Onderwerp: Bezoek-historie

Raad van Bestuur besluiten 26 april 2022

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden. De website van de NZa wordt zorgvuldig samengesteld, waarbij de NZa streeft naar correcte en actuele informatie. De NZa kan echter niet garanderen dat de informatie die de gebruiker via het internet ontvangt juist is. De NZa aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor als gevolg van internetgebruik opgetreden onjuistheden. Bij twijfel over de juistheid van de informatie adviseert de NZa u daarover met haar contact op te nemen.

1 Raad van Bestuur besluiten 26 april 2022:

B22-048 Dbc-pakket 2023 (RZ23a) – Wijzigingen prestaties, tarieven en regelgeving medisch specialistische zorg per 1 januari 2023

De Raad van Bestuur besluit het dbc-pakket 2023 (RZ23a) vast te stellen als productstructuur voor de medisch-specialistische zorg per 1 januari 2023.

De Raad van Bestuur besluit de Beleidsregel prestaties en tarieven medisch-specialistische zorg, met kenmerk BR/REG-23113, inclusief de bijlage Totstandkoming tarieven, vast te stellen.

De Raad van Bestuur besluit de Regeling medisch-specialistische zorg, met kenmerk NR/REG-2306, inclusief bijbehorende bijlagen vast te stellen. De vijf bijlagen van bij de nadere regel betreffen:
    Bijlage 1 bij regeling: Overzicht overige zorgproducten
    Bijlage 2 bij regeling: Sjabloon standaardprijslijst
    Bijlage 3 bij regeling: Indeling kaakchirurgie prestaties naar productgroepen
    Bijlage 4 bij regeling: Toelichting regels afleiding
    Bijlage 5 bij regeling: Privacyverklaring

De Raad van Bestuur besluit het document Verantwoording wijzigingen dbc-release RZ23a vast te stellen.

De Raad van Bestuur besluit de volgende tien gewijzigde releasebestanden vast te stellen:
    Afsluitreden Tabel
    Afsluitregels Tabel
    Diagnose Combinatie Tabel
    Elektronische Typeringslijst
    Groupertabellen
    Typeringslijst 0304 Plastische chirurgie
    Typeringslijst 0307 Gynaecologie
    Typeringslijst 0316 Kindergeneeskunde Algemeen
    Zorgactiviteiten Tabel
    Zorgproducten Tabel

Dit met inachtneming van wijzigingen naar aanleiding van de aan de directie doorgegeven technische en redactionele opmerkingen.

B22-049 Beleidsregel Budgettair kader Wlz 2022 (BR/REG-22117b)

De Raad van Bestuur besluit de Beleidsregel budgettair kader Wlz 2022, met kenmerk BR/REG-22117b, inclusief de hierbij behorende bijlagen Verdeling budgettair kader Wlz 2021 en 2022_stand 15-04-2022.

Dit met inachtneming van wijzigingen naar aanleiding van de aan de directie doorgegeven technische en redactionele opmerkingen.

B22-050 Actualisering beleidsregel 'Openbaarmaking handhavingsbesluiten, Wob-besluiten en beslissingen op bezwaar'

De Raad van Bestuur besluit de Beleidsregel openbaarmaking handhavingsbesluiten, Woo-besluiten en beslissingen op bezwaar, met kenmerk BR/REG-22162, vast te stellen.

Dit met inachtneming van wijzigingen naar aanleiding van de aan de directie doorgegeven technische en redactionele opmerkingen.

B22-052 Evaluatie inkoop en bekostiging acute ggz

De Raad van Bestuur besluit het rapport Evaluatie inkoop en bekostiging acute ggz vast te stellen en te publiceren.

Naar boven