Onderwerp: Bezoek-historie

Besluit houdende wijziging van de Prestatiebeschrijvingbeschikking fysiotherapie met kenmerk TB/REG-24603-01 en de Prestatiebeschrijvingbeschikking oefentherapie met kenmerk TB/REG-24605-01 in verband met het toevoegen van de prestatiebeschrijving intake valpreventieve beweeginterventie als start van het behandeltraject en de mogelijkheid om een toeslag in combinatie met deze prestatie in rekening te brengen - WB/REG-2024-03
Vaststellingsdatum:21-03-2024Geldigheid:01-01-2024 t/m 31-12-2024Versie:vergelijk Status: Geldig vandaag

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Vastgesteld op 21 maart 2024

Besluit houdende wijziging van de Prestatiebeschrijvingbeschikking fysiotherapie met kenmerk TB/REG-24603-01 en de Prestatiebeschrijvingbeschikking oefentherapie met kenmerk TB/REG-24605-01 in verband met het toevoegen van de prestatiebeschrijving intake valpreventieve beweeginterventie als start van het behandeltraject en de mogelijkheid om een toeslag in combinatie met deze prestatie in rekening te brengen - WB/REG-2024-03


De Nederlandse Zorgautoriteit,


Overwegende dat:

• artikel 2.6 van het Besluit zorgverzekering met ingang van 1 januari 2024 is aangepast waardoor fysiotherapie of oefentherapie tevens een valpreventieve beweeginterventie omvat voor personen met een hoog valrisico die als gevolg van onderliggende of bijkomende somatische of psychische problemen zijn aangewezen op begeleiding op het niveau van een fysiotherapeut. Deze zorg omvat ten hoogste één valpreventieve beweeginterventie per twaalf maanden;

 

Gelet op:

• de artikelen 35, 36, 37, 38 en 57, eerste lid, onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg);

• de Beleidsregel prestatiebeschrijvingen voor fysiotherapie met kenmerk BR/REG-24103;

• de Beleidsregel prestatiebeschrijvingen voor oefentherapie met kenmerk BR/REG-24105;

• de Prestatiebeschrijvingbeschikking fysiotherapie met kenmerk TB/REG-24603-01;

• de Prestatiebeschrijvingbeschikking oefentherapie met kenmerk TB/REG-24605-01;

• Regeling paramedische zorg met kenmerk NR/REG-2408;

 

Besluit:


Artikel I

De Prestatiebeschrijvingbeschikking fysiotherapie met kenmerk TB/REG-24603-01, wordt gewijzigd als volgt:

In de Bijlage bij beschikking TB/REG-24603-01, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1. In onderdeel 3 onder 'Algemene bepalingen bij de prestatiebeschrijvingen', wordt 'Intake en onderzoek na verwijzing: uitvoeren van een fysiotherapeutisch onderzoek en opstellen behandelplan na verwijzing (prestatie d)', vervangen door:

Intake en onderzoek na verwijzing: uitvoeren van een fysiotherapeutisch onderzoek en opstellen behandelplan na verwijzing (prestatie d); of

l Intake valpreventieve beweeginterventie (prestatie y).

2. In onderdeel e onder 'Algemene bepalingen bij de prestatiebeschrijvingen', wordt na 'Instructie/overleg ouders/verzorgers van de patiënt (prestatie s);', toegevoegd:

l Intake valpreventie beweeginterventie (prestatie y).


Artikel II

De Prestatiebeschrijvingbeschikking oefentherapie met kenmerk TB/REG-24605-01, wordt gewijzigd als volgt:

A

In de Bijlage bij beschikking TB/REG-24605-01 worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1. In onderdeel 3, onder 'Algemene bepalingen bij de prestatiebeschrijvingen', wordt 'Intake en onderzoek na verwijzing: uitvoeren van een oefentherapeutisch onderzoek en opstellen behandelplan na verwijzing (prestatie d)', vervangen door:

Intake en onderzoek na verwijzing: uitvoeren van een oefentherapeutisch onderzoek en opstellen behandelplan na verwijzing (prestatie d); of

l Intake valpreventieve beweeginterventie (prestatie w).

2. In onderdeel e, onder 'Algemene bepalingen bij de prestatiebeschrijvingen', wordt na 'Instructie/overleg ouders/verzorgers van de patiënt (prestatie q);', toegevoegd:

• Intake valpreventie beweeginterventie (prestatie w).


Artikel III

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het besluit ingevolge artikel 5, aanhef en onder f, van de Bekendmakingswet, wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2024 en vervalt met ingang van 1 januari 2025.

Dit besluit en de beschikkingen liggen ter inzage bij de NZa en zijn te raadplegen op www.nza.nl.

 

Hoogachtend,
Nederlandse Zorgautoriteit

 

E. de Kogel MSc
unitmanager Eerstelijnszorg

TOELICHTING

De Raad van Bestuur van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft op 5 maart 2024 besloten tot aanpassing van de Prestatiebeschrijvingbeschikking fysiotherapie met kenmerk TB/REG-24603-01 en de Prestatiebeschrijvingbeschikking oefentherapie met kenmerk TB/REG-24605-01.

In het wijzigingsbesluit met kenmerk WB/REG-2024-02 vastgesteld op 25 oktober 2023 (Stcrt. 2023, 28959) heeft de NZa haar regelgeving aangepast aan het gewijzigde artikel 2.6 uit het Besluit zorgverzekering. Met de wijziging van dit artikel is met ingang van 1 januari 2024 vastgelegd dat fysiotherapie of oefentherapie tevens een valpreventieve beweeginterventie omvat voor personen met een hoog valrisico die als gevolg van onderliggende of bijkomende somatische of psychische problemen zijn aangewezen op begeleiding op het niveau van een fysiotherapeut. Deze zorg omvat ten hoogste één valpreventieve beweeginterventie per twaalf maanden. De prestatie valpreventieve beweeginterventie als behandeltraject is met het wijzigingsbesluit met kenmerk WB/REG-2024-02 aan de Prestatiebeschrijvingbeschikking fysiotherapie met kenmerk TB/REG-24603-01 en de Prestatiebeschrijvingbeschikking oefentherapie met kenmerk TB/REG-24605-01 toegevoegd.

De prestatie valpreventieve beweeginterventie als behandeltraject dient altijd te starten met de prestatie intake valpreventieve beweeginterventie. Daarnaast dient de mogelijkheid te bestaan dat de toeslagen (toeslag voor zorg aan huis, toeslag voor zorg in een instelling en toeslag voor zorg op de werkplek) ook in combinatie met de prestatie intake valpreventieve beweeginterventie in rekening kunnen worden gebracht. In het wijzigingsbesluit met kenmerk WB/REG-2024-02 zijn deze mogelijkheden per abuis niet toegevoegd aan de genoemde beschikkingen. Met het onderhavige wijzigingsbesluit wordt dit hersteld.

Naar boven