheid van de accountant. Dit accountantsprotocol schrijft dan ook niet een aanpak van de controleopdracht voor.

De accountant voert zijn onderzoek uit in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder Standaard 805 'Speciale overwegingen - Controles van een enkel financieel overzicht en controles van specifieke elementen, rekeningen of items van een financieel overzicht.'

De accountant belast met het onderzoek van het formulier zorgt voor een adequate onderzoeksaanpak. Hiervoor zal hij zich onder meer richten op de opzet, het bestaan en de werking van de administratieve organisatie en de interne controle (AO/IB) van de zorgaanbieder en de daaraan ten grondslag liggende registratieprocessen voor zover van toepassing en noodzakelijk voor de uitvoering van de opdracht. Van de accountant wordt geen expliciet oordeel over de kwaliteit van de AO/IB verwacht.

Regelgeving en overige relevante documentatie over deze beschikbaarheidbijdrage zijn alleen relevant voor dit accountantsprotocol en de daarop gebaseerde controle wanneer er bepalingen in staan die de grondslag vormen voor de toetsingscriteria in de volgende paragraaf. Van de accountant wordt niet verwacht dat hij de verantwoordingsinformatie toetst aan alle bepalingen die zijn opgenomen in de hiervoor genoemde regelgeving. Dat doet hij uitsluitend indien en voor zover deze bepalingen zijn uitgewerkt in de toetsingscriteria van paragraaf 2.3. Indien in de regelgeving bepalingen zijn opgenomen die verder gaan dan of afwijken van de toetsingscriteria van paragraaf 2.3, dan vallen deze buiten de reikwijdte van het onderzoek en de verklaring van de accountant. De accountant toetst alleen wat in paragraaf 2.3. is opgenomen.

2.3 Toetsingscriteria

Op basis van de beleidsregel Beschikbaarheidbijdrage op aanvraag (BR/REG-23141b) voert de accountant zijn controle uit op de verantwoordingsinformatie in het formulier voor wat betreft de gegevens zoals opgesomd in tabel 1 van paragraaf 2.1 van het accountantsprotocol.

Dit betekent dat de accountant zijn controle uitvoert op (zie tabel 1, kolom Verantwoordingsinformatie):

A. Kosten helikopter

 • de juistheid van de verantwoorde gerealiseerde vaste kosten (incl. extra inhuur) helikopter;

 • de juistheid van de verantwoorde gerealiseerde kosten vlieguren helikopter;

 • de juistheid van de verantwoorde gerealiseerde kosten van buitenlandse inzet2;

 • de juistheid van de verantwoorde gerealiseerde opbrengsten helikopter, onderscheiden naar kortingsposten en opbrengsten buitenlandse inzet;

B. Kosten standplaats helikopter

 • de juistheid van de verantwoorde gerealiseerde kosten van de standplaats van de helikopter, onderscheiden naar het type standplaats (A, B of C conform artikel 6 vierde lid, onder b van de beleidsregel);

C. Kosten opleidingen

 • de juistheid van de verantwoorde gerealiseerde kosten initiële opleidingen (afhankelijk van het type standplaats A,B of C);

 • de juistheid van de verantwoorde gerealiseerde kosten periodieke opleidingen (afhankelijk van het type standplaats A,B, of C);

D. Directe overige kosten

 • de juistheid van de verantwoorde gerealiseerde kosten dienstkleding;

 • de juistheid van de verantwoorde gerealiseerde directe overige kosten per categorie, onderscheiden naar patiëntgebonden, hotelmatig, algemene materiële kosten en algemene personele kosten;

E. Kosten voertuig

 • de juistheid van de verantwoorde gerealiseerde kosten voertuig per categorie;

F. Bloed en bloedproducten

 • de juistheid van de verantwoorde gerealiseerde logistieke kosten voor wisseling van bloed en bloedproducten.

G. ECMO

 • de juistheid van het gerealiseerd aantal verbruikte3 disposables4.

Specifieke controlepunten hierbij zijn:

de gerealiseerde kosten en opbrengsten sluiten aan met de financiële administratie van de zorgaanbieder en zijn onderbouwd middels brondocumentatie (bijvoorbeeld facturen en contracten/overeenkomsten);

de gerealiseerde kosten sluiten, voor zover deze betrekking hebben op personele inzet en opleiding aan met onderliggende basisadministraties, bijvoorbeeld salarisadministratie, personeelsadministratie of rooster;

de verantwoorde kosten van initiële opleidingen mogen geen verletkosten5 van personeel omvatten;

de gedeclareerde kosten hebben betrekking op het verantwoordingsjaar 2023. De kosten zijn gemaakt en betaald door de zorgaanbieder. Het moment van betaling is ondergeschikt aan het jaar van verantwoording. Het moment van verantwoording wordt bepaald op basis van het jaar waarop de kosten betrekking hebben. Voor wat betreft overlopende kosten worden deze verantwoord naar rato van het jaar waarop deze betrekking hebben.

de juistheid van de classificatie van de kosten naar categorie, zoals door de NZa in de toelichting van het formulier bij het onderdeel directe overige kosten is opgenomen;

de gerealiseerde opbrengsten zijn gebaseerd op de gerealiseerde dienstverlening in het jaar 2023.

2.4 Materialiteit (controletolerantie) en betrouwbaarheid

Voor de verantwoordingsinformatie, zoals opgesomd en toegelicht in tabel 1 kolom Verantwoordingsinformatie van paragraaf 2.1 van dit accountantsprotocol, dient een redelijke mate van zekerheid te worden verkregen dat het formulier geen afwijkingen (fouten) en onzekerheden van materiaal belang bevat (waarbij de normen voor invulling van het formulier zijn gegeven in de beleidsregel en in de toelichting op het formulier).

Voor de controle van de verantwoordingsinformatie dient de accountant uit te gaan van een betrouwbaarheid van 95% en een nauwkeurigheid van 97%.

Een goedkeurende controleverklaring impliceert dat, gegeven de hierboven genoemde betrouwbaarheid, in het formulier ten aanzien van de verantwoordingsinformatie, zoals opgesomd en toegelicht in tabel 1 kolom Verantwoordingsinformatie van paragraaf 2.1 van dit accountantsprotocol, geen afwijkingen (fouten) en onzekerheden voorkomen met een materieel belang dat groter is dan de voorgeschreven toleranties.

De toleranties die worden weergegeven in onderstaande tabel, worden uitgedrukt in een percentage van het totaal van de in het formulier opgenomen kosten voor de beschikbaarheidbijdrage MMT met helikopter 2023.

Goedkeurend

Beperking

Oordeel-onthouding

Afkeurend

Fouten in het formulier

≤ 3%

> 3% en ≤ 5%

n.v.t.

> 5%

Onzekerheden in de controle

≤ 5%

> 5% en ≤ 10%

>10%

n.v.t.

Tabel 2: Materialiteitstabel

Van fouten in de verantwoording is sprake indien naar aanleiding van het uitgevoerde onderzoek is gebleken dat de verantwoordingsinformatie in het formulier onjuistheden bevat omdat deze niet voldoen aan de toetsingscriteria van paragraaf 2.3 van dit accountantsprotocol.

Van een onzekerheid in de controle is sprake als er onvoldoende (controle-)informatie beschikbaar is om de ingevulde verantwoordings¬informatie in het formulier als goed of fout aan te merken. Kortom als onzekerheid bestaat over het wel of niet voldoen aan de toetsingscriteria van paragraaf 2.3 van dit accountantsprotocol.

Alle fouten ten aanzien van de verantwoordingsinformatie moeten in het formulier door of namens het bestuur van de zorgaanbieder worden gecorrigeerd en onzekerheden ten aanzien van de verantwoordings¬informatie in het formulier moeten nader worden onderzocht. Niet gecorrigeerde fouten betrekt de accountant in zijn oordeel.

De NZa benadrukt dat de nauwkeurigheidstolerantie, die de accountant hanteert voor de controle c.q. onderzoek van het formulier, alleen bedoeld is voor de opzet, uitvoering en evaluatie van de controlewerk-zaamheden van de accountant. Het is de zorginstelling niet toegestaan om de nauwkeurigheidstolerantie te gebruiken als acceptabele foutmarge voor het opstellen van het formulier. Niet gecorrigeerde fouten dienen in de toelichting bij het formulier door de zorgaanbieder gekwantificeerd te zijn opgenomen.

Deze toelichting wordt door de NZa betrokken bij de beoordeling van de aanvraag tot vaststelling van de beschikbaarheidbijdrage. Het bestuur van de zorgaanbieder is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie in het formulier, de eventuele toelichting hierop alsmede een adequate interne beheersing die hiertoe moeten leiden.

2.5 De controleverklaring

Voor de controleverklaring dient het model controleverklaring in de bijlage bij dit accountantsprotocol gehanteerd te worden. Indien de bevindingen uit de controle daartoe aanleiding geven, wordt de tekst van de controleverklaring aangepast overeenkomstig de Nadere Voorschriften Controle- en Overige Standaarden (NV COS).

In de bijlage van dit protocol is het model voor het accountantsproduct opgenomen, aangepast aan de meest recente NBA voorbeeldteksten ten tijde van het opstellen van het protocol. Deze voorbeeldteksten zijn gebaseerd op de geldende Standaarden. Om de samenhang en herkenbaarheid van het accountantsproduct te bevorderen raadt de NBA het gebruik van de meest recente NBA voorbeeldteksten aan. Wel blijft de accountant zelf verantwoordelijk voor het gebruik van de juiste tekst. De accountant zal deze nog moeten afstemmen op de specifieke situatie. Indien gebruikt wordt gemaakt van een andere controleverklaring dan de modelcontroleverklaring in bijlage 2 is de accountant bij een goedkeurend oordeel verplicht de passages zoals opgenomen in bijlage 1 op te nemen in de controleverklaring.

2.6 Verenigbaarheid andere informatie

Het formulier omvat naast de verantwoordingsinformatie ook andere informatie, die bestaat uit:

 • het 'ondertekeningsdocument';

 • de toelichting(en) bij de verantwoording.;

 • de paragraaf 'Vragen' in het formulier.

Wat betreft de verenigbaarheid van deze andere informatie met het formulier 2023 geldt het volgende.

De accountant stelt vast dat de andere informatie verenigbaar is met de informatie in het ingevulde formulier en geen materiële afwijkingen bevat. Indien blijkt dat het door de zorgaanbieder ingevulde 'ondertekeningsdocument' dan wel de toelichting(en) bij het formulier niet in lijn zijn met het formulier vermeldt de accountant dit in de controleverklaring.

Bijlage 1: Verplichte Standaardteksten goedkeurend assurance-rapport

Verplichte passages
De accountant is verplicht onderstaande tekst bij een goedkeurend assurance-rapport bij de vaststellingsaanvraag 2023 te gebruiken. Aanvragen met een goedkeurend oordeel waarin niet deze standaardteksten zijn gebruikt, worden door de NZa als onvolledig gezien en teruggestuurd naar de zorgaanbieder. In dat geval verzoeken een nieuw assurance-rapport dat wel voldoet aan de standaard teksten. In aanvulling op de verplichte teksten heeft de NZa een voorbeeld verklaring opgenomen onder bijlage 2. Deze kan worden gebruikt door de accountant behoudens eventuele tussentijdse wijzigingen in de voorbeeldteksten van de NBA.

De verplichte passages zijn per relevant onderdeel opgenomen. Het gaat om de tekst tussen de aanhalingstekens ' '.

Naar ons oordeel:

'Naar ons oordeel is het bedrag gerealiseerde kosten t.b.v. de controle door de accountant zoals opgenomen op het formulier met een totaal van < € …………> in alle van materieel belang zijnde aspecten opgesteld in overeenstemming met de verleningsbeschikking en de beleidsregel 'Beschikbaarheidbijdrage op aanvraag' (met als kenmerk BR/REG-23141b) van de NZa.'

Bijlage 2: Modeltekst goedkeurende controleverklaring

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Aan: de Raad van Bestuur6 van <naam zorgaanbieder>

Verklaring over het formulier 'Verantwoording Zorg door mobiel medisch team met helikopter 2023'

Ons oordeel

Wij hebben het bijgevoegde en door ons gewaarmerkte formulier 'Verantwoording Zorg door mobiel medisch team met helikopter' (hierna 'het formulier') van <naam zorgaanbieder > te < statutaire zetel> over 2023 gecontroleerd.

'Naar ons oordeel is het bedrag gerealiseerde kosten t.b.v. de controle door de accountant zoals opgenomen op het formulier met een totaal van < € …………> in alle van materieel belang zijnde aspecten opgesteld in overeenstemming met de verleningsbeschikking en de beleidsregel 'Beschikbaarheidbijdrage op aanvraag' (met als kenmerk BR/REG-23141b) van de NZa.'

De basis voor ons oordeel

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden en het Accountantsprotocol Beschikbaarheidbijdrage op aanvraag Zorg door mobiel medisch team met helikopter en voertuig 2023 vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van het formulier'.

Wij zijn onafhankelijk van <naam zorgaanbieder> zoals vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

Beperking in gebruik en verspreidingskring

Het formulier is opgesteld op basis van financiële grondslagen zoals beschreven in de 'Beleidsregel Beschikbaarheidbijdrage op aanvraag' (met als kenmerk BR/REG-23141b) van de Nederlandse Zorgautoriteit (hierna: 'NZa') en is opgesteld voor de NZa met als doel <naam zorgaanbieder> in staat te stellen te voldoen aan de verleningsbeschikking en de 'Beleidsregel Beschikbaarheidbijdrage op aanvraag' (met als kenmerk BR/REG-23141b) van de NZa. Hierdoor is het formulier mogelijk niet geschikt voor andere doeleinden. Onze controleverklaring is derhalve uitsluitend bestemd voor <naam zorgaanbieder> en de NZa en dient niet te worden verspreid aan, of te worden gebruikt door anderen.

Overige aangelegenheden

Het formulier (met toelichting) bevat een onderdeel dat betrekking heeft op de personele inzet, een onderdeel dat betrekking heeft op de verbruikte aantallen bloedproducten, een onderdeel dat betrekking heeft op de overhead en een onderdeel dat betrekking heeft op de aanschaf- en onderhoudskosten van de ECMO7. De informatie die in dit onderdeel is opgenomen is geen onderdeel van het onderzoeksobject.

Verklaring over de in het formulier opgenomen andere informatie

Aan het formulier en onze controleverklaring daarbij is andere informatie toegevoegd. De andere informatie bestaat uit:

 • het 'ondertekeningsdocument';

 • de toelichting(en) bij het formulier.

 • de paragraaf 'Vragen' in het formulier.

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie met het formulier verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de controle of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat. Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij het formulier.

De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie.

Verantwoordelijkheden van de Raad van Bestuur8 voor het formulier

De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van het formulier in overeenstemming met de verleningsbeschikking en de beleidsregel 'Beschikbaarheidbijdrage op aanvraag' (met als kenmerk BR/REG-23141b) van de NZa.

In dit kader is het bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het bestuur noodzakelijk acht om het opstellen van het formulier mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van het formulier

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid, waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van het formulier nemen.

De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden en het Accountantsprotocol Beschikbaarheidbijdrage op aanvraag Zorg door mobiel medisch team met helikopter 2023, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:

 • het identificeren en inschatten van de risico's dat het formulier afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico's bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken, of het doorbreken van de interne beheersing;

 • het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de entiteit;

 • het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor het formulier, en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door de Raad van Bestuur;

 • het evalueren of het formulier de onderliggende transacties en gebeurtenissen zonder materiële afwijkingen weergeeft.

Wij communiceren met het bestuur onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.

<Plaats, datum>
<naam accountantspraktijk>
<naam accountant>

Naar boven