Onderwerp: Bezoek-historie

Raad van Bestuur besluiten 17 december 2019

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden. De website van de NZa wordt zorgvuldig samengesteld, waarbij de NZa streeft naar correcte en actuele informatie. De NZa kan echter niet garanderen dat de informatie die de gebruiker via het internet ontvangt juist is. De NZa aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor als gevolg van internetgebruik opgetreden onjuistheden. Bij twijfel over de juistheid van de informatie adviseert de NZa u daarover met haar contact op te nemen.

1 Raad van Bestuur besluiten 17 december 2019:

B19-211 Wijziging besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging NZa

De Raad van Bestuur besluit de wijziging van het Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging NZa vast te stellen per 1 januari 2020.

Dit met inachtneming van wijzigingen naar aanleiding van de separaat aan de directie doorgegeven technische en redactionele opmerkingen.

B19-212 Besluit houdende intrekking besluit behandeling bezwaarschriften NZa

De Raad van Bestuur besluit tot intrekking van het Besluit behandeling bezwaarschriften NZa per 1 januari 2020.

Dit met inachtneming van wijzigingen naar aanleiding van de separaat aan de directie doorgegeven technische en redactionele opmerkingen.

B19-214 Beleidsregel BR/REG uniform kader beschikbaarheidbijdrage NZa

De Raad van Bestuur besluit het Uniform kader beschikbaarheidbijdrage NZa met kenmerk BR/REG-20153 vast te stellen.

B19-215 Regelgeving & prestaties ggz en fz 2020 (20c-relaese)

De Raad van Bestuur besluit de Regeling gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg met kenmerk NR/REG-2021b vast te stellen.

De Raad van Bestuur besluit de Regeling dbbc's, zzp's en extramurale parameters forensische zorg met kenmerk NR/REG-2022a vast te stellen.

De Raad van Bestuur besluit de Regeling registratie en aanlevering gegevens pilot ggz en fz met kenmerk NR/REG-1738 te beëindigen per 31 januari 2020.

Dit met inachtneming van wijzigingen naar aanleiding van de separaat aan de directie doorgegeven technische en redactionele opmerkingen.

B19-216 Opnieuw vaststellen van Beleidsregel beschikbaarheidbijdrage (BB) op aanvraag 2020 wegens afronding kostenonderzoek BB SEH En BB acute verloskunde

De Raad van Bestuur besluit de Beleidsregel beschikbaarheidbijdrage op aanvraag met kenmerk BR/REG-20154 vast te stellen.

Dit met inachtneming van wijzigingen naar aanleiding van de separaat aan de directie doorgegeven technische en redactionele opmerkingen.

B19-217 Prijstransparantie Medisch Specialistische Zorg

De Raad van Bestuur besluit de brief Prijstransparantie medisch-specialistische zorg vast te stellen ter verzending aan het ministerie van VWS.

Dit met inachtneming van wijzigingen naar aanleiding van de separaat aan de directie doorgegeven technische en redactionele opmerkingen.

B19-218 vaststelling uitkomsten onderzoek financiële verantwoordingen risicoverevening en wanbetalersbijdrage

De Raad van Bestuur besluit de brief Onderzoek wanbetalersbijdrage 2018 Zvw vast te stellen ter verzending aan het CAK.

De Raad van Bestuur besluit de Samenvattende notitie over de verantwoordingen risicoverevening Zvw opgeleverd in 2019 en de wanbetalersbijdrage 2018 vast te stellen.

De Raad van bestuur besluit de elf gecombineerde rapporten Onderzoek financiële verantwoordingen RVE opgeleverd in 2019 en Onderzoek naleving voorwaarden wanbetalersbijdrage 2018, gericht aan de individuele zorgverzekeraars, vast te stellen.

Dit met inachtneming van wijzigingen naar aanleiding van de separaat aan de directie doorgegeven technische en redactionele opmerkingen.

B19-219 Openstaande vorderingen PGB

De Raad van Bestuur besluit de brief Rapportage openstaande vorderingen persoonsgebonden budgetten 2019, gericht aan het ministerie van VWS, inclusief bijlage vast te stellen en te publiceren.

Dit met inachtneming van wijzigingen naar aanleiding van de separaat aan de directie doorgegeven technische en redactionele opmerkingen.

Naar boven