Onderwerp: Bezoek-historie

Prestatie- en tariefbeschikking add-ongeneesmiddelen (op aanvraag) juli 2023 - tijdelijke add-on Visudyne TB/REG-23668-01
Ondertekeningsdatum:29-06-2023Geldigheid:01-07-2023 t/m 30-06-2024Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Nummer

Datum inwerkingtreding

 

TB/REG-23668-01

1 juli 2023

 

Datum ondertekening

Geldig tot

Behandeld door

29 juni 2023

1 juli 2024

directie Regulering

 

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft met inachtneming van Hoofdstuk 4, paragrafen 4.2 en 4.4, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg),

en meer in het bijzonder:

de artikelen 35, 50, eerste lid, onderdelen c en d, artikel 52, aanhef en onder a, en artikel 53, aanhef en onder b, van de Wmg,

alsmede de beleidsregel:

- Beleidsregel prestaties en tarieven medisch-specialistische zorg, kenmerk BR/REG - 23113a;

de nadere regel:

- Regeling medisch-specialistische zorg, kenmerk NR/REG-2306a;

en de tariefbeschikking:

- Prestatie- en tariefbeschikking medisch-specialistische zorg 2023, kenmerk TB/REG-23609-03;

besloten dat:

door zorgaanbieders van:

1. medisch-specialistische zorg;

2. audiologische zorg;

3. trombosezorg;

4. zorg in het kader van erfelijkheidsadvisering;

5. geriatrische revalidatiezorg;

aan:

- zorgverzekeraars, en

- (niet-)verzekerden1,

met ingang van: 1 juli 2023
tot: 1 juli 2024

de navolgende prestaties en bijbehorende tarieven rechtsgeldig als add-ongeneesmiddel in rekening kunnen worden gebracht:

ZI-nr.

Consumentenartikel

Maximumtarief 2 (incl. 9% BTW)

17207681

Visudyne infusiepoeder flacon 15mg tt, 1 stuk

€ 2.819,83

De hierboven genoemde prestaties en bijbehorende tarieven zijn opgenomen in de G-Standaard van Z-Index. Uit de G-Standaard blijkt ook vanaf welke datum deze prestaties in rekening kunnen worden gebracht als add-ongeneesmiddel.

Voorwaarden, voorschriften en beperkingen

Ten aanzien van het hierboven gestelde gelden de navolgende voorwaarden, voorschriften en/of beperkingen:

1. Add-ongeneesmiddelen vallen onder de categorie 'overige zorgproducten' als bedoeld in artikel 1, onderdeel ee, van de Beleidsregel prestaties en tarieven medisch-specialistische zorg.

2. Voor overige zorgproducten, waaronder add-ongeneesmiddelen, gelden maximumtarieven als bedoeld in artikel 50, eerste lid, onder c, Wmg.

3. De tarieven die op grond van deze beschikking voor add-ongeneesmiddelen in rekening kunnen worden gebracht, zijn integrale tarieven als bedoeld in artikel 1, onderdeel w, van de Beleidsregel prestaties en tarieven medisch-specialistische zorg en artikel 1, onderdeel u, van de Regeling medisch-specialistische zorg.

4. Indien het door de NZa vastgestelde tarief voor een add-ongeneesmiddel hoger is dan de maximumprijs die in het kader van de Wet geneesmiddelenprijzen (WGP) is vastgesteld, dan geldt de WGP maximumprijs als maximumtarief voor dat add-ongeneesmiddel.

5. De zorgaanbieders, hierboven genoemd onder de nummers 1 tot en met 5, mogen de in deze beschikking genoemde (integrale) tarieven slechts in rekening brengen, indien en voor zover zij voldoen aan de definitie van 'zorgverlener'3 als bedoeld in de Beleidsregel prestaties en tarieven medisch-specialistische zorg en de Regeling medisch specialistische zorg.

6. Indien een zorgverlener, als bedoeld in voorschrift 4, een instelling4 is, dan mag die instelling de in deze beschikking genoemde (integrale) tarieven slechts in rekening brengen, indien en voor zover hij over een toelating als bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de Wet toelating zorginstellingen (WTZi) beschikt.

7. Indien een zorgverlener, als bedoeld in voorschrift 4, een solist5 is, dan mag die solist de in deze beschikking genoemde (integrale) tarieven slechts in rekening brengen, indien en voor zover hij in het bezit is van een door de NZa afgegeven individuele beschikking als bedoeld in artikel 16, tweede lid, van de Beleidsregel prestaties en tarieven medisch-specialistische zorg, respectievelijk artikel 31, derde lid, van de Regeling medisch-specialistische zorg.

8. In aanvulling op de voorschriften 4, 5 en 6 geldt dat de in die voorschriften bedoelde zorgverleners tevens 'eigen zorgverleners' als bedoeld in artikel 1, onderdeel o, van de Beleidsregel prestaties en tarieven medisch-specialistische zorg en artikel 1, onderdeel m, van de Regeling medisch-specialistische zorg, dienen te zijn om de in deze beschikking genoemde (integrale) tarieven rechtsgeldig in rekening te kunnen brengen.

9. Deze tariefbeschikking is niet van toepassing op zorgprestaties die in het kader van onderlinge dienstverlening als bedoeld in artikel 1, onderdeel bb, van de Beleidsregel prestaties en tarieven medisch-specialistische zorg en artikel 1, onderdeel z, van de Regeling medisch-specialistische zorg, door de ene zorgaanbieder aan de andere in rekening worden gebracht.

10. De declaratiebepalingen (voorschriften, voorwaarden of beperkingen) opgenomen in de Beleidsregel prestaties en tarieven medisch-specialistische zorg, respectievelijk de Regeling medisch-specialistische zorg, met betrekking tot add-ongeneesmiddelen zijn, tenzij hiervan in deze beschikking wordt afgeweken, van overeenkomstige toepassing.

Inwerkingtreding

Deze beschikking treedt in werking met ingang van 1 juli 2023.

Indien de Staatscourant waarin de mededeling als bedoeld in artikel 20, tweede lid, onderdeel d, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 30 juni 2023, treedt de beschikking in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin de mededeling wordt geplaatst en werkt zij terug tot en met 1 juli 2023.

In afwijking van het bovenstaande treedt deze beschikking niet eerder in werking dan de datum waarop Z-Index het betreffende geneesmiddel, voorzien van een tarief heeft opgenomen in de G-Standaard en deze gewijzigde versie van de G-Standaard heeft gepubliceerd.

Beëindiging

Deze beschikking is van tijdelijke aard en vervalt op 1 juli 2024.


Bezwaarclausule

Indien u het niet eens bent met dit besluit dan kunt u binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij de Nederlandse Zorgautoriteit. U kunt uw bezwaar indienen: via de website (www.nza.nl/bezwaar) of per post. Het is niet mogelijk uw bezwaar via de e-mail in te dienen.

Adres: Nederlandse Zorgautoriteit

  • t.a.v. unit Juridische Zaken

  • Postbus 3017

  • 3502 GA UTRECHT

  • (In de linkerbovenhoek van de envelop vermeldt u: Bezwaarschrift)

Het bezwaar dient volgens artikel 6:5, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk en ondertekend te worden ingediend en dient ten minste de volgende gegevens bevatten:

  • naam en adres van de indiener;

  • de dagtekening;

  • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;

  • de gronden (onderbouwing) van het bezwaar.

Wij verzoeken u een kopie van dit besluit bij te voegen.

Hoogachtend,
Nederlandse Zorgautoriteit

 

V. Pelgröm MSc
unitmanager Tweedelijns Somatische Zorg

Toelichting

In de onderhavige beschikking stelt de NZa een add-on prestatie met bijbehorend tarief vast en informeert over de datum van inwerkingtreding van het besluit.

De vastgestelde prestaties en tarieven van add-ongeneesmiddelen komen tot uiting in de G-Standaard van Z-Index, welke maandelijks wordt gepubliceerd. De in de G-Standaard opgenomen geneesmiddelen zijn voorzien van ZI-nummers. Registratie en declaratie van add-on geneesmiddelen gebeurt op basis van deze ZI-nummers.

Wanneer de NZa besluit tot vaststelling, wijziging of intrekking van één of meerdere add-ongeneesmiddelen, stelt zij een prestatie- en tariefbeschikking vast. De NZa publiceert de prestatie- en tariefbeschikkingen op de website en doet hiervan mededeling in de Staatscourant. Prestatie- en tariefbeschikkingen voor add-ongeneesmiddelen treden niet eerder in werking dan de datum waarop Z-Index het betreffende add-ongeneesmiddel, voorzien van een tarief, heeft opgenomen in de G-Standaard en deze gewijzigde versie van de G-Standaard heeft gepubliceerd.

Tot zes weken na de datum van bekendmaking van deze beschikking staat bezwaar open tegen de in deze beschikking genoemde add-onprestatie(s). De datum van bekendmaking is de dag na de datum waarop van de vaststelling van dit besluit mededeling wordt gedaan in de Staatscourant.

Tarief

De NZa stelt één keer per jaar de tarieven voor add-ongeneesmiddelen vast zoals deze met ingang van 1 januari van jaar t+1 zullen gelden. Meer informatie over de tarieven is te vinden in de Beleidsregel prestaties en tarieven medisch-specialistische zorg.

Specifieke toelichting

Visudyne (Verteporfin) is in Nederland al als add-on geneesmiddel vastgesteld onder ZI-nummer 14645955 (leverancier Eurocept). Vanwege het huidige leveringstekort van deze Nederlandse Visudyne, wordt Visudyne nu tijdelijk via de Verenigde Staten ingekocht (ZI-nummer 17207681; leverancier BModesto). Hiervoor is een aparte, tijdelijke, add-on prestatie aangevraagd. De add-on prestatie vervalt op 1 juli 2024.

Door deze bijzondere omstandigheid kunnen in de add-on databank geen indicaties aan ZI-nummer 17207681 gekoppeld worden. Het CIBG onderzoekt of dit aangepast kan worden. Zolang er geen indicaties aan ZI-nummer 17207681 gekoppeld zijn, kan indicatiecode 99999998 gebruikt worden.

Naar boven