Onderwerp: Bezoek-historie

Addendum convenant bekostiging wijkverpleging 2022-2026
Geldigheid:01-01-2024 t/m 31-12-2028Status: Geldig vandaag

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

ActiZ organisatie van zorgondernemers (ActiZ), de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), Patiëntenfederatie Nederland (PFN), Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN), Zorgthuisnl en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) (hierna: de ‘Convenant partijen’),


Overwegen:

-           dat in het bestuurlijk overleg van 17 juni 2021 het Convenant bekostiging wijkverpleging 2022‑2026 is overeengekomen (hierna: te noemen: het ‘Convenant 2022’);

-           dat de NZa per 1 januari 2024 voorziet in een experiment voor bekostiging op basis van cliëntprofielen in de wijkverpleging volgens het Draagkracht Draaglast model, als bedoeld in de aanwijzing van 17 juli 20231 (hierna: het ‘Experiment 2’);

-           dat het experiment een looptijd heeft van vijf jaar en derhalve eindigt op 31 december 2028;

-           De NZa met ingang van 1 januari 2024 de uitvoering van het experiment bekostiging via cliëntprofielen in de wijkverpleging, als bedoeld in de artikelen 4, 5, 6, en 7 van de aanwijzing van 25 januari 20212(hierna: het ‘Experiment 1’), beëindigt;

-           dat het Convenant is overeengekomen in het kader van de start van Experiment 1;

-           dat Convenant partijen de afspraken uit het Convenant onveranderd van kracht willen laten ten tijde van de looptijd van Experiment 2;

-           en er om die reden een addendum op het Convenant zal worden overeengekomen (hierna: het onderhavige addendum en Convenant 2022 tezamen te noemen: het ‘Convenant’);


en verklaren hierbij te zijn overeengekomen als volgt:

1.         In hoofdstuk 1 (Achtergrond en aanleiding) is over Experiment 1 opgenomen:

‘De mogelijkheid om hier verder invulling aan te geven is vormgegeven in het nieuwe experiment cliëntprofielen verpleging en verzorging (experiment) dat ingaat op 1 januari 2022 conform het advies van de NZa (bijlage 1). De beleidsregel experiment cliëntprofielen verpleging en verzorging (bijlage 3) en de aanwijzing van het ministerie van VWS (bijlage 2) vormen het juridisch kader voor het experiment. Zoals door de NZa geadviseerd en beschreven in de aanwijzing vormen cliëntprofielen en prestaties voor een langere periode een belangrijk onderdeel van het nieuwe experiment.’

            Hier dient daarnaast Experiment 2 gelezen te worden. De nieuw vastgestelde stukken voor 2024 (beleidsregel, beschikking, regeling) zijn te raadplegen via de website van de NZa.3

In hoofdstuk 2 (Doel en reikwijdte van dit convenant):

-           dient waar ‘experiment’ is opgenomen, Experiment 1 en Experiment 2 gelezen te worden.

-           dient in de zin ‘Dit convenant is daarmee dus geen concreet plan van aanpak om in 2027 tot een nieuwe bekostiging te komen’, 2027 gelezen te worden als 2029.

3.         In hoofdstuk 3 (Looptijd en einde convenant) dient waar ‘experiment cliëntprofielen verpleging en verzorging’ of ’experiment’ is opgenomen, Experiment 1 en Experiment 2 gelezen te worden.

            Wanneer de NZa, conform artikel 58, vijfde lid, van de Wmg, van haar mogelijkheid tot instandlating van het Experiment 2 gebruik maakt, zal de geldigheid van het Convenant dus ook worden verlengd met diezelfde termijn.

4.         In hoofdstuk 4 (Doelen en randvoorwaarden bekostiging wijkverpleging) dient waar ‘het nieuwe experiment’ is opgenomen, Experiment 1 en Experiment 2 gelezen te worden.

5.         In hoofdstuk 5 (Afspraken met betrekking tot de bekostiging):

-           dient waar ‘het nieuwe experiment’ of ‘experiment’ is opgenomen, Experiment 1 en Experiment 2 gelezen te worden.

-           dient in de zin ‘Vanaf 2024 is het registreren en meesturen van de cliëntprofielen verplicht binnen het experiment’, 2024 gelezen te worden als 2025.

6.         In verband met hoofdstuk 6 (Routekaart) van het Convenant zal een routekaart voor Experiment 2 als Bijlage 1 bij dit addendum worden opgenomen.

7.         Er bestaat een mogelijkheid dat er wijzigingen in de regelgeving worden doorgevoerd ten tijde van de looptijd van het Convenant. Behoudens de mogelijkheid genoemd in hoofdstuk 3 van het Convenant om het Convenant te herzien, verandert de wijziging van de regelgeving in beginsel niet de gemaakte afspraken in het Convenant.

 

Ondertekening

ActiZ organisatie van zorgondernemers 

W. van Soest     

 

Nederlandse Zorgautoriteit

drs. J. van Rijneveld

 

Patiëntenfederatie Nederland

A. Schellekens

 

Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland   

B. Buurman

 

Zorgthuisnl                                                                                    

drs. H. Buijing

 

Zorgverzekeraars Nederland

W. Adema

Naar boven