Onderwerp: Bezoek-historie

Raad van Bestuur besluiten 18 december 2018

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden. De website van de NZa wordt zorgvuldig samengesteld, waarbij de NZa streeft naar correcte en actuele informatie. De NZa kan echter niet garanderen dat de informatie die de gebruiker via het internet ontvangt juist is. De NZa aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor als gevolg van internetgebruik opgetreden onjuistheden. Bij twijfel over de juistheid van de informatie adviseert de NZa u daarover met haar contact op te nemen.

1 Raad van Bestuur besluiten 18 december 2018:

B18-192 Transitiemiddelen verpleeghuiszorg (Budgettair kader Wlz 2019)

De Raad van Bestuur besluit de Beleidsregel budgettair kader Wlz 2019 met kenmerk BR/REG-19125b vast te stellen.

De Raad van Bestuur besluit de Beleidsregel prestatiebeschrijvingen en tarieven zorgzwaartepakketten en volledig pakket thuis 2019 met kenmerk BR/REG-19121b vast te stellen.

B18-193 Beleidsregel beschikbaarheidbijdrage op aanvraag 2019

De Raad van Bestuur besluit de Beleidsregel beschikbaarheidbijdrage op aanvraag met kenmerk BR/REG-19162 vast te stellen.

B18-195 Rapportering openstaande vorderingen pgb aan VWS

De Raad van Bestuur besluit de brief 'Openstaande vorderingen persoonsgebonden budgetten' inclusief bijlage vast te stellen.

B18-200 BIA Spoedzorgketen

De Raad van Bestuur besluit de Rapportage BIA Kwaliteitskader Spoedzorgketen vast te stellen en te publiceren.

De Raad van Bestuur besluit de Quickscan Kwaliteitskader spoedzorgketen vast te stellen en te publiceren.

B18-201 Beslissing op Bezwaar magistrale bereiding

De Raad van Bestuur besluit de bezwaarden ontvankelijk te verklaren en de bezwaargronden ongegrond te verklaren.

De Raad van Bestuur stelt de beslissing op bezwaar in de zaak met zaaknummers 302541, 302502 en 302603 vast.

B18-202 Signalering wetgeving IGJ en NZa

De Raad van Bestuur besluit de 'Signalering Versterk de integriteit en professionaliteit van de bedrijfsvoering in de zorgsector' vast te stellen en te publiceren.

De Raad van Bestuur mandateert de voorzitter om te besluiten over eventuele wijzigingen in de tekst die plaatsvinden nadat de Raad van Bestuur het voornoemde besluit genomen heeft.

Naar boven