Onderwerp: Bezoek-historie

Beschikking macrobeheersinstrument kortdurende zorg 2024 – TB/REG-24641-01
Geldigheid:01-01-2024 t/m Status: Geldig vandaag

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Nummer

Datum inwerkingtreding

 

TB/REG-24641-01

1 januari 2024

 

Datum ondertekening

Geldig tot

Behandeld door

14 november 2023

 

Directie Regulering

 

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft met inachtneming van Hoofdstuk 4, paragrafen 4.2 en 4.4, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg),

 

en meer in het bijzonder:

de artikelen 35, zevende lid, en 50, tweede lid, onderdeel c, van de Wmg,

 

alsmede haar beleidsregel:

- Beleidsregel macrobeheersinstrument kortdurende zorg 2024;

- Beleidsregel Afronding tarieven (AL/BR–0031),

 

de regeling:

Regeling macrobeheersinstrument kortdurende zorg 2024;

en:

de brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (hierna: de minister) aan de NZa, met als onderwerp 'MBI kaders 2024 curatieve zorg', d.d. 9 november 2023, met kenmerk 3717067-1056201-CZ,

 

ambtshalve besloten:

A. Macro (omzet)grens

1. dat voor het kalenderjaar 2024 een macro (omzet)grens1, zijnde een bovengrens als bedoeld in artikel 50, tweede lid, onderdeel c, van de Wmg, wordt vastgesteld;

2. dat de hoogte van deze macro (omzet)grens wordt vastgesteld op € 1.394,6miljoen, prijsniveau 2024;

3. dat de som van de door aanbieders van kortdurende zorg gezamenlijk in het jaar 2024 in rekening gebrachte tarieven voor de:

- prestaties eerstelijnsverblijf;

- de DBC's voor geriatrische revalidatiezorg;

- de prestaties geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen;

- de prestaties onder de Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten; en

- de prestaties proeftuin kortdurende zorg,

inclusief de correcties volgend uit de materiële controle, de hiervoor genoemde macro (omzet)grens niet mag overschrijden.

 

B. Individuele omzetgrens

1. dat voor het kalenderjaar 2024 per zorgaanbieder van kortdurende zorg een individuele omzetgrens2, zijn een bovengrens als bedoeld in artikel 50, tweede lid, onderdeel c, van de Wmg, wordt vastgesteld;

2. dat de individuele omzetgrens per zorgaanbieder voor het jaar 2024 door de NZa wordt vastgesteld volgens de navolgende rekenregels:

Situatie a

Indien de minister na 2024 aan de NZa meedeelt dat er geen sprake is van overschrijding van de macro (omzet)grens over het jaar 2024:

test 3

Situatie b

Indien de minister na 2024 aan de NZa meedeelt dat er sprake is van een overschrijding2 van de macro (omzet)grens over het jaar 2024:

test22. dat de NZa, nadat zij een mededeling van de minister heeft ontvangen dat sprake is van situatie (a) bij beschikking bekendmaakt dat de macro (omzet)grens voor het jaar 2024 niet is overschreden, of van situatie (b), iedere afzonderlijke zorgaanbieder van kortdurende zorg een individuele beschikking zal sturen waarin de effecten van die mededeling voor die zorgaanbieder bekend worden gemaakt.

Status oude beschikking

De Beschikking macrobeheersinstrument kortdurende zorg 2023, met kenmerk TB/REG-23636-01, blijft ook na 2023 van toepassing, indien en voor zover de minister toepassing van het macrobeheersinstrument (MBI) over het jaar 2023 noodzakelijk acht en de NZa daarvan schriftelijk in kennis heeft gesteld.

Intrekken oude beschikkingen

Gelijktijdig met de inwerkingtreding van deze beschikking worden de beschikkingen:

- Beschikking landelijk MBI-omzetplafond geriatrische revalidatiezorg, eerstelijnsverblijf en geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen 2020, met kenmerk TB/REG- 20625-01;

- Beschikking individueel MBI-omzetplafond geriatrische revalidatiezorg, eerstelijnsverblijf en geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen 2020 , met kenmerk TB/REG-20624-01,

- Beschikking landelijk MBI-omzetplafond geriatrische revalidatiezorg, eerstelijnsverblijf en geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen 2021, met kenmerk TB/REG- 21639-01,

- Beschikking individueel MBI-omzetplafond geriatrische revalidatiezorg, eerstelijnsverblijf en geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen 2021, met kenmerk TB/REG- 21638-01,

ingetrokken.

 

Inwerkingtreding

Deze beschikking treedt in werking met ingang van 1 januari 2024.

Indien de Staatscourant waarin de kennisgeving van de terinzagelegging van deze beschikking ingevolge artikel 20, tweede lid, onderdeel b van de Wmg, wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 31 december 2023, treedt de beschikking in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin de kennisgeving van de terinzagelegging van de beschikking wordt geplaatst en werkt zij terug tot en met 1 januari 2024.

Deze beschikking ligt ter inzage bij de NZa en is te raadplegen op www.nza.nl.

 

Citeertitel

Deze beschikking wordt aangehaald als: Beschikking macrobeheersinstrument kortdurende zorg 2024.

 

Bezwaarclausule

Indien u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u binnen zes weken, gerekend vanaf de dag na die waarop dit besluit in de Staatscourant bekend is gemaakt, een bezwaarschrift indienen bij de Nederlandse Zorgautoriteit. U kunt uw bezwaar indienen: via de website (www.nza.nl/bezwaar) of per post. Het is niet mogelijk uw bezwaar via de e-mail in te dienen.

Adres: Nederlandse Zorgautoriteit

t.a.v. unit Juridische Zaken

Postbus 3017

3502 GA UTRECHT

(In de linkerbovenhoek van de envelop vermeldt u: Bezwaarschrift)

 

Het bezwaar dient volgens artikel 6:5, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk en ondertekend te worden ingediend en dient ten minste de volgende gegevens te bevatten:

- naam en adres van de indiener;

- de dagtekening;

- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;

- de gronden (onderbouwing) van het bezwaar.

Wij verzoeken u een kopie van dit besluit bij te voegen.

 

Met vriendelijke groet,

Nederlandse Zorgautoriteit,

 

 

E. de Kogel Msc

unitmanager Eerstelijnszorg

Naar boven