Onderwerp: Bezoek-historie

Raad van Bestuur besluiten 8 december 2020

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden. De website van de NZa wordt zorgvuldig samengesteld, waarbij de NZa streeft naar correcte en actuele informatie. De NZa kan echter niet garanderen dat de informatie die de gebruiker via het internet ontvangt juist is. De NZa aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor als gevolg van internetgebruik opgetreden onjuistheden. Bij twijfel over de juistheid van de informatie adviseert de NZa u daarover met haar contact op te nemen.

1 Raad van Bestuur besluiten 8 december 2020:

B20-200 Vaststellen regelgeving ambulancezorg 2021

De Raad van Bestuur stelt de Beleidsregel regionale ambulancevoorziening 2021 met kenmerk BR/REG-21142 vast.

De Raad van Bestuur stelt de Regeling informatieverstrekking vaststelling budget regionale ambulancevoorzieningen met kenmerk NR/REG-2120 vast.

De Raad van Bestuur stelt het Verantwoordingsdocument herijking loonnormbedragen rijdende dienst ambulancezorg 2020 vast.

De Raad van Bestuur stelt het Kostenonderzoek meldkamer ambulancezorg vast.

De Raad van Bestuur stelt het Accountantsprotocol opbrengsten 2020 Regionale ambulancevoorzieningen vast.

Dit met inachtneming van wijzigingen naar aanleiding van de separaat aan de directie doorgegeven technische en redactionele opmerkingen.

Naar boven