Onderwerp: Bezoek-historie

Raad van Bestuur besluiten 28 november 2017

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden. De website van de NZa wordt zorgvuldig samengesteld, waarbij de NZa streeft naar correcte en actuele informatie. De NZa kan echter niet garanderen dat de informatie die de gebruiker via het internet ontvangt juist is. De NZa aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor als gevolg van internetgebruik opgetreden onjuistheden. Bij twijfel over de juistheid van de informatie adviseert de NZa u daarover met haar contact op te nemen.

1 Raad van Bestuur besluiten 28 november 2017:

B17-261 Wijziging Mandaatbesluit

De Raad van Bestuur besluit het Wijzigingsbesluit Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging NZa vast te stellen.

B17-263 Goedkeuringsbesluit concentratie ZANOB B.V. – Stichting Jeroen Bosch Ziekenhuis

De Raad van Bestuur verleent goedkeuring aan het tot stand brengen van de concentratie tussen Stichting Jeroen Bosch Ziekenhuis en ZANOB B.V. waarop de aanvraag betrekking heeft. De Raad van Bestuur machtigt de portefeuillehouder Toezicht om het besluit te ondertekenen.

B17-264 Informatiemodel Uitvoeringsverslag (UV) Zvw voor onbepaalde tijd

De Raad van Bestuur besluit het Informatiemodel Uitvoeringsverslag (UV) Zvw vast te stellen.

B17-265 Samenvattende notitie Zvw 2017 risicoverevening (t.b.v. Zorginstituut)

De Raad van Bestuur besluit de Samenvattende notitie onderzoek verantwoordingen RVE Zvw en wanbetalersregeling vast te stellen. De notitie zal worden ondertekend door de voorzitter.

Dit met inachtneming van wijzigingen naar aanleiding van de aan de directie doorgegeven technische en redactionele opmerkingen.

Naar boven