Onderwerp: Bezoek-historie

Tariefbeschikking regionale ambulancevoorzieningen 2023 - TB/REG-23628-02
Geldigheid:01-01-2023 t/m 31-12-2023Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

De Nederlandse Zorgautoriteit

 

heeft krachtens de paragrafen 2 en 4 van hoofdstuk 4 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg)

op basis van:

Beleidsregel Regionale ambulancevoorziening 2023 (BR/REG-23147a)

en gelet op:

artikel 35, artikel 50 lid 1 jo. artikel 51 tot en met 53 Wmg
 

I besloten:
dat rechtsgeldig door regionale ambulancevoorzieningen als bedoeld in artikel 4, tweede lid, van de Wet ambulancezorgvoorzieningen

 

aan:

alle ziektekostenverzekeraars en alle (niet-)verzekerden en zorgaanbieders als bedoeld in artikel 1 onder c sub 2 Wmg (factormaatschappijen)

 

prestatiebeschrijvingen en bijbehorende tarieven (in euro’s):

de volgende tarieven, vermeld achter de desbetreffende prestaties in rekening kunnen worden gebracht

 

I001 Beladen vervoerskilometer

(per kilometer)

4,83

I002 Niet-spoedeisende ambulancezorg
(B-inzet)

(per inzet)

374,78

I003 Stand-by

(per uur)

154,14

I006 MICU-vervoer

(per inzet)

2.693,87

I010 Spoedeisende ambulancezorg (A1-/A2-inzet)

(per inzet)

844,77

 

II besloten:
dat rechtsgeldig door zorgaanbieders als bedoeld in artikel 1 onder c sub 2 Wmg die in opdracht van de Regionale ambulancezorgvoorziening zorg verlenen, bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de Wet ambulancezorgvoorzieningen

 

aan:

regionale ambulancevoorzieningen als bedoeld in artikel 4, tweede lid, van de Wet ambulancezorgvoorzieningen

 

prestatiebeschrijving en bijbehorend tarief:

de onderstaande prestatiebeschrijving met bijbehorend tarief in rekening kan worden gebracht

I022     Onderlinge dienstverlening
Voor deze prestatie geldt een vrij tarief als bedoeld in artikel 50, eerste lid, onderdeel a, van de Wmg.

Bijgevoegde toelichting maakt onderdeel uit van deze tariefbeschikking.

 

Intrekken oude tariefbeschikking
Deze tariefbeschikking vervangt de Tariefbeschikking regionale ambulancevoorzieningen 2023 met kenmerk TB/REG-23628-01.

 

Toepasselijkheid voorafgaande tariefbeschikking
De Tariefbeschikking regionale ambulancevoorzieningen 2022, met kenmerk TB/REG-22629-02, blijft van toepassing op besluiten en aangelegenheden die hun grondslag vinden in die beschikking en die betrekking hebben op de periode waarvoor die beschikking gold.

 

Inwerkingtreding
Deze tariefbeschikking treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin de kennisgeving als bedoeld in artikel 20, tweede lid, onderdeel b, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2023 en vervalt met ingang van 1 januari 2024. Deze beschikking ligt ter inzage bij de NZa en is te raadplegen op www.nza.nl.

 

Met vriendelijke groet,

Nederlandse Zorgautoriteit

 

 

dr. H. Lieverdink

unitmanager Zorgbrede Regulering en Vernieuwing

Prestatiebeschrijvingen

I001 Beladen vervoerskilometer

Het aantal beladen kilometers is het aantal kilometers met de patiënt in de ambulance, berekend, aan de hand van een postcodelabel, met een hieraan gekoppelde routeplanner. Bij de berekening wordt uitgegaan van de snelste route tussen de locatie waar de patiënt wordt opgehaald en de locatie waar de patiënt wordt afgeleverd. Het I001-tarief is een tarief per beladen kilometer voor alle spoedeisende en niet-spoedeisende ambulance-inzetten.

 

I002 Niet-spoedeisende ambulancezorg (B-inzet)

Niet-spoedeisende ambulancezorg (een B-inzet) is een inzet in opdracht van de meldkamer die vooraf is aangevraagd bij de meldkamer en waarbij geen sprake is van een spoedclassificatie. Het I002-tarief is een tarief per inzet en inclusief het tarief voor de meldkamer.

Onder niet-spoedeisende ambulancezorg valt ook:

 • Interklinisch vervoer: het vervoer van een klinisch patiënt met een ambulance tussen twee zorgaanbieders die geen onderdeel uitmaken van dezelfde groep, met uitzondering van MICU-vervoer. De kosten van het interklinisch vervoer zijn voor de verzekeraar, wanneer sprake is van vervoer in verband met:
 1. Wbmv-functies (ex. Art. 2 en 8 Wet bijzondere medische verrichtingen) (zogenaamde topklinische zorg) of,
 2. topreferente zorg of,
 3. overname van de patiënt door een andere zorgaanbieder of,
 4. een second opinion op verzoek van de patiënt.

Indien geen sprake is van één van bovengenoemde redenen tot vervoer, dan is er sprake van onderlinge dienstverlening tussen zorgaanbieders (uitbesteding van zorg) en zijn de kosten voor vervoer voor de uitsturende zorgaanbieder.

 • Intraklinisch vervoer, het vervoer van een klinisch patiënt met een ambulance tussen verschillende locaties van een zorgaanbieder of tussen twee zorgaanbieders die onderdeel uitmaken van dezelfde groep of het vervoer terug naar de instelling van verblijf met uitzondering van MICU-vervoer. De kosten voor dit vervoer zijn voor de uitsturende zorgaanbieder, tenzij er sprake is van vervoer in verband met:
  1. Wbmv-functies (ex. Art. 2 en 8 Wet bijzondere medische verrichtingen) (zogenaamde topklinische zorg) of,
  2. topreferente zorg.

 

I003 Stand-by

Het stand-by houden van een ambulance in verband met de openbare orde dan wel openbare veiligheid wordt gedaan in opdracht van de meldkamer en valt in het reguliere dienstrooster. Het I003-tarief geldt per uur wachttijd en kan niet worden gedeclareerd voor wachttijd bij een zorgaanbieder voor het ophalen van een patiënt. Voor uurdelen geldt het tarief naar evenredigheid.

 

I006 MICU-vervoer

MICU-vervoer is het interklinisch vervoer van een IC-patiënt en vindt plaats op verzoek van een MICU-coördinatiecentrum. De patiënt wordt begeleid door een MICU-team bestaande uit een IC-arts of intensivist en een MICU-verpleegkundige, beide aantoonbaar bekwaam in het uitvoeren van MICU-vervoer. Het I006-tarief geldt per inzet van een MICU-ambulance.

 

I010 Spoedeisende ambulancezorg (A1-/A2-inzet)

Spoedeisende ambulancezorg (A1/A2-inzet) is een inzet in opdracht van de meldkamer, waarbij sprake is van een spoedclassificatie. De meldkamer stelt de classificatie vast. Het I010-tarief is een tarief per declarabele inzet en is inclusief het tarief voor de meldkamer.

 

I022 Onderlinge dienstverlening

De prestatie I022 is bedoeld voor de onderaannemer die in opdracht van de Regionale ambulancezorgvoorziening (RAV) ambulancezorg verleent. Er zijn verschillende soorten onderaannemers in de ambulancezorg:

- RAV’s die een coöperatie als rechtsvorm hebben waarbij de leden van de coöperatie daadwerkelijk de ambulancezorg leveren. Deze leden zijn onderaannemers van de RAV.

- Wanneer een RAV ambulancezorg uitbesteedt aan een externe partij, is deze externe partij onderaannemer.
De onderaannemer brengt met ingang van 1 januari 2021 de prestatie onderlinge dienstverlening (I022) in rekening bij de RAV. De RAV blijft bij onderaannemerschap verantwoordelijk en brengt (afhankelijk van de soort inzet) een prestatie met vast tarief in rekening bij de zorgaanbieder of de zorgverzekeraar.

Toelichting

Werkingssfeer

Voor de toepassing van deze tariefbeschikking wordt een persoon, die

 • krachtens de sociale ziektekostenwetgeving van een andere staat verzekerd is en
 • in Nederland woont of hier tijdelijk verblijft en
 • krachtens een Verordening van de Raad van de Europese Unie, dan wel krachtens enig ander door Nederland gesloten bilateraal of multilateraal verdrag, recht heeft op verstrekkingen overeenkomstig het bepaalde bij of krachtens de Zorgverzekeringswet en Wet langdurige zorg, gelijkgesteld met een Zorgverzekeringswet-/Wlz-verzekerde.

 

Bezwaarprocedure

Indien u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u binnen zes weken na verzending/bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij de Nederlandse Zorgautoriteit. U kunt uw bezwaar indienen per post. Het is niet mogelijk uw bezwaar via de e-mail in te dienen.

Adres:    Nederlandse Zorgautoriteit

   t.a.v. unit Juridische Zaken

   Postbus 3017

   3502 GA  UTRECHT

   (In de linkerbovenhoek van de envelop vermeldt u: Bezwaarschrift)

Het bezwaar dient volgens artikel 6:5, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk en ondertekend te worden ingediend en dient ten minste de volgende gegevens te bevatten:

 • naam en adres van de indiener;
 • de dagtekening;
 • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;
 • de gronden (onderbouwing) van het bezwaar.

Wij verzoeken u een kopie van dit besluit bij te voegen.

Naar boven