Onderwerp: Bezoek-historie

Goedkeuringsbesluit BENU Apotheken B.V. - de ondernemingen van Apotheken Jassies B.V.- Enschede Noord B.V. Het Stadsveld B.V. Nilling B.V. De Zeester B.V. Mariahoeve B.V. Te Werve B.V. Sevenum B.V. De Kooikersweg B.V. Betje Wolff B.V. Sahodrie B.V. Zorgapotheek NL B.V. Keyzer VOF De Oostburg VOF Middelburg VOF Bos & Lommer VOF Wesselerbrink VOF Holding Apotheek Nieuwegein B.V.
Ondertekeningsdatum:09-08-2023Publicatiedatum:22-09-2023

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aanvraag tot goedkeuring van een concentratie

 1. Op 21 april 2023 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een aanvraag ontvangen in de zin van artikel 49a van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) voor het verkrijgen van goedkeuring van een voorgenomen concentratie (hierna: de aanvraag). De NZa verleent goedkeuring aan het tot stand brengen van de concentratie waarop de aanvraag betrekking heeft. Dit besluit wordt hieronder toegelicht.

Partijen

 1. BENU Apotheken B.V. (hierna: BENU) is actief op het gebied van farmaceutische zorg in heel Nederland.

 

 1. Apotheek Jassies B.V. is actief op het gebied van farmaceutische zorg in Enschede.

 

 1. Apotheek Enschede Noord B.V. is actief op het gebied van farmaceutische zorg in Enschede.

 

 1. Apotheek Het Stadsveld B.V. is actief op het gebied van farmaceutische zorg in Enschede.

 

 1. Apotheek Nilling B.V. is actief op het gebied van farmaceutische zorg in Hendrik-Ido-Ambacht.

 

 1. Apotheek de Zeester B.V. is actief op het gebied van farmaceutische zorg in Hendrik-Ido-Ambacht.

 

 1. Apotheek Mariahoeve B.V. is actief op het gebied van farmaceutische zorg in Den Haag.

 

 1. Apotheek te Werve B.V. is actief op het gebied farmaceutische zorg in Rijswijk.

 

 1. Apotheek Sevenum B.V. is actief op het gebied van farmaceutische zorg in Sevenum.

 

 1. Apotheek de Kooikersweg B.V. is actief op het gebied van farmaceutische zorg in

's-Hertogenbosch.

 

 1. Apotheek Betje Wolff B.V. is actief op het gebied van farmaceutische zorg in Den Haag.

 

 1. Apotheek Sahodrie B.V. is actief op het gebied van farmaceutische zorg in Den Haag .

 

 1. Apotheek Keyzer VOF is actief op het gebied van farmaceutische zorg in Eindhoven.

 

 1. Apotheek De Oostburg VOF is actief op het gebied van farmaceutische zorg in Enschede.

 

 1. Apotheek Middelburg V.O.F. is actief op het gebied van farmaceutische zorg in Middelburg.

 

 1. Apotheek Bos en Lommer VOF is actief op het gebied van farmaceutische zorg in Amsterdam.

 

 1. Apotheek Wesselerbrink VOF is actief op het gebied van farmaceutische zorg in Enschede (partijen genoemd in randnummer 3 tot en met 18 hierna gezamenlijk: de apotheken).

 

 1. Zorgapotheek Nederland B.V. (hierna: Zorgapotheek Nederland) is actief op het gebied van farmaceutische zorg in Den Haag, Rijswijk, Arnhem, Apeldoorn, Groningen en Helmond.

 

 1. Holding Apotheek Nieuwegein B.V. (hierna: Holding Apotheek Nieuwegein) is via haar dochteronderneming Apotheek Nieuwegein B.V. actief op het gebied van farmaceutische zorg in Nieuwegein.

Het voornemen

 1. Het voornemen betreft de overname van […]% van de aandelen in Holding Apotheek Nieuwegein door BENU, de overname van de activa en passiva toebehorende aan de locaties Apotheek Brandevoort en Apotheek Orden van Zorgapotheek Nederland en de overname van de activa en passiva van de apotheken door BENU. Het voornemen is vastgelegd in een door partijen ondertekend signing protocol van 14 juni 2023, een bij de aanvraag overgelegde (concept)koopovereenkomst van 14 juni 2023 en een bij de aanvraag overgelegde (concept)aandeelhoudersovereenkomst van 6 juni 2023

Toepasselijkheid van de zorgspecifieke concentratietoets

 1. Betrokken organisaties zijn BENU, de ondernemingen van de apotheken, een onderdeel van Zorgapotheek Nederland en Holding Apotheek Nieuwegein.
 2. Betrokken organisaties kwalificeren als zorgaanbieder in de zin van artikel 1, eerste lid, aanhef en onderdeel c, onder 1 van de Wmg.
 3. Uit de bij de aanvraag ter beschikking gestelde gegevens over het aantal personen dat werkzaam is binnen de betrokken organisaties blijkt dat de voorgenomen concentratie binnen de werkingssfeer van het in artikelen 49a t/m 49d van de Wmg geregelde zorgspecifieke concentratietoezicht valt.
 4. Het voornemen leidt tot het tot stand brengen van een concentratie in de zin van artikel 27, eerste lid, onder b, Mededingingswet. De hierboven onder punt 21 omschreven transactie leidt er namelijk toe dat BENU uitsluitende zeggenschap verkrijgt over de ondernemingen van de apotheken, een onderdeel van Zorgapotheek Nederland en Holding Apotheek Nieuwegein.

Beoordeling

 1. Bij de beoordeling van de aanvraag tot goedkeuring van de voorgenomen concentratie hanteert de NZa de wettelijke vereisten van artikel 49c, tweede lid, Wmg. De NZa beoordeelt of:
  1. cliënten, personeel en andere betrokkenen van de desbetreffende zorgaanbieder die door ten minste 50 personen zorg doet verlenen op een zorgvuldige wijze zijn betrokken bij de voorbereiding van de concentratie, waarbij zij in ieder geval tijdig en op begrijpelijke wijze op de hoogte moeten zijn gebracht van de inhoud van de concentratieplannen en de manier waarop oordelen of aanbevelingen hierover kenbaar kunnen worden gemaakt;
  2. het oordeel en de aanbevelingen van cliënten, personeel en andere betrokkenen van de desbetreffende zorgaanbieder die door ten minste 50 personen zorg doet verlenen overtuigend en beargumenteerd zijn meegewogen in de besluitvorming tot concentratie;
  3. als gevolg van de concentratie de continuïteit van bij algemene maatregel van bestuur aangewezen vormen van zorg als bedoeld in artikel 56a, eerste lid, Wmg niet in gevaar komt;
  4. de overgelegde effectrapportage als bedoeld in artikel 49b, eerste lid, Wmg, voldoende inzicht biedt in de verwachte effecten van de beoogde concentratie aan de hand van de eisen, zoals bedoeld in artikel 49b, tweede en derde lid, Wmg.[1]

 Besluit

 1. De NZa heeft vastgesteld dat partijen hebben voldaan aan de wettelijke vereisten zoals opgenomen in artikel 49c, tweede lid, Wmg. De NZa verleent goedkeuring aan het tot stand brengen van de concentratie waarop de aanvraag betrekking heeft.

 

Datum: 9 augustus 2023

Nederlandse Zorgautoriteit,
dhr. drs. T.V.A.A. Wiegant
unitmanager Detectie, Casuïstiek en Markttoezicht
directie Toezicht

 

Indien u het niet eens bent met dit besluit dan kunt u binnen zes weken na verzending/bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij de Nederlandse Zorgautoriteit. U kunt uw bezwaar indienen: via de website (www.nza.nl/bezwaar) of per post. Het is niet mogelijk uw bezwaar via de e-mail in te dienen.

Adres:

Nederlandse Zorgautoriteit

t.a.v. unit Juridische Zaken

Postbus 3017

3502 GA UTRECHT

(In de linkerbovenhoek van de envelop vermeldt u: Bezwaarschrift)

Het bezwaar dient volgens artikel 6:5, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk en ondertekend te worden ingediend en dient ten minste de volgende gegevens te bevatten:

 • naam en adres van de indiener;
 • de dagtekening;
 • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;
 • de gronden (onderbouwing) van het bezwaar.

 

Wij verzoeken u een kopie van dit besluit bij te voegen.

 

 


[1] Meer informatie over het beoordelingsproces van de NZa is te vinden op de website van de NZa via https://www.nza.nl/over-de-nza/ons-toezicht-in-vogelvlucht/fusie-overname-of-gemeenschappelijke-onderneming.

Naar boven