Onderwerp: Bezoek-historie

Beschikking Macrobeheersinstrument geneeskundige geestelijke gezondheidszorg 2024 (TB/REG-24643-01)
Ondertekeningsdatum:17-11-2023Geldigheid:01-01-2024 t/m 31-12-2024Status: Geldig vandaag

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Nummer

Datum Inwerkingtreding

 

TB/REG-24643-01

01 januari 2024

 

Datum ondertekening

Geldig tot

Behandeling door

17 november 2023

01 januari 2025

Regulering

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft met inachtneming van Hoofdstuk 4, paragrafen 4.2 en 4.4, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg),

en meer in het bijzonder:

de artikelen 35, 50, tweede lid, onder c en 52 aanhef en onder e van de Wmg,

alsmede de beleidsregel:

  • Macrobeheersinstrument geneeskundige geestelijke gezondheidszorg vanaf 2023, kenmerk BR/REG-23151;

en de nadere regel:

  • Macrobeheersinstrument geneeskundige geestelijke gezondheidszorg vanaf 2023, kenmerk NR/REG-2319;

A voor de gezamenlijke aanbieders van geneeskundige geestelijke gezondheidszorg:

voor het jaar 2024 een macro (omzet)grens, zijnde een bovengrens als bedoeld in artikel 50, tweede lid, onder c, van de Wmg, vastgesteld.

De hoogte van deze macro (omzet)grens wordt vastgesteld op € 5.302,90 miljoen (prijsniveau 2024)1.

B. voor elke afzonderlijke aanbieder van curatieve GGZ:

voor het jaar 2024 per zorgaanbieder een individuele omzetgrens, zijnde een bovengrens als bedoeld in artikel 50, tweede lid, onder c, van de Wmg vastgesteld.

De individuele omzetgrens per zorgaanbieder voor het jaar 2024 luidt als volgt:

situatie a.

Indien de Minister van VWS, uiterlijk op 1 juli 2026, aan de NZa zal meedelen dat géén sprake is van overschrijding van de (macro)omzetgrens, c.q. het landelijk MBI-omzetplafond, over het jaar 2024:

individuele omzetgrens (2024) = individuele omzet2 (2024)

situatie b.

Indien de Minister van VWS, uiterlijk op 1 juli 2026, aan de NZa zal meedelen dat sprake is van een overschrijding van de (macro)omzetgrens, c.q. het landelijk MBI-omzetplafond, over het jaar 2024:

ind. omzetgrens (2024) = ind. omzet (2024) * (( macro omzet (2024) – overschrijding (2024) ) / macro omzet (2024) )

Nadat een mededeling van de Minister van VWS door de Nederlandse Zorgautoriteit is ontvangen dat sprake is van situatie b, stuurt de NZa iedere afzonderlijke zorgaanbieder van geneeskundige ggz een beschikking waarin de effecten van die mededeling voor die zorgaanbieder bekend worden gemaakt.

Bij situatie a stelt de NZa een gewijzigde bovengrens ambtshalve vast op het totaal van de gerealiseerde omzet via een collectieve beschikking.

Inwerkingtreding

Deze beschikking treedt in werking met ingang van 1 januari 2024 en eindigt per 1 januari 2025.

Ingevolge artikel 5, tweede lid, aanhef en onderdeel e, van de Bekendmakingswet zal van de vaststelling van deze beschikking mededeling worden gedaan in de Staatscourant. Indien de Staatscourant waarin de mededeling als bedoeld in artikel 20, tweede lid, onderdeel d, van de Wmg wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 31 december 2023, treedt deze tariefbeschikking in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin de mededeling wordt geplaatst en werkt zij terug tot en met 1 januari 2024.

Bezwaarclausule

Indien u het niet eens bent met dit besluit dan kunt u binnen zes weken na verzending/bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij de Nederlandse Zorgautoriteit. U kunt uw bezwaar indienen: via dit portaal, via de website (www.nza.nl/bezwaar) of per post. Het is niet mogelijk uw bezwaar via de e-mail in te dienen.

Adres:
Nederlandse Zorgautoriteit
t.a.v. unit Juridische Zaken
Postbus 3017
3502 GA UTRECHT
(In de linkerbovenhoek van de envelop vermeldt u: Bezwaarschrift) 

Het bezwaar dient volgens artikel 6:5, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk en ondertekend te worden ingediend en dient ten minste de volgende gegevens te bevatten:

  • naam en adres van de indiener;

  • de dagtekening;

  • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;

  • de gronden (onderbouwing) van het bezwaar.

Wij verzoeken u een kopie van dit besluit bij te voegen.​

 

Met vriendelijke groet,

Nederlandse Zorgautoriteit

M. Krijgsheld MSc

unitmanager Beschikbaarheidbijdragen, Geestelijke gezondheidszorg en Forensische zorg

Naar boven