Onderwerp: Bezoek-historie

Informatiekaart wachttijden casemanagement dementie - juli 2023

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

1 Introductie

De regeling voor zorgaanbieders die casemanagement dementie leveren, is per 1 juli 2021 aangepast. We hebben de regeling verduidelijkt en de administratieve lasten voor zorgaanbieders verminderd. In het vervolg vindt de aanlevering ieder kwartaal plaats door het Dementienetwerk. Het Dementienetwerk clustert de informatie van alle zorgaanbieders in zijn regio en geeft de informatie door aan het Zorgbeeldportaal. Hierdoor krijgen zorgverzekeraars en wij beter inzicht in hoe lang de wachttijden in bepaalde regio's zijn.

Sinds het ingaan van de aangepaste regeling zijn er in totaal 8 aanleveringen geweest. De eerste aanlevering vond plaats in oktober 2021. In deze rapportage vindt u de resultaten van de meest recente aanlevering (juli 2023). Hiermee maken wij de wachttijden en wachtlijsten op een eenduidige en toegankelijke manier inzichtelijk.

2 Resultaten

In totaal zijn er, voor het aanlevermoment van juli 2023, 63 aanleveringen via het zorgbeeldportaal van de NZa gedaan. Dat betekent dat 100% van de netwerken heeft aangeleverd. In de 63 netwerken die hebben aangeleverd zijn er in totaal 71.228 cliënten in zorg voor casemanagement dementie (bij het vorige meetmoment ging dat om 70.988 cliënten van 62 netwerken). In totaal zijn er 1391 fte casemanagers dementie (vorige meetmoment: 1414 fte) werkzaam in deze netwerken.

2.1 Aantal wachtenden

Samen staan er 2745 mensen op de wachtlijst voor een casemanager (vorige meetmoment: 2557 mensen). In de figuur hieronder valt voor elk aanleverend netwerk te zien hoeveel wachtenden er zijn en welk deel van de wachtenden al langer dan 6 weken op de wachtlijst staat. In totaal staan er 1241 mensen langer dan 6 weken op de wachtlijst (vorige meetmoment: 1072 mensen).

Er zijn 15 netwerken zonder een wachtlijst

Figuur 1: Het aantal wachtenden per aanleverend netwerk.

figuur 1: Het aantal wachtenden per aanleverend netwerk

2.2 Wachtenden t.o.v. cliëntennetwerk

Hieronder is voor elk van de netwerken te zien wat de verhouding is van het aantal wachtenden t.o.v. het aantal cliënten in het netwerk. Gemiddeld is er sprake van 4 wachtenden per 100 cliënten in het netwerk.

Figuur 2: Het aantal wachtenden per 100 cliënten in het netwerk.

figuur 2: Het aantal wachtenden per 100 cliënten in het netwerk

2.3 Gemiddelde wachttijd

De gemiddelde aangeleverde wachttijd voor casemanagement dementie (gewogen naar cliëntaantallen) is 4,5 weken. Van alle aangeleverde netwerken is er bij 13 sprake van een wachttijd van 0 weken. Hieronder is te zien hoe de gemiddelde wachttijd varieert tussen de netwerken.

Figuur 3: De gemiddelde wachttijd voor alle aanleverende netwerken.

figuur 3: De gemiddelde wachttijd voor alle aanleverde netwerken

2.4 Verloop over tijd

Onderstaande figuren laten zien hoe het aantal wachtenden en de gemiddelde wachttijd over tijd verloopt. Hiervoor worden de cijfers per meetmoment gemiddeld (gewogen naar cliëntaantallen). We zien dat zowel de gemiddelde wachttijd als het aantal wachtenden licht is toegenomen ten opzichte van het vorige meetpunt. Als we het over een langere periode bekijken, lijkt de gemiddelde wachttijd al langer te schommelen rond de 4 weken. Het aantal wachtenden varieert ook al enige tijd tussen de 3 en 4 wachtenden per 100 cliënten.

Figuur 4: Het gemiddelde aantal wachtenden per 100 cliënten in het netwerk per meetmoment.

figuur 4: Het gemiddelde aantal wachtenden per 100 cliënten in het netwerk per meetmoment

Figuur 5: Gemiddelde wachttijd per meetmoment.

figuur 5: Gemiddelde wachttijd per meetmoment.

2.5 Vervolg

Alle 63 netwerken hebben voor het laatste peilmoment gegevens aangeleverd. We gebruiken deze informatie voor ons toezicht en spreken de regio's met de langste wachtlijsten. In deze gesprekken met de in die regio meest actieve zorgverzekeraar en/of vertegenwoordigers van zorgaanbieders bespreken we het verhaal achter de cijfers. Centraal in deze gesprekken staat de vraag wat de oorzaken zijn van de lange wachtlijsten en welke acties er worden ondernomen om deze wachtlijsten terug te dringen. Als uit deze gesprekken naar voren komt dat men ogenschijnlijk voldoende acties onderneemt om de wachtlijsten terug te dringen dan volgen we via de wachtlijstcijfers of dit daadwerkelijk het geval is. Indien we geen verbetering zien in deze cijfers, spreken we daar de partijen in de regio op aan.

3 Bijlage – onderliggende cijfers

In deze bijlage geven we inzicht in de cijfers waarmee figuren 3, 4 en 5 tot stand zijn gekomen.

Cijfers figuur 3

Tabel 1: Het aantal netwerken voor de verschillende gemiddelde wachttijden (afgerond naar weken).

Wachttijd (weken)

Aantal netwerken

0

15

1

4

2

2

3

6

4

7

5

3

6

4

7

5

8

5

9

3

10

3

12

1

13

2

20

1

24

2

Cijfers figuur 4

Tabel 2: Het gemiddeld aantal wachtenden per 100 cliënten voor de verschillende meetmomenten.

Meetmoment

Gemiddeld aantal wachtenden per 100 cliënten

1 juli 2023

3,85

1 april 2023

3,60

1 januari 2023

4,04

1 oktober 2022

3,58

1 juli 2022

3,01

1 april 2022

3,15

1 januari 2022

3,72

1 oktober 2021

2,78

Cijfers figuur 5

Tabel 3: De gemiddelde wachttijd bij de verschillende meetmomenten.

Meetmoment

Gemiddelde wachttijd (weken)

1 juli 2023

4,48

1 april 2023

3,63

1 januari 2023

4,12

1 oktober 2022

4,36

1 juli 2022

4,03

1 april 2022

3,59

1 januari 2022

3,83

1 oktober 2021

2,91

Naar boven