Onderwerp: Bezoek-historie

Beschikking macrobeheersinstrument verpleging en verzorging 2020 en 2021 TB/REG-24640-01 (macrobeheersinstrument niet ingezet)
Geldigheid:01-01-2024 t/m Status: Geldig vandaag

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Nummer

Datum inwerkingtreding

 

TB/REG-24640-01

dag na uitgifte Staatscourant

 

Datum ondertekening

Geldig tot

Behandeld door

14 november 2023

onbepaald

Directie Regulering

 

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft met inachtneming van Hoofdstuk 4, paragrafen 4.2 en 4.4, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg),

en meer in het bijzonder:

de artikelen 35, zevende lid, en 50, tweede lid, onderdeel c, van de Wmg,

alsmede de beleidsregels:

- Beleidsregel macrobeheersinstrument verpleging en verzorging 2020;

= Beleidsregel macrobeheersinstrument verpleging en verzorging 2021,

en de nadere regels:

- Regeling macrobeheersinstrument verpleging en verzorging 2020;

- Regeling macrobeheersinstrument verpleging en verzorging 2021,

en:

de brief van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (hierna: de minister) aan de NZa, met als onderwerp 'Macrokaders 2023 sectoren curatieve zorg en inzet van het MBI in de afgelopen jaren', d.d. 4 november 2022, met kenmerk 3459615-1038857-CZ,

ambtshalve besloten:

- de individuele omzetgrens per zorgaanbieder voor het jaar 2020 vast te stellen op de gerealiseerde omzet van de zorgaanbieder. De minister heeft namelijk aan de NZa laten weten dat de macro (omzet)grens 2020 niet is overschreden.

- de individuele omzetgrens per zorgaanbieder voor het jaar 2021 vast te stellen op de gerealiseerde omzet van de zorgaanbieder. De minister heeft namelijk aan de NZa laten weten dat de macro (omzet)grens 2021 niet is overschreden.

Dit betekent dat er over 2020 en 2021 geen macrobeheersinstrument betalingsverplichting wordt opgelegd aan de zorgaanbieders die de prestaties verpleging en verzorging in rekening hebben gebracht.

 

Inwerkingtreding

Deze beschikking treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin de kennisgeving van de terinzagelegging van deze beschikking ingevolge artikel 20, tweede lid, onderdeel b van de Wmg, wordt geplaatst.

Deze beschikking heeft betrekking op de periode 1 januari 2020 tot en met 31 december 2021.

Deze beschikking ligt ter inzage bij de NZa en is te raadplegen op www.nza.nl.

 

Citeertitel

Deze beschikking wordt aangehaald als: Beschikking macrobeheersinstrument verpleging en verzorging 2020 en 2021 (macrobeheersinstrument niet ingezet).

 

Bezwaarclausule

Indien u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u binnen zes weken, gerekend vanaf de dag na die waarop dit besluit in de Staatscourant bekend is gemaakt, een bezwaarschrift indienen bij de Nederlandse Zorgautoriteit. U kunt uw bezwaar indienen: via de website (www.nza.nl/bezwaar) of per post. Het is niet mogelijk uw bezwaar via de e-mail in te dienen.

Adres: Nederlandse Zorgautoriteit

t.a.v. unit Juridische Zaken

Postbus 3017

3502 GA UTRECHT

(In de linkerbovenhoek van de envelop vermeldt u: Bezwaarschrift)

 

Het bezwaar dient volgens artikel 6:5, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk en ondertekend te worden ingediend en dient ten minste de volgende gegevens te bevatten:

- naam en adres van de indiener;

- de dagtekening;

- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;

- de gronden (onderbouwing) van het bezwaar.

Wij verzoeken u een kopie van dit besluit bij te voegen.

 

Met vriendelijke groet,

Nederlandse Zorgautoriteit

 

 

 

E. de Kogel MSc

unitmanager Eerstelijnszorg

Naar boven