Onderwerp: Bezoek-historie

Raad van Bestuur besluiten 21 april 2020

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden. De website van de NZa wordt zorgvuldig samengesteld, waarbij de NZa streeft naar correcte en actuele informatie. De NZa kan echter niet garanderen dat de informatie die de gebruiker via het internet ontvangt juist is. De NZa aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor als gevolg van internetgebruik opgetreden onjuistheden. Bij twijfel over de juistheid van de informatie adviseert de NZa u daarover met haar contact op te nemen.

1 Raad van Bestuur besluiten 21 april 2020:

B20-063 Extra mogelijkheid opbrengstverrekening ambulancezorg 2020

De Raad van Bestuur besluit om in afwijking op de Beleidsregel regionale ambulancevoorziening 2020 met kenmerk BR/REG-20149 een extra moment voor aanvullende opbrengstverrekening in te lassen voor het budgetjaar 2020.

B20-064 Beleidsregel bekostigingscyclus Wlz 2019 (BR/REG-19108c) en Regeling declaratievoorschriften, administratievoorschriften en informatieverstrekking Wlz 2019 (NR-REG-1901c)

De Raad van Bestuur besluit de Beleidsregel bekostigingscyclus Wlz 2019 met kenmerk BR/REG-19108c vast te stellen.

De Raad van Bestuur besluit de Regeling declaratievoorschriften, administratievoorschriften en informatieverstrekking Wlz 2019 met kenmerk NR-REG-1901c vast te stellen.

De Raad van Bestuur verleent mandaat aan de manager Langdurige Zorg 1 voor het verlenen van uitstel voor de indiening van het nacalculatieformulier 2019 in individuele gevallen.

B20-065 Vaststelling accountantsprotocol verantwoording 'kosten gemaakt in Nederland t.b.v. ingeschreven tlv buitenland'

De Raad van Bestuur besluit het Accountantsprotocol Verantwoording 'Kosten gemaakt in Nederland tbv ingeschreven tlv buitenland' vast te stellen.

B20-066 Samenvattend Rapport Zvw 2019

De Raad van Bestuur besluit om het Samenvattend rapport Zorgverzekeringswet 2019 vast te stellen.

De Raad van Bestuur besluit de brieven aan het ministerie van VWS, het Zorginstituut en de stakeholders vast te stellen en te verzenden.

B20-067 Dbc-pakket 2021 (RZ21a). Wijzigingen prestaties, tarieven en regelgeving msz per 1 januari 2021

De Raad van Bestuur besluit om het dbc pakket 2021 (RZ21a) vast te stellen als productstructuur voor de medisch specialistische zorg per 1 januari 2021.

De Raad van Bestuur besluit de Beleidsregel prestaties en tarieven medisch-specialistische zorg met kenmerk BR/REG-21106 vast te stellen. Ook wordt de bijlage van de beleidsregel vastgesteld: Bijlage 1 bij beleidsregel: Totstandkoming tarieven.

De Raad van Bestuur besluit de Regeling medisch-specialistische zorg met kenmerk NR/REG-2103 vast te stellen. Ook worden de 12 bijlagen bij de regeling vastgesteld:

Bijlage 1 bij regeling: Overzicht dbc-zorgproducten

Bijlage 2 bij regeling: Typeringslijst per specialisme

Bijlage 3 bij regeling: Zorgactiviteitentabel

Bijlage 4 bij regeling: Overzicht overige zorgproducten

Bijlage 5 bij regeling: Afsluitregelstabel

Bijlage 6 bij regeling: Diagnose-combinatietabel

Bijlage 7 bij regeling: Overzicht zorgactiviteiten op nota

Bijlage 8 bij regeling: Privacyverklaring

Bijlage 9 bij regeling: Overzicht dbc-zorgproducten op nota

Bijlage 10 bij regeling: Sjabloon Standaard prijslijst 

Bijlage 11 bij regeling: Toelichting regels afleiding

Bijlage 12 bij regeling: Indeling kaakchirurgie prestaties naar productgroepen  

De Raad van Bestuur besluit de informatieproducten bij de tariefberekening vast te stellen:

Conversietabel Categoraal RZ18 RZ21

Conversietabel Categoraal RZ20 RZ21

Conversietabel Landelijk RZ18 RZ21

Conversietabel Landelijk RZ20 RZ21

Informatieproduct btw afdracht geneesmiddelen 2021

Zorgproduct Profielen

Toelichting op de informatieproducten (tariefberekening)

Dit met inachtneming van wijzigingen naar aanleiding van separaat aan de directie doorgegeven technische en redactionele opmerkingen.

Naar boven