Onderwerp: Bezoek-historie

Raad van Bestuur besluiten 5 februari 2019

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden. De website van de NZa wordt zorgvuldig samengesteld, waarbij de NZa streeft naar correcte en actuele informatie. De NZa kan echter niet garanderen dat de informatie die de gebruiker via het internet ontvangt juist is. De NZa aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor als gevolg van internetgebruik opgetreden onjuistheden. Bij twijfel over de juistheid van de informatie adviseert de NZa u daarover met haar contact op te nemen.

1 Raad van Bestuur besluiten 5 februari 2019:

B19-013 Portefeuilleverdeling RvB

De Raad van Bestuur besluit tot de volgende portefeuilleverdeling per 1 februari 2019:

Marian Kaljouw (voorzitter): directies Strategie en Regulering

Bart Combée (lid): directies Toezicht en Handhaving en Informatie en Bedrijfsvoering

Wim Sijstermans (lid): CIO

B19-014 Brief 'Evaluatie proeftuinen meerzorg'

De Raad van Bestuur gaat akkoord met de inhoud en verzending van de brief Evaluatie proeftuinen meerzorg aan het ministerie van VWS.

Dit met inachtneming van wijzigingen naar aanleiding van de separaat aan de directie doorgegeven technische en redactionele opmerkingen.

B19-015 Technische aanpassing regelgeving langdurige zorg n.a.v. CBb uitspraak 18-12-2018

De Raad van Bestuur stelt de Beleidsregel budgettair kader Wlz 2019 met kenmerk BR/REG-19125c, de Beleidsregel bekostigingscyclus Wlz 2019 met kenmerk BR/REG-19108b, de Beleidsregel prestatiebeschrijvingen en tarieven zorgzwaartepakketten en volledig pakket thuis 2019 met kenmerk BR/REG-19121c inclusief bijlagen, de Regeling declaratievoorschriften, administratievoorschriften en informatieverstrekking Wlz 2019 met kenmerk NR/REG-1901b, de Beleidsregel overgang tarieven langdurige zorg 2019 met kenmerk BR/REG-19161a, de Beleidsregel BRMO-uitbraak met kenmerk BR/REG-19109a en de Beleidsregel overige kosten Wlz 2019 met kenmerk BR/REG-19118a vast.

B19-016 Advies bekostiging zintuigelijk gehandicapten

De Raad van Bestuur stelt het advies Bekostiging van de zorg aan mensen met een zintuiglijke handicap per 1 januari 2020 vast.

Dit met inachtneming van wijzigingen naar aanleiding van de aan de directie doorgegeven technische en redactionele opmerkingen.

Naar boven