Onderwerp: Bezoek-historie

Goedkeuringsbesluit Dental Partners B.V. - Reinders B.V. - Oranjekliniek B.V. - Limburg Narcose B.V. - Kaakchirurgie Zuyd B.V. - Alexia Kliniek Roermond,Weert,Echt,Venlo, Stg. Amaliakliniek
Ondertekeningsdatum:22-06-2023Publicatiedatum:07-07-2023

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aanvraag tot goedkeuring van een concentratie

 1. Op 13 april 2023 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een aanvraag ontvangen in de zin van artikel 49a van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) voor het verkrijgen van goedkeuring van een voorgenomen concentratie (hierna: de aanvraag). De NZa verleent goedkeuring aan het tot stand brengen van de concentratie waarop de aanvraag betrekking heeft. Dit besluit wordt hieronder toegelicht.

Partijen

 1. Dental Partners B.V. (hierna: Dental Partners) is onder meer via haar dochterondernemingen actief op het gebied van mondzorg in Aarle-Rixtel, Beuningen, Den Bosch, Den Dungen, Eindhoven, Enschede, Geffen, Grou, Rosmalen, Vlissingen, Wezep en Wierden. Amalia Groep B.V. (hierna: Amalia Groep) is opgericht ten behoeve van de voorgenomen concentratie. Dental Partners heeft uitsluitende zeggenschap in Amalia Groep.
   
 2. Reinders B.V. (hierna: Reinders) is actief op het gebied van mondzorg in Kerkrade.
 3. Oranjekliniek B.V. (hierna: Oranjekliniek) is actief op het gebied van tandtechniek in Kerkrade.
 4. Limburg Narcose B.V. (hierna: Limburg Narcose) faciliteert anesthesiologische processen in Kerkrade.
 5. Kaakchirurgie Zuyd B.V. (hierna: Kaakchirurgie Zuyd) is actief op het gebied van kaakchirurgie in Kerkrade.
 6. Alexia Kliniek Roermond B.V. (hierna: Alexia Kliniek Roermond) is actief op het gebied van mondzorg in Roermond.
 7. Alexia Kliniek Weert B.V. (hierna: Alexia Kliniek Weert) is actief op het gebied van mondzorg in Weert.
 8. Alexia Kliniek Echt B.V. (hierna: Alexia Kliniek Echt) is actief op het gebied van mondzorg in Echt.
 9. Alexia Kliniek Venlo B.V. (hierna: Alexia Kliniek Venlo) is een vennootschap zonder activiteiten.
 10. Stichting AMALIAKliniek (hierna: AMALIAKliniek) verzorgt de afwikkeling van de contractering met zorgverzekeraars voor Kaakchirurgie Zuyd (partijen genoemd in randnummer 3 tot en met 11 hier gezamenlijk: de ondernemingen).

Het voornemen

 1. Het voornemen betreft de overname van alle aandelen in Reinders, Oranjekliniek, Limburg Narcose, Kaakchirurgie Zuyd, Alexia Kliniek Roermond, Alexia Kliniek Weert, Alexia Kliniek Echt en Alexia Kliniek Venlo door Amalia Groep. Daarnaast zullen de huidige raad van bestuur en raad van toezicht van AMALIAKliniek aftreden en zal Amalia Groep door een voorgenomen statutenwijziging van AMALIAKliniek beslissende invloed kunnen uitoefenen op de strategische besluiten van AMALIAKliniek. Het voornemen is vastgelegd in een door partijen ondertekende intentieovereenkomst van 15 november 2022, een bij de aanvraag overgelegde (concept)aandeelhoudersovereenkomst van 21 maart 2023, een bij de aanvraag overgelegde (concept)statutenwijziging van 12 juni 2023 en een bij de aanvraag overgelegde conceptkoopovereenkomst van 15 juni 2023.

Toepasselijkheid van de zorgspecifieke concentratietoets

 1. Betrokken organisaties zijn Dental Partners en de ondernemingen.
 2. Dental Partners, Reinders, Kaakchirurgie Zuyd, Alexia Kliniek Roermond, Alexia Kliniek Weert en Alexia Kliniek Echt kwalificeren als zorgaanbieder in de zin van artikel 1, eerste lid, aanhef en onderdeel c, onder 1 van de Wmg.
 3. Uit de bij de aanvraag ter beschikking gestelde gegevens over het aantal personen dat werkzaam is binnen de betrokken organisaties blijkt dat de voorgenomen concentratie binnen de werkingssfeer van het in artikelen 49a t/m 49d van de Wmg geregelde zorgspecifieke concentratietoezicht valt.
 4. Het voornemen leidt tot het tot stand brengen van een concentratie in de zin van artikel 27, eerste lid, onder b, Mededingingswet. De hierboven onder punt 12 omschreven transactie leidt er namelijk toe dat Dental Partners uitsluitende zeggenschap verkrijgt over de ondernemingen.

Beoordeling

 1. Bij de beoordeling van de aanvraag tot goedkeuring van de voorgenomen concentratie hanteert de NZa de wettelijke vereisten van artikel 49c, tweede lid, Wmg. De NZa beoordeelt of:
  1. cliënten, personeel en andere betrokkenen van de desbetreffende zorgaanbieder die door ten minste 50 personen zorg doet verlenen op een zorgvuldige wijze zijn betrokken bij de voorbereiding van de concentratie, waarbij zij in ieder geval tijdig en op begrijpelijke wijze op de hoogte moeten zijn gebracht van de inhoud van de concentratieplannen en de manier waarop oordelen of aanbevelingen hierover kenbaar kunnen worden gemaakt;
  2. het oordeel en de aanbevelingen van cliënten, personeel en andere betrokkenen van de desbetreffende zorgaanbieder die door ten minste 50 personen zorg doet verlenen overtuigend en beargumenteerd zijn meegewogen in de besluitvorming tot concentratie;
  3. als gevolg van de concentratie de continuïteit van bij algemene maatregel van bestuur aangewezen vormen van zorg als bedoeld in artikel 56a, eerste lid, Wmg niet in gevaar komt;
  4. de overgelegde effectrapportage als bedoeld in artikel 49b, eerste lid, Wmg, voldoende inzicht biedt in de verwachte effecten van de beoogde concentratie aan de hand van de eisen, zoals bedoeld in artikel 49b, tweede en derde lid, Wmg.[1]

 Besluit

 1. De NZa heeft vastgesteld dat partijen hebben voldaan aan de wettelijke vereisten zoals opgenomen in artikel 49c, tweede lid, Wmg. De NZa verleent goedkeuring aan het tot stand brengen van de concentratie waarop de aanvraag betrekking heeft.

 

Datum: 22 juni 2023

Nederlandse Zorgautoriteit,

dhr. drs. T.V.A.A. Wiegant
Unitmanager Detectie, Casuïstiek en Markttoezicht
directie Toezicht

 

 

Indien u het niet eens bent met dit besluit dan kunt u binnen zes weken na verzending/bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij de Nederlandse Zorgautoriteit. U kunt uw bezwaar indienen: via de website (www.nza.nl/bezwaar) of per post. Het is niet mogelijk uw bezwaar via de e-mail in te dienen.

Adres:

Nederlandse Zorgautoriteit

t.a.v. unit Juridische Zaken

Postbus 3017

3502 GA UTRECHT

(In de linkerbovenhoek van de envelop vermeldt u: Bezwaarschrift)

Het bezwaar dient volgens artikel 6:5, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk en ondertekend te worden ingediend en dient ten minste de volgende gegevens te bevatten:

 • naam en adres van de indiener;
 • de dagtekening;
 • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;
 • de gronden (onderbouwing) van het bezwaar.

 

Wij verzoeken u een kopie van dit besluit bij te voegen.

 

 


[1] Meer informatie over het beoordelingsproces van de NZa is te vinden op de website van de NZa via https://www.nza.nl/over-de-nza/ons-toezicht-in-vogelvlucht/fusie-overname-of-gemeenschappelijke-onderneming.

Naar boven