Onderwerp: Bezoek-historie

Besluit houdende wijziging van de Prestatiebeschrijvingbeschikking fysiotherapie met kenmerk TB/REG-24603-01 en de Prestatiebeschrijvingbeschikking oefentherapie met kenmerk TB/REG-24605-01 in verband met de vaststelling van de prestatiebeschrijving intake valpreventieve beweeginterventie en de prestatiebeschrijving valpreventieve beweeginterventie - WB/REG-2024-02
Geldigheid:01-01-2024 t/m 31-12-2024Versie:vergelijk Status: Geldig vandaag

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Nummer

Datum ingang

 

WB/REG-2024-02

1 januari 2024

 

Datum ondertekening

Geldig tot

Behandeld door

5 oktober 2023

1 januari 2025

directie Regulering

 

De Nederlandse Zorgautoriteit,

Overwegende dat:

• artikel 2.6 van het Besluit zorgverzekering met ingang van 1 januari 2024 wordt aangepast waardoor fysiotherapie of oefentherapie tevens een valpreventieve beweeginterventie omvat voor personen met een hoog valrisico die als gevolg van onderliggende of bijkomende somatische of psychische problemen zijn aangewezen op begeleiding op het niveau van een fysiotherapeut. Deze zorg omvat ten hoogste één valpreventieve beweeginterventie per twaalf maanden.

Gelet op:

• de artikelen 35, 36, 37, 38 en 57, eerste lid, onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg);

• de Prestatiebeschrijvingbeschikking fysiotherapie met kenmerk TB/REG-24603-01;

• de Prestatiebeschrijvingbeschikking oefentherapie met kenmerk TB/REG-24605-01;


Besluit:

Artikel I

De Prestatiebeschrijvingbeschikking fysiotherapie met kenmerk TB/REG-24603-01, wordt gewijzigd als volgt:


A

In de Bijlage bij beschikking TB/REG-24603-01, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1. Onder 'Prestatiebeschrijvingen' worden, onder verlettering van onderdeel y tot aa, na onderdeel x, twee nieuwe onderdelen toegevoegd, luidende:

y. Intake valpreventieve beweeginterventie

z. Valpreventieve beweeginterventie.
 

2. Onder 'Specifieke bepalingen bij de prestatiebeschrijvingen' worden, onder vervanging van:

'Ad y) Onderlinge dienstverlening' door 'Ad aa) Onderlinge dienstverlening', na onderdeel 'Ad x) Meekijkconsult: inroepen van deskundigheid van een andere zorgverlener', twee nieuwe onderdelen toegevoegd, luidende:


Ad y) Intake valpreventieve beweeginterventie

Voorafgaand aan een valpreventieve beweeginterventie vindt een intake plaats. Tijdens de intake worden de zorgvraag en doelen van de patiënt met een hoog valrisico in kaart gebracht. Aan de hand hiervan en met inachtneming van de mate van kwetsbaarheid en mobiliteit van de patiënt wordt beoordeeld welke valpreventieve beweeginterventie hierop kan aansluiten.

Ad z) Valpreventieve beweeginterventie

Een valpreventieve beweeginterventie is een gestructureerd en in tijd afgebakend trainingsprogramma voor patiënten met een hoog valrisico. Valpreventieve beweeginterventies kunnen inhoudelijk verschillen net als de duur. De valpreventieve beweeginterventie kan per maand in rekening worden gebracht en wordt indien mogelijk afgerond met een evaluatie.


Artikel II

De Prestatiebeschrijvingbeschikking oefentherapie met kenmerk TB/REG-24605-01, wordt gewijzigd als volgt:

A

In de Bijlage bij beschikking TB/REG-24605-01, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1. Onder 'Prestatiebeschrijving' worden, onder verlettering van onderdeel w tot y, na onderdeel v twee nieuwe onderdelen ingevoegd, luidende:

w. Intake valpreventieve beweeginterventie

x. Valpreventieve beweeginterventie.


2. Onder 'Specifieke bepalingen bij de prestatiebeschrijvingen', worden, onder vervanging van:
'Ad w) Onderlinge dienstverlening', door 'Ad y) Onderlinge dienstverlening', na onderdeel 'Ad v) Meekijkconsult: inroepen van deskundigheid van een andere zorgverlener', twee nieuwe onderdelen toegevoegd, luidende:

Ad w) Intake valpreventieve beweeginterventie

Voorafgaand aan een valpreventieve beweeginterventie vindt een intake plaats. Tijdens de intake worden de zorgvraag en doelen van de patiënt met een hoog valrisico in kaart gebracht. Aan de hand hiervan en met inachtneming van de mate van kwetsbaarheid en mobiliteit van de patiënt wordt beoordeeld welke valpreventieve beweeginterventie hierop kan aansluiten.

Ad x) Valpreventieve beweeginterventie

Een valpreventieve beweeginterventie is een gestructureerd en in tijd afgebakend trainingsprogramma voor patiënten met een hoog valrisico. Valpreventieve beweeginterventies kunnen inhoudelijk verschillen net als de duur. De valpreventieve beweeginterventie kan per maand in rekening worden gebracht en wordt indien mogelijk afgerond met een evaluatie.

Artikel III

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2024 en vervalt met ingang van 1 januari 2025.

Ingevolge artikel 20, tweede lid, onderdeel b, van de Wmg, zal van de terinzagelegging van deze beschikking kennisgeving worden gedaan in de Staatscourant.

Deze beschikking ligt ter inzage bij de NZa en is te raadplegen op www.nza.nl.

Artikel IV

Bezwaarclausule

Indien u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u binnen zes weken na verzending/bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij de Nederlandse Zorgautoriteit. U kunt uw bezwaar indienen: via de website (www.nza.nl/bezwaar) of per post. Het is niet mogelijk uw bezwaar via de e-mail in te dienen.

Adres: Nederlandse Zorgautoriteit

t.a.v. unit Juridische Zaken

Postbus 3017

3502 GA UTRECHT

(In de linkerbovenhoek van de envelop vermeldt u: Bezwaarschrift)

Het bezwaar dient volgens artikel 6:5, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk en ondertekend te worden ingediend en dient ten minste de volgende gegevens te bevatten:

l naam en adres van de indiener;

l de dagtekening;

l een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;

l de gronden (onderbouwing) van het bezwaar.

 

Wij verzoeken u een kopie van dit besluit bij te voegen.
 

Hoogachtend,

Nederlandse Zorgautoriteit

 

E. de Kogel MSc

unitmanager Eerstelijnszorg

TOELICHTING

Het Zorginstituut Nederland (ZIN) heeft op 17 maart 2022 een duiding (rapport Valpreventie, Twee domeinen aan Zet) uitgebracht over o.a. de valpreventieve beweeginterventie, waarna in 2023 nog een addendum (Addendum bij het rapport Valpreventie, Twee domeinen aan zet) is verschenen. De duiding en het addendum zijn voor de minister van VWS aanleiding geweest om artikel 2.6 van het Besluit zorgverzekering aan te passen. De NZa past met het onderhavige besluit haar regelgeving aan op het gewijzigde artikel uit het Besluit zorgverzekering.

Met de wijziging van artikel 2.6 van het Besluit zorgverzekering wordt met ingang van 1 januari 2024 vastgelegd dat fysiotherapie of oefentherapie tevens een valpreventieve beweeginterventie omvat voor personen met een hoog valrisico die als gevolg van onderliggende of bijkomende somatische of psychische problemen zijn aangewezen op begeleiding op het niveau van een fysiotherapeut. Deze zorg omvat ten hoogste één valpreventieve beweeginterventie per twaalf maanden.

Naar boven