Onderwerp: Bezoek-historie

Prestatie- en tariefbeschikking Abortusklinieken 2024 - TB/REG-24632-01
Vaststellingsdatum:19-09-2023Geldigheid:01-01-2024 t/m 31-12-2024Versie:vergelijk Status: Geldig vandaag

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft met inachtneming van Hoofdstuk 4, paragrafen 4.2 en 4.4, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg),

en meer in het bijzonder:

de artikelen 35, 50, eerste lid, onderdelen c en d, 52 aanhef en onder e, 53 aanhef en onder b, van de Wmg,

alsmede de beleidsregel:

'Abortusklinieken', kenmerk BR/CU-2149;

en:

  • de aanwijzing van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 14 december 2015, kenmerk MC-U-876908-144681, op grond van artikel 7 van de Wmg, inzake wijziging van de tariefsoort abortushulpverlening aan niet Wlz-verzekerden;

  • de Subsidieregeling abortusklinieken1;

besloten:

dat rechtsgeldig;

door:

abortusklinieken als bedoeld in artikel 1 van de Wet afbreking zwangerschap, die in het bezit zijn van een vergunning als bedoeld in artikel 2 van de Wet afbreking zwangerschap;

aan:

niet Wlz-verzekerden

rechtsgeldig de volgende prestaties met bijbehorende NZa-codes en tarieven in rekening mogen worden gebracht:

NZa code

Prestatiebeschrijving

Tarief in euro's

J

121

Consult waarna de zwangerschapsafbreking is gestaakt

€ 51,11

J

122

Eerste trimesterbehandeling, indien de zwangerschapsafbreking medicamenteus wordt verricht

€ 504,43

J

123

Eerste trimesterbehandeling, indien de zwangerschapsafbreking door middel van vacuümaspiratie wordt verricht zonder PSA of algehele anesthesie

€ 671,25

J

124

Eerste trimesterbehandeling, indien de zwangerschapsafbreking door middel van vacuümaspiratie wordt verricht, waarbij PSA wordt toegepast onder verantwoordelijkheid van een abortusarts

€ 791,43

J

125

Eerste trimesterbehandeling, indien de zwangerschapsafbreking door middel van vacuümaspiratie wordt verricht, waarbij PSA of algehele anesthesie wordt toegepast door een anesthesioloog

€ 819,76

J

126

Tweede trimesterbehandeling, indien de zwangerschapsafbreking in de periode vanaf 13 tot en met 17 weken en 6 dagen amenorroe wordt verricht, waarbij PSA wordt toegepast onder verantwoordelijkheid van een abortusarts

€ 963,89

J

127

Tweede trimesterbehandeling, indien de zwangerschapsafbreking in de periode vanaf 13 tot en met 17 weken en 6 dagen amenorroe wordt verricht, waarbij PSA of algehele anesthesie wordt toegepast door een anesthesioloog

€ 1.045,26

J

128

Tweede trimesterbehandeling, indien de zwangerschapsafbreking in de periode vanaf 18 weken amenorroe wordt verricht, waarbij PSA wordt toegepast onder verantwoordelijkheid van een abortusarts

€ 1.237,02

J

129

Tweede trimesterbehandeling, indien de zwangerschapsafbreking in de periode vanaf 18 weken amenorroe wordt verricht, waarbij PSA of algehele anesthesie wordt toegepast door een anesthesioloog

€ 1.371,85

J

120

Het plaatsen van een langdurig anticonceptiemiddel na een zwangerschapsafbreking

€ 77,85

Voorwaarden, voorschriften en beperkingen

Ten aanzien van het hierboven gestelde gelden de navolgende voorwaarden, voorschriften en/of beperkingen:

  • De tarieven die op grond van deze beschikking in rekening worden gebracht, zijn maximumtarieven als bedoeld in artikel 50, eerste lid, onderdeel c, van de Wmg.

  • De prestatie J121, met bijbehorend tarief, wordt niet in rekening gebracht in combinatie met een of meer van de prestaties vallend onder de codes J120 en J122 t/m J129. In de tarieven behorend bij de codes J120 en J122 t/m J129 zijn de kosten met betrekking tot een eventueel consult en/of eventuele controle reeds inbegrepen.

  • De prestatie J120, met bijbehorend tarief, wordt enkel in rekening gebracht, indien het plaatsen van een langdurig anticonceptiemiddel aansluitend plaatsvindt op een zwangerschapsafbreking genoemd onder een van de codes J122 t/m J129. Het tarief behorend bij de prestatie J120 wordt slechts éénmaal per zwangerschapsafbreking in rekening gebracht.

Intrekking voorgaande beschikking

De Prestatie- en tariefbeschikking Abortusklinieken 2023, kenmerk 23632-01, vastgesteld op 29 september 2022, wordt ingetrokken.

Inwerkingtreding

Deze beschikking treedt in werking op 1 januari 2024 en vervalt met ingang van 1 januari 2025.

Op grond van artikel 20, tweede lid, aanhef en onderdeel b, van de Wmg zal van de vaststelling van deze beschikking, alsmede de mededeling dat deze voor eenieder ter inzage ligt bij de NZa, kennis worden gegeven.

Bezwaar

Indien u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u binnen zes weken na verzending/bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij de Nederlandse Zorgautoriteit. U kunt uw bezwaar indienen: via de website (www.nza.nl/bezwaar) of per post. Het is niet mogelijk uw bezwaar via de e-mail in te dienen.

Adres: Nederlandse Zorgautoriteit

t.a.v. unit Juridische Zaken

Postbus 3017

3502 GA UTRECHT

(In de linkerbovenhoek van de envelop vermeldt u: Bezwaarschrift)

Het bezwaar moet volgens artikel 6:5, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk en ondertekend worden ingediend en moet ten minste

de volgende gegevens bevatten:

  • naam en adres van de indiener;

  • de dagtekening;

  • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;

  • de gronden (onderbouwing) van het bezwaar.

Wij verzoeken u een kopie van dit besluit bij te voegen.

Hoogachtend,

Nederlandse Zorgautoriteit

V. Pelgröm

Unitmanager Tweedelijns Somatische Zorg

Toelichting

Op grond van de Subsidieregeling abortusklinieken, onderdeel van de kaderwet VWS-subsidies, kunnen abortusklinieken (op aanvraag) een subsidie van het ministerie van VWS ontvangen. Deze subsidie mag uitsluitend worden aangewend voor de levering van de in de subsidieregeling nader omschreven zorg aan Wlz-verzekerden. Omdat abortusklinieken deze zorg in de praktijk ook leveren aan niet Wlz-verzekerden, hebben deze klinieken een geldige juridische titel nodig om buiten de subsidieregeling om genoemde zorg in rekening te brengen. De voorliggende prestatie- en tariefbeschikking, in combinatie met de beleidsregel 'Abortusklinieken' (BR/CU-2149), voorziet hierin.

Het tarief dat wordt gehanteerd voor de plaatsing van langdurige anticonceptie aansluitend op een zwangerschapsafbreking (code: J120) wordt gelijkgesteld aan de hoogte van het maximumtarief voor deze prestatie zoals vastgelegd in de Prestatie- en tariefbeschikking huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg 2024 (TB/REG- 24621-02). Dit ligt in lijn met de Subsidieregeling abortusklinieken.

Het tarief dat wordt gehanteerd voor een consult waarna de zwangerschapsafbreking is gestaakt (code J121) wordt jaarlijks alleen geïndexeerd voor personele kosten. Dit ligt in lijn met de Subsidieregeling abortusklinieken.

Naar boven