Onderwerp: Bezoek-historie

Raad van Bestuur besluiten 4 december 2018

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden. De website van de NZa wordt zorgvuldig samengesteld, waarbij de NZa streeft naar correcte en actuele informatie. De NZa kan echter niet garanderen dat de informatie die de gebruiker via het internet ontvangt juist is. De NZa aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor als gevolg van internetgebruik opgetreden onjuistheden. Bij twijfel over de juistheid van de informatie adviseert de NZa u daarover met haar contact op te nemen.

1 Raad van Bestuur besluiten 4 december 2018:

B18-179 Macrobeheersinstrument GGZ 2019

De Raad van Bestuur stelt de beleidsregel Macrobeheersinstrument geneeskundige ggz 2019 met kenmerk BR/REG-19159 vast.

De Raad van Bestuur stelt de Regeling Macrobeheersinstrument geneeskundige geestelijke gezondheidszorg 2019 met kenmerk NR/REG-1929 vast.

Dit met inachtneming van wijzigingen naar aanleiding van separaat aan de directie doorgegeven technische en redactionele opmerkingen.

B18-180 Werkafspraken informatie-uitwisseling NZa – IGJ

De Raad van Bestuur besluit de Werkafspraken informatie-uitwisseling IGJ en NZa vast te stellen. Ondertekening van de werkafspraken is onder voorbehoud van het door IGJ kunnen aantonen dat zij beschikken over een proces rondom de verwerking van gegevens dat voldoet aan de vereisten van de AVG.

De Raad van Bestuur mandateert de voorzitter om te besluiten over wijzigingen in deze werkafspraken indien de besluitvorming over de vaststelling van deze afspraken bij de IGJ daartoe aanleiding geeft.

B18-181 Vaststelling samenvattende notitie onderzoek verantwoordingen risicoverevening (RVE) Zvw en wanbetalersregeling aan Zorginstituut

De Raad van Bestuur stelt de Samenvattende notitie over de verantwoordingen risicoverevening Zvw opgeleverd in 2018 en de wanbetalersbijdrage 2017 vast.

B18-182 Beleidsregel voor het kostprijsonderzoek ggz/FZ 2020

De Raad van Bestuur stelt de Beleidsregel kostprijsonderzoek ggz en fz met kenmerk BR/REG-18163 vast.

De Raad van Bestuur stelt het Besluit houdende intrekking van de Regeling aanlevering kostprijsgegevens ggz en fz met kenmerk IB/REG/2018-04 vast.

B18-183 Signalering tarieven medisch specialistische zorg

De Raad van Bestuur besluit om de Signalering tarieven medisch-specialistische zorg vast te stellen ter verzending aan de minister en deze te publiceren.

Dit met inachtneming van wijzigingen naar aanleiding van separaat aan de directie doorgegeven technische en redactionele opmerkingen.

B18-184 Uitvoeringstoets Zvw – wanbetalersbijdrage

De Raad van Bestuur besluit om de Uitvoeringstoets wijziging Zvw ter vereenvoudiging van de wanbetalersbijdrage vast te stellen ter verzending aan het ministerie van VWS en deze te publiceren.

Naar boven